دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1391 
بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت

فتح الله قربانی؛ مریم ملحان؛ حسین نمازی فر