تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش، تحل لنوسانات استفاده از ویزیت پزشک عمومی در بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در یک دوره یازده ساله با توجه به تعرفه دولتی و خصوصی و در نهایت محاسبه سهم هر یک ازآ نها در بودجه خانوار بود. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و بر مبنای داده های زمانی یازده ساله جمع آوری شده از دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی دراستان های کشور انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه افراد تحت پوشش درمان سازمان تأمین اجتماعی بودند که برای دریافت خدمات درمانی سرپایی به مطب پزشکان عمومی طرف قرارداد سازمان مذکور درسال های 87 - 1377 در سراسر کشور مراجعه نمودند. یافته ها: با افزاش درصد پرداخت از جیب بیمار از 30 درصد به 67 درصد طی سال های87-1377 ، متوسط سهم هزینه پرداخت شده بابت ویزیت پزشک عمومی طرف قرارداد از هز ینه سالانه خانوار، از05/ 0 درصد به063/ 0 درصد طیسال های مذکور افزاش یافته است. به عبارت دیگر سهم هزینه ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی از هزینه خانوارها بیست و شش درصد افزایشداشته است و این موضوع به نوبه خود موجب کاهش بهره مندی بیمه شدگان از این خدمت در بخش خصوصی شده است. نتیجه گیری: برنامه ریزان عرصه سلامت، با ید در هنگام تعیین تعرفه های درمانی و میزان پرداخت از جیب بیماران به تأثیر پذیری مصرف بیماران از قیمت خدمات توجه بیش تری داشته باشند تا بیماران در هنگام نیاز بتوانند نیاز واقعی خود را از خدمات سلامت تامین نمایند.

کلیدواژه‌ها