رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با سلامت روان زنان شاغل در یک سازمان دولتی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

3 مرکز تحقیقات بهداشت روان

چکیده

چکیده :

زمینه و هدف :

هدف از پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با سلامت روان زنان متأهل شاغل در یک سازمان دولتی می باشد.

روش بررسی :

این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری را کارکنان زن متاهل شاغل در یک سازمان دولتی در سال 1395 تشکیل می دادند که طبق فرمول کوکران 250 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد ارزیابی حمایت اجتماعی شربورن و استوارت ، مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ  بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های  t تک متغیره، همبستگی پیرسون و رگرسیون  به منظور آزمون فرضیات استفاده شد.

یافته ها :

نتایج نشان داد حدود 65 درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه نمره بالاتر از نقطه برش در پرسشنامه سلامت عمومی کسب کردند و این یافته نشان می دهد جمعیت مورد مطالعه از وضعیت سلامت روان مطلوبی برخوردار نیستند. همچنین مشخص گردید  با بهبود حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی، سلامت روان زنان شاغل افزایش می یابدو حدود 70 درصد تغییرات سلامت روان توسط مولفه های حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی  قابل پیش بینی است.

نتیجه گیری :

با توجه به تأثیرگذاری حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی بر سلامت روان زنان شاغل، ارائه آموزش و مشاوره کافی و مستمربه زوجین قبل و بعد از ازدواج و  تمرکز بر ارتقاء حمایت اجتماعی با هدف ارتقاء کیفیت و کمیت شبکه های حمایتی می تواند باعث تقویت اثرات محافظتی شود.

کلید واژه ها : سلامت روان، حمایت اجتماعی، سازگاری زناشویی، زنان شاغل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social support and marital adjustment and mental health of women in a government organization

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hajebi 1
  • Hooriyeh Khoshdel 2
  • Morteza NaserBakht 3
  • Arsalan khanmohamadi 2
چکیده [English]

Background:The aim of this study was to assess the correlation between social support, marital adjustment, and mental health of a population of women employed in a governmentally funded office.

Methods:In this descriptive-analytic study performed in 2016, 250 married women were chosen from employees of a governmentally funded office by simple randomization as the study population. The Sherborne and Stewart Social Support Questionnaires, the Spanier Marital Adjustment Questionnaire, and the Goldberg General Health Questionnaire (GHQ) were applied for collecting data. One-sample T-test, and the Pearson correlation coefficient (regression analysis) were used for data analysis

Results:Study results showed that about 65 percent of the women in our sample, scored above the cut-off point in the GHQ questionnaire, showing unfavorable mental health among them. Also, with the enhancement of social support and marital adjustment, mental health was improved to an extent of 70 percent.

Conclusion:Regarding the correlation between social support, marital adjustment, and mental health among the study population, it can be suggested that presenting couples with adequate education and counselling before and after marriage and focusing on the enhancement of social support with the aim of improving their social networks, will strengthen the protective effects of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords
  • mental health
  • Social Support
  • marital
  • Working Women