توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کارکنان یک مؤسسه از با ارزشترین منابعی هستند که پیشرفت آن سازمان به توانایی های انان وابسته است. چنانچه بتوان انگیزه های حضور داوطلبانه و اظهار نظر را بین مجریان و کارشناسان ایجاد و تقویت نمود،می توان بهره کافی را از برآیند هم فکری و همکاری آنان به دست آورد. درسال های اخیر صاحب نظران به امر توانمند سازی کارکنان پرداخته اند ولی به ندرت دیدگاه ها و تجارب آنان را در این مورد بررسی کرده اند.به همین دلیل این مطالعه به بررسی تجارب، دیدگاهها، و ادراکات مسؤولین حلقه کیفیت در ستاد مرکزی معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است. روش بررسی: در این پژوهش به تحلیل محتوی مصاحبه های 15 مسؤول حلقه کیفیت که به شکل مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاری قرار گرفتند پرداخته شد. تحلیل داده ها به روش درون مایه ای انجام گرفت. پس از غوطه وری و تحلیل داده ها حدود 270 کد اولیه استخراج شد. یافته ها: یافته های این مطالعه موید وجود 3 درون مایه سایه بانی و 10 درون مایه فرعی شامل : عوامل فردی )باور به خود کار آمدی و اعتماد(، عوامل مدیریتی )حمایت اجرایی، حمایت عاطفی، شناسایی کارکنان و چرخش شغلی(، عوامل سازمانی ) یادگیری سازمانی، کمینه کردن بروکراسی،برنامه ریزی هدفمند و مسیر پیشرفت شغلی(بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق عوامل مؤثر بر توانمند سازی مسؤولین حلقه کیفیت را مشخص می نماید.مشارکت کنندگان مصادیقی از درون مایه های شغلی و مدیریتی ارائه دادند که حذف موانع دراین حوزه ها توانمندسازی را افزاش می دهد.

کلیدواژه‌ها