ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، خیابان کارگر شمالی، جلا لآ لاحمد، بیمارستان شریعتی، بخش اورژانس،

2 استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حس نآباد، بیمارستان سینا، بخش اورژانس

3 استاد تمام طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان اما مخمینی، بخش اورژانس،

4 استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان اما مخمینی، بخش اورژانس

5 استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان اما مخمینی، بخش اورژانس،

6 استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حس نآباد، بیمارستان سینا، بخش اورژانس،

7 استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حس نآباد، بیمارستان سینا،

8 . استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، خیابان کارگر شمالی، جلا لآ لاحمد، بیمارستان شریعتی، بخش اورژانس،

9 دانشیار طب اورژانس، دانشگاه تهران / تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان اما مخمینی، بخش اورژانس

10 استادیار طب اورژانس، دانشگاه تهران، تهران، خیابان کارگر شمالی، جلا لآ لاحمد، بیمارستان شریعتی، بخش اورژانس،

چکیده

زمینه و هدف: زمینه استفاده از شبیه سازی به عنوان یک روش آموزشی مفید در آموزش پزشکی روز به روز بیشتر می شود. با توجه به شلوغی محیط اورژانس و عدم امکان آموزش بهینه در بالین، استفاده از شبیه سازی در رشته طب اورژانس می تواند در ارتقای سطح کیفی آموزش دستیاران مفید باشد.هدف بررسی و ارزیابی تاثیر دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در موارد اقدامات بحرانی در محیط اورژانس
روش بررسی: دوره شبیه سازی بالینی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به عنوان بخشی ضروری در کوریکولوم دستیاری طب اورژانس دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدا جمعی متشکل از ۱۰ عضو هیئت علمی به عنوان expert panel گرد هم آمدند. طی ۴۸ جلسه منظم ۳۰ سناریو طراحی شد. در سال ۱۳۹۴ عملکرد دستیاران در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی و پروسیجرهای بحرانی توسط اساتید برگزارکننده دوره شبیه سازی از طریق چک لیست های از پیش طراحی شده ارزیابی شد. برای هر سناریو لیستی از اقدامات و پروسیجرهای بحرانی تنظیم شد. تعداد ۱۰ سناریو از مجموع سناریوهای اجرا شده انتخاب شد. نحوه عملکرد دستیاران توسط اساتید برگزارکننده در یک مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ (خیلی بد تا خیلی خوب) در
این چک لیست ها در هر جلسه بررسی و ثبت شد.
یافته ها: در مجموع اساتید معتقد بودند دستیاران در مورد تصمی مگیری در اقدامات و پروسیجرهای بحرانی، خوب
عمل کردند(4/ 45 ٪).
نتیجه گیری: شبیه سازی م یتواند باعث بهبود عملکرد دستیاران در تصمیم گیری در اقدامات بحرانی شود.

کلیدواژه‌ها


1. Issenberg SB, McGaghie WC.  Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review. Medical Teacher 2005; 27(1): 10–28.
2. Gaba DM, Howard, SK.  Simulation-based training in anesthesia crisis resource management (ACRM): a decade of experience. Simulation and Gaming 2001; 32(2): 175–193.
3. Forrest K, McKimm J. Essential Simulation in Clinical Education 2013. Chapter 1-3
4. Draycott TJ, Crofts JF.  Improving neonatal outcome through practical shoulder dystocia training. Obstet Gynecol 2008; 112(1): 14–20.
5. Seymour NE, Gallagher AG.  Virtual reality training improves operating room performance: results of a randomized: a double-blinded study. Ann Surg 2002; 236(4): 458–463.
6. Blum MG, Powers TW.  Bronchoscopy simulator effectively prepares junior residents to competently perform basic clinical bronchoscopy. Ann Thorac Surg 2004; 78(2): 287–291.
7. Draycott T, Sibanda T.  Does training in obstetric emergencies improve neonatal outcome? BJOG 2006; 113(1): 177–182.
8. McGaghie WC, Issenberg SB.  A critical review of simulation-based medical education research: 2003-2009. Medical Education 2010; 44(2): 50-63.
9. Issenberg SB, McGaghie WC.  Simulation technology for health care professional skills training and assessment. JAMA 1999; 28(2): 861–866.
10. McGaghie WC, Suker JR.  Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of the evidence. Acad Med 2011; 86(6): 706-711.
11. Bilotta FF, Werner SM.  Impact and implementation of simulation-based training for safety. The Scientific World Journal 2013; 20(13): 1-6.
12. Mathai SK, Miloslavsky EM.  How we implemented a resident-led medical simulation curriculum in a large internal medicine residency program. Medical Teacher 2014; 36(4): 279-283.