تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی برنامه های درسی علوم پزشکی:دیدگاه اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

دانش آموخته دکتری تخصصی، برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید رجایی، تهران،

چکیده

زمینه و هدف: امروزه بین المللی سازی برنامه های درسی دانشگاهی به یکی از اهداف راهبردی دانشگاههای معتبر بدل
شده است و در این زمینه تلاش های گسترده ای در سطح جهانی صورت گرفته است. با توجه به این شرایط هدف اصلی این
پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی برنامه های درسی علوم پزشکی از دیدگاه اعضای
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
رو ش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که با استفاده از فرمول ل هوی و لم یشو 132 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بوده که در هفت حیطه طراحی شده
است. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 891 / 0به دست آمد و داده های
جمع آوری شده به وسیله نر م افزار SPSS24 و نر م افزار Smart-PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی حکایت از آن داشت که نشانگرها از دقت لازم برای اندازه گیری راهکارهای مربوط به
خود برخوردار هستند و هفت متغیر محتوایی/آموزشی، انگیزشی/انسانی، ساختاری/دانشگاهی، اطلاع رسانی/ارتباطی،
فرهنگی/اجتماعی، سیاسی/دیپلماتیک و تجهیزاتی/تکنولوژیک در سطح 05 / 0 می توانند به عنوان راهکارهای زیربنایی
بین المللی سازی برنامه های درسی حوزه پزشکی به کاررفته و آن را پیش بینی نمایند.
نتیجه گیری: به نظر م یرسد که به ترتیب راهکارهای سیاسی/دیپلماتیک، ساختاری/دانشگاهی، فرهنگی/اجتماعی،
اطلاع رسانی/ارتباطی، محتوایی/آموزشی، انگیزشی/انسانی و راهکارهای تجهیزاتی/تکنولوژیک در بین المللی سازی
برنامه های درسی حوزه پزشکی اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. Harari, M. Internationalization of higher education: Effecting institutional change in the curriculum and campus ethos. Occasional report #1. Long Beach, CA: California State University, Center for International Education. (1989).
 2. Green, M. F. & Olson, C. internationalizing the campus: A user's guide. Washington, DC: American Council on Education. (2003).
 3. Knight, J. Internationalization of higher education: A conceptual framework', in Internationalization of higher education in Asia Pacific countries, Eds J Knight & H de Wit, European Association for International Education (EAIE), Amsterdam, (1997), pp. 5-19.
 4. Leask, B. Internationalization of the Curriculum in Action Australian Government Office for Learning and Teaching. Sydney: Office for Learning and Teaching Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, (2012).
 5. International Association of Universities. Towards a Century of Cooperation: Internationalization of Higher Education, International Association of Universities, (1998).
 6. Bruch, T. and Barty, A. Internationalizing British higher education: students and institutions', in Scott, P. (ed.), The Globalization of Higher Education. Buckingham: OUP and SRHE, pp. 18-31, (1998).
 7. Teichler, U. The role of the European Union in the internationalization of higher education', in Scott, P. (ed.), The Meanings of Mass Higher Education. Buckingham: OUP and SRHE, (1998).
 8. Welch, A.R. 'The peripatetic professor: the internationalization of the academic profession', Higher Education 34(3), (1997).
 9. Knight, J, Higher Education Crossing Borders, in E Baker, P. Peterson and B.McGaw, (eds) International Encyclopedia of Education 3rd Edition, Oxford: UK Elsevier Publishers, (2010).
 10. Pease, P. A new model for the new media: international university. Paper for the 1998 GATEC conference 'The Changing face of transnational education: moving Education- Not Learners' in Paris. [http://www.edugate.org/conference_papers/new_model.html, (1998).
 11. Mestenhauser, J. On moving cemeteries and changing curricula: Reviewarticle “Areflection onMC van derWende’s Book Internationalising the Curriculum in Dutch Higher Education: An InternationalComparativePerspective.”EAIE Newsletter, (1997).
 12. Bakalis, S. & Joiner, T. A. Participation in tertiary study abroad programs: The role of personality. The International Journal of Educational Management, (2004), 18(4), 286-291.
 13. Maidstone, P. International literacy: A paradigm for change. A manual for internationalizing the post-secondary curriculum. Victoria, BC: Province of British Columbia, Ministry of Skills, Training and Labor. (1995).
 14. Bond, S. Untapped resources: Internationalization of the curriculum and classroom experience: A selected literature review (CBIE Research Millennium Series No. 7). Ottawa, ON: Canadian Bureau for International Education. (2003).
 15. Khalideen, R. Internationalizing the curriculum in Canadian universities: Considering in the influence of power, politics and ethics. Paper presented at the Internationalizing Canada's Universities: Practices, Challenges, and Opportunities. (2006).
 16. Navarro, M. Analysis of factors affecting participation of faculty and choice of strategies for the internationalization of the undergraduate agricultural curriculum: The case in two land grant universities. (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (2004).
 17. Hamrick, J. Internationalizing higher education institutions: Broadening the approach to institutional change. Ann Harbor, MI: Managing Institutional Change and Transformation Project, Center for the Study of Higher Education and Post-secondary Education, University of Michigan. (1999).
 18. Ricketts, K. & Morgan, C. M. Internationalizing leadership development: Important components within educational international leadership experiences. Journal of International Agricultural and Extension Education, (2009), 16(2), 21-33.
 19. Schoorman, D. How is internationalization implemented? A framework for organizational practice. Boca Raton: Florida Atlantic University. (2000).
 20. Bond, S. Transforming the culture of learning: Evoking the international dimension in Canadian university curriculum. York University. (2006).
 21. Mestenhauser, J. A. Portraits of an international curriculum: An uncommon multidimensional perspective. In J. A. Mestenhauser & B. J. Ellingboe (Eds.), 228 reforming the higher education curriculum: Internationalizing the campus (pp. 3-39). Series on Higher Education. Phoenix, AZ: Oryx Press. (1998).
 22. Brown, S. & Jones, E. Introduction: Values, valuing and value in an internationalized higher education context. In E. Jones & S. Brown (Eds.), Internationalizing higher education (pp. 1-6). New York, NY: Routledge. (2007).
 23. Knight, J. Progress and promise: The 2000 AUCC report on internationalization at Canadian universities. Ottawa, Canada: Association of Universities and Colleges of Canada. (2000).
 24. Castaneda, C. R. Teaching and learning in diverse classrooms: Faculty reflections on their experiences and pedagogical practices of teaching diverse populations. New York, NY: Rutledge. (2004).
 25. Norooz Zadeh, R. The Study Of Top Documents And Inducing Policies To Write Fifth Program In Higher Education, Research And Technology, Tehran, Ministry Of Science, Research And Higher Education, Research And Planning of Higher Education Institution (2006), [Persian].
 26. Khorasani, A, Internationalization of Higher Education, Shahid Beheshti University Press, (2016), [Persian].
 27. Lyman, R. Overview. In K. H. Hanson & J. Meyerson (Eds.), International challenges to American colleges and universities: Looking ahead. Phoenix, AZ: American Council on Education and the Oryx Press. (1995).
 28. American Council on Education. Internationalization Collaborative. Retrieved July 27, 2009, from http://www.acenet.edu/ AM/Template.cfm?Section=cii networks&Template=/CM /HTMLDisplav.cfm&ContentID=l 1068
 29. Tierney, M. who gives examples of political rationales from the 1960, (1977).
 30. United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Public Diplomacy for the 21st Century, Retrieved May 21, 1995, from http://www.state.gov/pdcommission/
 31. Altbach, G, P & Knight, J. The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities, Journal of Studies in International Education, Vol. 11 No. 3/4, Fall/Winter, (2007).
 32. Bremer, L., & van der Wende, M. Internationalizing the curriculum in higher education. Nuffic paper 3. The Hague, Netherlands: Nuffic. (1995).
 33. Knight J. and H. de Wit. Quality and internationalization in Higher Education. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development. (1999).
 34. Knight, J. Internationalization of Higher Education: Practices and Priorities, IAU. (2003).
 35. Morphew, C. C, & Hartley, M. Mission statements: A thematic analysis of rhetoric across institutional type. The Journal of Higher Education, (2006), 77(3), 456-471.
 36. Kelleher, A. Learning from success: Campus case studies in international program development. New York, (1996).
 37. Tudball, L. Grappling with internationalization of the curriculum at the secondary school level. Issues and tensions for educators. Australian journal of education.Vol, 49. No, 1. (2005).
 38. De Wit, H. Internationalization of Higher Education in the United States of America and Europe: A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis Westport, CT: Greenwood Press, (2002).
 39. Kell, P. Across border and state. Globalizing education. (1997). Available at: http://uow.academia.edu/.../Competency-based_training_in_knowledge-age
 40. Verbik, L. and Lasanowski, V. International Student Mobility: Patterns and Trends, the Observatory on borderless higher education. (2007).
 41. Green, M. F., Luu, D., & Burris, B. Mapping internationalization on U.S. campuses. Washington, DC: American Council on Education, (2008).
 42. Fu Ho, H, Huang Lin, M, Yang, Ch. Goals, Strategies, and Achievements in the Internationalization of Higher Education in Japan and Taiwan, International Education Studies, (2015), Vol. 8, No. 3.
 43. Pawar, S. Internationalization of Higher Education in India: Pathways and Initiatives, Journal of Research & Method in Education, (2016), Volume 6, Issue 3 Ver. II.
 44. Malekzade, R. Role in the scientific development of international scientific cooperation, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 25, pp. 63-78, (2002) [Persian].