بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت

نویسندگان

چکیده

با رشد و گسترش چشم گیر دانش پزشکی، شاهد پیدایش مسائل جدیدی درحوزه ی علوم پزشکی هستیم. از جمله این مسائل پیوند اعضاء، سقط جنین، تغییرجنسیت،تشریح جسد، تلقیح مصنوعی و بیع خون، می باشد. دانستن احکام این عناوین مورد توجه مردم و پزشکان دین مدار است. یکی از این مسائل، موضوع تغییر جنسیت می باشد، که از موضوعات مستحدثه و سؤال برانگیز است، و طرح آن موجب عکس العمل هایی از جانب فقهاء گردیده است. در این خصوص سؤالاتی مطرح می باشد از قبیل اینکه: آیا تغییر جنسیت مشروع است یا خیر؟ و به فرض جواز این حکم چه شرایطی دارد ؟ و آیا در صورت حکم به جواز ، این عمل دخالت در خلقت الهی نیست ؟ ما در این تحقیق برآنیم تا بااستناد به دلایل و مستندات فقهی، مشروعیت نسبی تغییر جنسیت را بررسی کرده و به پاره ای شبهات مربوط در این مورد پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌ها