بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید

نویسندگان

1 دانشیار پزشکی اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

2 دانشیار رسمی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشیاررسم یگوش،گلو،بین یوجراحی سروگردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 استادیاررسمی گوارش بالغین مرکزآموزشی،تحقیقاتی و درمان یشهید رجائی

5 کارشناس مامائی-تهران- شهرک غرب- خیابان ایوانک شرق- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

6 دکترای عمومی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

چکیده

زمینه تحقیق :باپیشرفت علم پزشکی نیاز به روش های تشخیصی روزبروز بیشتر احساس می شود، سونوگرافی نیز به عنوان یکی از این روشها کاربرد وسیعی در امور تشخیصی ودرمانی دارد، باتوجه به اهمیت سونوگرافی دقیق در تشخیص به موقع بیماریهای مادر وجنین ودردسترس‌نبودن متخصصین رادیولوژی درتمامی نقاط کشوردر حال حاضر،آموزش سونوگرافی به متخصصین زنان وزایمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ازآنجائیکه مطابق با برنامه آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان ،آموزش سونوگرافی یکی ازمهارتهای ضروری دردوره دستیاری می باشد وبیش از 5 سال از تصویب برنامه آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان گذشته است ،این پ‍ژوهش به منظور تعیین وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته واساتید انجام گردید تا نتایج آن دراختیار دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی  قرارگرفته ودربازنگری برنامه آموزشی فوق الذکر لحاظ گردد .
هدف : تعیین وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید
روش مطالعه : مطالعه ترکیبی شامل بخش‌کمی(مطالعه مقطعی توصیفی)وبخش کیفی به روش تحلیل محتوی(content analysis (می باشد. 310 نفرازدستیاران سالهای آخررشته زنان وزایمان در سال 1394 مورد مطالعه قرارگرفتند. جمع آوری اطلاعات درنرم افزاروسپس تحلیل توصیفی داده ها انجام گردیدوبراساس نتایج مطالعه توصیفی ،سوالات مصاحبه کیفی دستیاران در رشته زنان وزایمان واساتید در رشته زنان وزایمان ورادیولوژی تدوین شد ومصاحبه ها پیاده سازی ،طبقه بندی وتحلیل دیتای کیفی انجام گردید.
نتایج : تقریبا حدود 75 درصددستیاران پاسخ دهنده بیان داشتند که در طول دوره دستیاری به طور مستقل سونوگرافی انجام داده اند وهمچنین 75% دستیاران مذکور ،آموزش سونوگرافی را از اساتید زنان فراگرفته اند. صاحب نظران رشته زنان وزایمان معتقدند عدم آموزش سونوگرافی در برخی دانشگاهها به علت عدم آموزش اساتید در آن دانشگاههاست وصاحب نظران رشته رادیولوژی نیزاظهار داشتند که در آموزش دستیاران زنان وزایمان دخیل نیستند. 
بحث و نتیجه گیری : باتوجه به‌جمع بندی مطالعه‌کمی‌انجام‌شده،آموزش‌سونوگرافی دربرنامه‌آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان‌دراکثر دانشگاههای‌ علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از نظر دستیاران این رشته مطابق با برنامه آموزشی مصوب اجرا می گرددو نتایج مطالعه کیفی انجام شده نیزاین مسئله راتاییدمی نماید.بدین لحاظ به نظراکثریت دستیاران واساتیدآموزش سونوگرافی درطول دوره‌دستیاری مطلوب‌می باشدوگروه آموزشی مربوطه می بایست برای انجام ارائه خدمت سونوگرافی باکیفیت مطلوب تر،با اهمیت دادن به آموزش این مهارت،ارتقای توانمندی اساتید و برگزاری دوره های کوتاه مدت برای متخصصین فعلی مشغول به کاررا،دردستورکارخودقراردهند.
 
 

کلیدواژه‌ها


[1]- موضوع 9 هفتاد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 7/11/1389،بند الحاقی به موضوع 5 نشست 72 شورای آموزش پزشکی و تخصصی :
-2 دکتر مهدی قیامت - عضو هیئت انتظامی نظام پزشکی ، شناسه خبر 2091440 ---16 تیرماه 1392
 
-[1]دکترحمیرا وفایی عضوهیئت علمی رشته تخصصی زنان وزایمان‌دانشگاه علوم پزشکی‌شیراز،فلوشیب پریناتولوژی "گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران-ایسنا) 16 تیرماه 1392
 
[1] -دکتر اعظم السادات موسوی عضو هیئت علمی رشته تخصصی زنان وزایمان  دانشگاه علوم پزشکی تهران ورئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی 1394
 
[1] -دکترجلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران سایت نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 95
 
[1] - Lee W1, Hodges AN, Williams S, Vettraino IM, McNie B.” Fetal ultrasound training for obstetrics and gynecology residents” Obstet Gynecol. 2004 Feb;103(2):333-8.
1Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Fetal Imaging, William Beaumont Hospital, 3601 West Thirteen Mile Road, Royal Oak, MI 48073-6769, USA. wlee@beaumont.edu
 
-10Jessica Green, MD, Meldon Kahan, MD, CCFP, FRCPC, FCFP, MHSc, Suzanne Wong, MD, FRCS(C), DABOG
"Obstetric and Gynecologic Resident Ultrasound Education Project" ©2015 by the American Institute of Ultrasound in Medicine, J Ultrasound Med 2015;34:1583-1589
 
[1] -Rebecca Hall, PhD،, Tony Ogburn, MD,Rebecca G. Rogers, MD
” Teaching and evaluating ultrasound skill attainment: competency-based resident ultrasound trainingor AIUM accreditation” Obstet Gynecol Clin North Am. 2006 Jun;33(2):305-23, ix
Available online 26 April 2006-
 
“‘Essential but not always available when needed’ – an interview study of physicians’ experiences and views regarding use of obstetric ultrasound in Tanzania” Received 2016 Jan 20; Revised 2016 May 11; Accepted 2016 Jun 2. , Glob Health Action. 2016; 9: 10.3402/gha.v9.31062
 
Department of Clinical Investigations Madigan Army Medical Center, Tacoma, WA 98431-1100, USA
 Integrated Obstetric Curriculum for Obstetrics and Gynecology Residency, Radiology Residency and Maternal-Fetal Medicine Fellowship program at an accredited American Institute of Ultrasound in Medicine Diagnostic Ultrasound Center
Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 Jul;16(1):68-71
[1] -کشمکش سونوگرافی میان رادیولوژیست ها ومتخصصان زنان به کجا ختم می شود؟14/5/1395
رئیس انجمن رادیولوژی ایران
 
[1] -کشمکش سونوگرافی میان رادیولوژیست ها ومتخصصان زنان به کجا ختم می شود؟14/5/1395
 

[1] - پشت‌پرده صدور مجوز سونوگرافی برای متخصصان زنان افزایش دسترسی بیماران یا سودهای میلیاردی شرکت‌های تجهیزات پزشکی13/4/1395 سایت انجمن رادیولوژی ایران

 http://www.isr.org.ir