بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان اصفهان در سال 1391

نویسندگان

چکیده

حوادث رانندگی درایران ازلحاظ تعدادقربانیان، دومین عامل مرگ ومیر محسوب میشود. باتوجه به اهمیت وبارناشی ازتصادفات رانندگی لازم است تاباترسیم وتحلیل وضعیت موجودبستراطلاعاتی مناسبی برای پیشگیری وکنترل سوانح جاده ای فراهم شودازطرفی با توجه به اینکه استان اصفهان به دلیل داشتن جاذبه های گردشگری وواقع شدن درشاهراه مواصلاتی اصلی کشوروبا جابه جایی روزانه40میلیون تن بارو30هزار مسافرسهم ده درصدکل حمل ونقل کشوررا دارا می باشد و یکی از مسیرهای پرترافیک به شمار می رودوهمین امر باعث افزایش سوانح جاده ای دراین استان شده است. لذامطالعه حاضرباهدف بررسی اپیدمیولوژی حوادث رانندگی منجربه مرگ دراستان اصفهان درسال1391انجام شده است.                         موادوروش ها: دراین مطالعه مقطعی-تحلیلی، ازکلیه ی اطلاعات مربوط به مرگ ناشی ازسوانح ترافیکی استان اصفهان درسال1391که توسط سازمان پزشکی قانونی کشورگزارش شد، استفاده شد. برای مقایسه ی فراوانی تصادفات رانندگی منجربه فوت درماه ها و ساعت های مختلف درجاده های برون شهری، در مخرج کسر، از برآورد تعداد کل ترددها در 46 محور استان اصفهان استفاده نمودیم. کلیه ی اطلاعات دریافتی، ابتدا کنترل و سپس با استفاده از نرم افزار آماری Stata 11 مورد تجزیه و تحلیل از نظر متغیرهای اپیدمیولوژیک  قرار گرفت. همچنین رابطه ی بین برخی متغیرهای موثر بر روی تصادف با آزمونهای آماری سنجیده شد.

نتایج: میزان بروزخام ومیزان بروزاستانداردشده سنی به ترتیب4/24و3/24درصد هزارنفر بود. اغلب متوفیان حوادث موردمطالعه مذکر(98/79 درصد) ودرسنین 44-15سال بودند. میزان بروز تصادفات درمحورهای برون شهری براساس کل تعداد ترددهای وسایل نقلیه در محورهای برون شهری استان محاسبه شد، که بیشترین میزان مربوط به ماه شهریورودرساعت6 صبح می باشد. محل تصادف 38/50 درصدازمرگ ومیردرتصادفات برون شهری بود. مرگ اکثر افراد به علت ضربه به سر (02/48 درصد) بوده است. رابطه معناداری بین محل تصادف ومحل فوت ونیزبین نوع خودرومورداستفاده ونحوه وقوع تصادف مشاهده شد.

نتیجه گیری: باتوجه به نتایج حاصل ازاین مطالعه تصادفات منجربه مرگ بیشتر در جنس مذکر، سنین 44-15 سال، تحصیلات پایین، ماه های شهریوروتیررخ داده است. با توجه به  این مطلب که ضربه به سر علت بیش از 40 درصد متوفیان را تشکیل می داد، اقدامات پیشگیرانه و برنامه ریزی های مناسب در جهت کاهش مرگ ناشی از تصادفات، افزیش ایمنی جاده ها و راه ها بخصوص محورهای برون شهری ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An epidemiology study of fatal road traffic accidents in esfahan province in 2011

نویسندگان [English]

  • Saeed Hashemi Nazari
  • Nooshin Ahanchi
  • Jalil Hasani
  • Ahmad Shojaei
چکیده [English]

Road traffic accidents accidents in Iran due to high frequency of their victims are the second cause of mortality. Considering the burden of road traffic accidents, it is necessary to provide a proper information setting for decision makers with analysis of current data in order to prevent and control road traffic accidents. Esfahan province is considered as one of the main roads  with high traffic because of its touristic attractions and also its location in the in the country main traffic roads. Esfehan has 10 percent share of total transportation in country with  daily transferring  of more than 40 million ton cargo and 30 thousand passengers. Therefore, Esfahan province is considered as one of the high traffic ways in which the road accidents occur increasingly. This research is accomplished to investigate the epidemiology of fatal driving accidents in Esfahan province in 2012.

Materials and methods:

In this cross-sectional study, all data of deaths following Isfahan traffic accident injuries in 2012 reported by forensic medicine organization were used. All received information first were controlled and then using Stata 11 were analyzed in terms of epidemiological variables. Relations of some effective variables on accident were also evaluated by statistical tests.  

Results:  

Raw andage standardized incidence were 24.4 and 24.3 in 100000 person, respectively. Most of the studied subjects were male (79.98%) and between the ages of 15-44. suburbanaccident rate was also calculated based on the total number of vehicle transits in suburban roads that most of them happened in 6:00 AM and September.accoring to the location of accident 50.38% of them occurred in suburban roads. Cause of death in most of the accidents head injury (48.02).  there was statistically  Significant relation between crash site, vehicle type and the way of accident occurrence.       

The study results indicate that accidents resulting in death most occurred in low educated males, between the ages of 15-44years and in July and September. Since more than 40 % of deaths was due to head injury, preventive measures and proper planning is necessary to decrease the deaths caused by accidents and increase the road safety especially in suburban roads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Road accidents
  • Isfahan Province
  • Epidemi