طراحی و بکارگیری مجتمع‌های سلامت در راستای پوشش همگانی سلامت با تمرکز بر حاشیه نشینان شهری در تبریز، ایران

نویسندگان

1 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 وزارت بهداشت

4 علوم پزشکی تهران

5 علوم پزشکی تبریز

6 دانشگاه تهران

7 علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: با‌گسترش شهرنشینی در جهان مشکل حاشیه‌نشینی و وضعیت سلامت افراد در وضعیت حاشیه‌نشینی با شدتی متفاوت، از جمله مسائل تمام کشورهای جهان شده‌است به نحوی که مناطق زاغه نشین در هدف شماره 11.1 اهداف توسعه پایدار مستقیما مورد توجه قرار گرفته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تخمین زده است 863 میلیون نفر در مناطق زاغه نشین زندگی می‌نمایند (2014)، در ایران طبق سرشماری سال2015 وزارت بهداشت در سراسر کشور تعداد 10280270 نفر در مناطق حاشیه نشین می‌زیسته‌اند، در زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز طبق این سرشماری 505356 نفر حاشیه نشین موجود بوده است این مقاله بر آنست تا به عنوان ارزیابی مستقل به معرفی و بحث در مورد تجربه تبریز با هدف پوشش همگانی سلامت برای حاشیه نشینان شهری بپردازد.

روش‌بررسی: این بررسی به صورت کیفی و انجام مصاحبه، مرور اسناد، مقایسه آمارهای قبل و بعد از اجرا شدن طرح تحول در حوزه بهداشت و بازدید های میدانی توسط 2 تیم مجزای کشوری و استانی صورت پذیرفت.

یافته‌ها: با‌استفاده از استراتژی مجتمع‌های سلامت تعداد موسسات و نیروهای حوزه سلامت در مناطق حاشیه‌نشین افزایش قابل توجهی داشته(به ازای هر 4 هزار نفر یک تیم سلامت) و برآیند آن در یک مجتمع دارای62 هزار نفر جمعیت،  موارد دیابتی شناسایی شده از 30 مورد به 621 مورد و موارد بیماری‌های قلبی شناسایی شده از 5 مورد به 167 مورد افزایش یافت، ضمن اینکه بسته های خدمت ضروری به صورت حمایتی (سرانه پرداختی از سوی دولت) در اختیار افراد قرار گرفت و همچنین شیوه‌های مدیریتی و پرداختی متفاوتی_کاراتری_ نسبت به گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: ساختارهای مورد استفاده برای اجرای طرح تحول در حوزه بهداشت در استانهای مختلف متفاوت می‌باشند. شناسایی نقاط قوت این ساختارهای متفاوت و معرفی آنها ساختاری طراحی شده بر اساس تجربیات استانها و کارا را در برخواهد داشت.

واژه کلیدی: پوشش همگانی سلامت، مجتمع سلامت، حاشیه نشینی،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and deployment of health complexes in line with universal health coverage by focusing on the marginalized population in Tabriz, Iran

نویسندگان [English]

  • Ahad Bakhtiari 1
  • AmirHossein Takian 2
  • AliAkbar sayari 3
  • Firoozeh Bairami 4
  • jafar sadeghtabrizi 5
  • azar mohammadi 6
  • samira alirezaei 7
چکیده [English]

Background and objective :
With increasing rate of urbanization in the globe, the  problem of marginalization and health status of marginalized group, although with a different severity has been turned to a big issue for all nations and countries, in a way that slums have been addressed  directly  in the  11.1 of Sustainable Development Goals. The United Nations Human Settlements Programme estimates that 863 million people living in slum areas (2014), According to the 2015 census of Ministry of Health and Medical Education in Iran 10,280,270 people lived in slum areas (2015) and again according to this census this rate for Tabriz University of Medical Sciences is about 505,356 persons. This article as an independent assessment intends to introduce and discuss the Tabriz experience in this regard in line with universal health coverage for marginalized groups.

Methods:

This paper has been conducted through qualitative methods, interviews, documents reviewing, data comparison before and after the implementation of health transformation plan and field surveys by two separate teams (national and provincial).

Results:

By implementing the health complex strategy in marginalized areas the number of health institutions and healthcare workers has been significantly increased in these areas (a health team for 4000 persons and  a 62000 population for a health complex, Diabetes cases detection has been increased from 30 to 621 and detection of heart diseases  increased from 5 to 167, Meanwhile essential packages and supportive services provided to the population by governmental subsidy , as well as managerial practices and payment methods were used much more efficiently than in the past.

Conclusions:

 The implemented structures used to the health transformation plan were varied in different provinces. Recognizing the strengths of different structures and introduce them، will provide a structural design based on the experiences of all provinces.

Key words: Universal Health Coverage, health complexes, marginalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • universal health coverage
  • health complexes
  • Marginalization