مروری بر تاریخچه ی طب در ایران، با تأکید بر دوره ی قاجار

نویسنده

چکیده

بر اساس اسناد مکتوب تاریخی ریشه علم طب در ایران به دوران پیش از اسلام بر می گردد. با حمله اسکندر به ایران طب بقراطی و جالینوسی به تدریج با طب ایرانی در آمیخت. در دوران اسلامی هم طب ایرانی با طب و معارف اسلامی پیوند خورد و اطبای بزرگی مانند ابوعلی سینا و رازی به وجود آمدند. طب ایرانی در دوره های مختلف تاریخی دچار فراز و فرودهای زیادی شد.در دوره قاجار نیز بویژه در عصر ناصرالدین شاه باتاسیس دارالفنون به همت امیرکبیر طب جدید کم کم وارد ایران شد. همچنین اطبای اروپاییزیادی به ایران آمدند و ایرانیان نیز برای آموختن طب جدید رهسپار فرنگ شدند. این تحولات باعث شد که دوره قاجار نقطه عطفی در گذار ایران از طب قدیم به طب جدید باشد.این مقاله به بررسی تحولات تاریخ طب در دوره قاجار پرداخته است.

کلیدواژه‌ها