ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف :مهم ترین ابزار تعیین کیفیت و اثربخشی یک برنامه یا فرآیند آموزشی، ارزشیابی آموزشی است. ارزشیابی اساتید، به طور مستمر، از مؤثر ترین روش ها برای تضمین کیفیت و شرط اساسی ارتقاء کیفی آموزش می باشد. در این مطالعه کیفیت آموزش در کلاس بافت شناسی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرارگرفت. روش بررسی: این تحقیق توصیفی مقطعی در سال 1390 بر روی 103 دانشجوی پزشکی شرکت کننده در درس بافت شناسی انجام شد. پرسشنامه ی طرح مربوط به نظرات دانشجو ان در مورد آموزش اساتید وشامل 60 سوال چند گزنه ای در سیستم لایکرت در مورد مقررات اداری، کیفیت آموزشی،روش های اداره و کنترل کلاس، ظواهر فردی و اجتماعی و روابط متقابل استاد و دانشجو بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی،آزمو نهای ناپارامتری و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: بررسی سؤالات مقررات اداری نشان دادکه میانگن امتیازات پاسخها6 / 3 )از4(با انحراف معیار 42/0،میانگین وانحراف معار امتیازات پاسخها در سؤالات مقررات آموزشی به ترتیب 2/9 با انحراف معیار 3/ 0 و در سؤالات روشهای اداره وکنترل کلاس به ترتیب 5/ 2 و 3/ 0 ود. میانگین و انحراف معیار پاسخها درسؤالات مربوط به ظواهر فردی واجتماعی به ترتیب 2/ 3 و 61/ 0 و در سؤالات روابط متقابل استاد و دانشجو به ترتیب 1/ 3 و 43/ 0 بود. نتیجه گیری: مقررات اداری، ظواهر فردی و اجتماعی و روابط متقابل استاد و دانشجو بیشترین امتیاز ارزشیابی را داشت. امتیاز کسب شده در زمینه کیفیت آموزشی وروش های اداره و کنترل کلاس در مرتبه بعدی ارزشیابی قرارداشت.

کلیدواژه‌ها