بکارگیری روش تدریس کلاس وارونه(flip classroom ) جهت ارتقا دانش ورضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی در دروس پری کلینیک بیمار یهای لثه وکودکان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودنتیکس، مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بکارگیری روش تدریس کلاس وارونه (flip classroom ) جهت ارتقا دانش و رضایتمندی
دانشجویان دندانپزشکی در دروس پری کلینیک بیمار یهای لثه وکودکان می باشد.
روش بررسی: دانشجویان( 28 نفردر هر درس) به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول دانشجویان به
صورت روش سنتی سخنرانی و demonstration مورد تدریس قرار گرفتند. در گروه دیگر روش کلاس وارونه مورد استفاده
قرارگرفت، بطوریکه قبل از جلسه کلاس، از دانشجویان خواسته شد فیلم مربوط به مبحث درسی را مشاهده نمایند.
درنتیجه کلاس درس به صورت وارونه و به عنوان محلی برای بحث و رفع اشکال برگزار گردید.
یافته ها: ارزیابی در هر گروه با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. نتایج نشان داد که دانش دانشجویان در
روش تدریس کلاس وارونه افزایش یافته، ا گرچه اختلاف معن یداری بین دو گروه وجود نداشت. همچنین همه دانشجویان
این روش تدریس را ترجیح دادند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان روش کلاس وارونه را به روش سخنرانی ترجیح داده و در بسیاری
موارد آن را موثرتر دانست هاند.

کلیدواژه‌ها


1.Zhao B, Potter DD. Comparison of Lecture-Based Learning vs Discussion-Based Learning in Undergraduate Medical Students. J Surg Educ.2016;73(2):250-7
2.Sadeghi R, Sedaghat MM, Sha Ahmadi F. Comparison of the effect of lecture and blended teaching methods on students' learning and satisfaction. J Adv Med Educ Prof. 2014;2(4):146-50.
3.علیرضا خ, احمد تپ. مقایسه تاثیر روش های تدریس تئوری -عملی با عملی- تئوری درس آناتومی برمیزان یادگیری و رضایت مندی دانشجویان پژوهش درپزشکی. 1389;34(4):213-09.
4.Deepinder K, Jaswinder S, Seema, Anupama M, Gurdarshan K. ROLE OF INTERACTIVE TEACHING IN MEDICAL EDUCATION. International Journal of Basic and Applied Medical Sciences. 2011;1:54-60.
5.Alizadeh S, Shams Vahdati S, Seyyed Rasooli A, Asghari Jafarabadi M, Amir Farhangi S, Tajoddini S. Comparing two methods of electronic and teacher-based education on nursing students’ level of knowledge in taking care of trauma patients. Journal of Emergency Practice and Trauma. 2015;1(2):40-3
6.Moffett J, Mill AC. Evaluation of the flipped classroom approach in a veterinary professional skills course. Advances in medical education and practice. 2014;5:415-25.
7.Galway LP, Corbett KK, Takaro TK, Tairyan K, Frank E. A novel integration of online and flipped classroom instructional models in public health higher education. BMC medical education. 2014;14(1):181.
8.Initiative EL. Things you should know about Flipped Classrooms. EDUCAUSE Creative Commons 2012[On Line]. Available From:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
9.Moraros J, Islam A, Yu S, Banow R, Schindelka B. Flipping for success: evaluating the effectiveness of a novel teaching approach in a graduate level setting. BMC medical education. 2015;15(1):27.
10.Schorn-Borgmann S, Lippold C, Wiechmann D, Stamm T. The effect of e-learning on the quality of orthodontic appliances. Advances in medical education and practice. 2015;6:545.
11.Fayaz A, Mazahery A, Hosseinzadeh M, Yazdanpanah S. Video-based Learning Versus Traditional Method for Preclinical Course of Complete Denture Fabrication. Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences. 2015;16:21-8.
12.McLaughlin JE, Griffin LM, Esserman DA, Davidson CA, Glatt DM, Roth MT, et al. Pharmacy student engagement, performance, and perception in a flipped satellite classroom. Am j pharm. 2013;77(9):196.