میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بررسی میزان نفوذ پست الکترونیک در میان مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی تأثیرعواملی همچون سن، جنس، میزان تحصیلات، طبابت خصوصی یا در مراکز درمانی و هیأت علمی بودن در استفاده از )داشتن( آدرس پست الکترونیک. روش بررسی: مراجعین به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از فروردین ماه تا پایان شهریور ماه سال 1390 فرم مربوطه حاوی اطلاعات را پر کردند. این فرم توسط کارشناس مرکز به ایشان تحویل شده و سپس در مرکز با راهنمایی کارشناس آموزش مداوم کامل شد. در انتها داشتن آدرس پست الکترونیک به عنوان متغیر اصلی در نظر گرفته شد ورابطه آن با سایر متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها:در میان 6258 شرکت کننده 3622 نفر) 58درصد( مذکر و 2636 نفر) 42درصد(مؤنث بودند. میانگین سنی پاسخ دهندگان 47±11سال بود. با افزاش سن،شانس داشتن آدرس پست الکترونیکی به طور مشخصی کاهش یافت ) 700 /P = 0 (.احتمال داشتن آدرس پست الکترونیکی در مردان کمتر از زنان بود، بهطوریکه 85 .4 درصد از مردان و 91 درصد از زنان دارای آدرس پست الترونیک بودند.افراد باسابقه ی کار کمتر از 10 سال 5 برابر شانس بیش تری برای داشتن آدرس پست الکترونیکی نسبت به افراد باسابقه کار بیش از 30 سال داشتند) 001/P

کلیدواژه‌ها