تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: به نظرمی رسد آموزش پزشکی پاسخ گویی خود به نیازهای جامعه را از دست داده است.یکی از راهبردهای بالقوه ی مؤثر برای حل یبحران پاسخ گویی ادغام می باشد. با ادغام وزارت بهداری و آموزش علوم پزشکی در کشور ما در سال 1364 ، انتظار می رفت به تدریج دو نظام ادغام یافته به سوی یکپارچگی کامل حرکت کنند ولی چنین اتفاقی نیفتاده است.کارآموزی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی درعرصه هایی نظام ارائه ی خدمات می توانست زمینه ای برای تمرین ادغام در یک مقاس کوچک باشد. این که آیا ایندوره ها به درک مفهوم ادغام و حرکت به سمت یکپارچگی کمک کرده است یا نه، روشن نیست.این مطالعه با هدف کلی درک میزان تعامل بین دانشکده ی بهداشت و نظام ارائه ی خدمات درزمینه ی کارآموزی، از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدیران نظام ارائه ی خدمات در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت. روش بررسی: این یک مطالعه ی کیفی است که در آن سه نفر از اعضای هیأت علمی سه گروه آموزشی دانشکده ی بهداشت، سه نفر از دانشجویان دوره ی کاردانی، سه نفر از دانشجویان دوره ی کارشناسی و سه نفر از مدیران نظام ارائه ی خدمات به طور هدفمند انتخاب شدند و با آنان مصاحبه انجام گرفت.مصاحبه ها نیمه ساختارمند بودند و برای انجام آن ها از راهنمای مصاحبه استفاده گردید.مصاحبه ها ضبط و پیاده شدند. متون پیاده شده درچرخه های رفت و برگشتی متعدد کدگذاری،دسته بندی و خلاصه شدند. یافته ها: یافته ها تحت سه عنوان کلی نظام آموزشی، نظام ارائه ی خدمات و تعامل نظام آموزشی با نظام ارائه ی خدمات دسته بندی شد. یافته ها نشان میدهد که تعامل این دو نظام در رابطه بادوره های کارآموزی دانشجو ان بسیار ضعیف است. با این وجود، زمنه های تعامل بین این دو نظام به طور روشن مشخص گردید و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود تعامل بین دانشکده ی بهداشت و نظام ارائه ی خدمات به دست آمد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از این است که نظام آموزشی و نظام ارائه ی خدمات تعامل لازم را برای هرچه بهتر اداره کردن دوره های کارآموزی ندارند. بهبود تعامل بین این دو نظام در گرو درک درست ادغام و برنامه ریزی و اجرا برای تحقق آن است. تحقق ادغام به معنی حرکت به سوی یکپارچگی است که تعامل مستمر، موتور حرکت آن است.

کلیدواژه‌ها