طراحی و اجرای روش یادگیری تلفیقی در آموزش پرستاری:تلفیق رو شهای یادگیری مبتنی بر حل مسئله و ایفای نقش در بخش عملی فرآیند آموزش به بیمار

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به پیشرفت روزافزون علم در رشته پرستاری و با توجه به این که رشته پرستاری ترکیبی از علوم
نظری و بالینی به صورت توأم می باشد نیاز به استفاده از رو شهای نوین آموزشی در این رشته احساس می شود. هدف از
انجام این مطالعه نیز طراحی و اجرای روش آموزش تلفیقی و تاثیر آن بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری بود.
روش بررسی: این مطالعه شبه تجربی با طراحی قبل و بعد بر روی 50 نفر از دانشجویان ترم اول پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی جهرم که در سال تحصیلی 96 - 1395 واحد درسی فرایند آموزش به بیمار را انتخاب کرده بودند انجام شد.
روش آموزش تلفیقی در شش مرحله به اجرا در آمد. قبل از اجرای رو شهای آموزشی از دانشجویان پیش آزمون گرفته شد،
سپس دانشجویان به 10 گروه 5 نفره تقسیم شدند. برای هر گروه یک نماینده انتخاب شد و یک گایدلاین که در آن وظایف
دانشجویان در هر یک از گا مهای شش گانه با ذکر تاریخ مشخص شده بود در اختیار آنان قرار گرفت. چهار گام اول شامل
استفاده از روش حل مسئله تعدیل شده، گام پنجم آموزش به بیمار با استفاده از روش ایفای نقش و گام ششم ارزشیابی
برنامه بود. در پایان آموزش نیز دانشجویان در پس آزمون شرکت کردند و فرم پرسشنامه رضایتمندی از روش آموزش تلفیقی
را تکمیل نمودند.
یافته ها: از 50 دانشجوی پرستاری شرکت کننده در مطالعه 26 نفر ( 52 %)مذکر ، 24 نفر( 48 %) مونث و میانگین سنی آنها
(±4/84 21/47 )بود. نتایج مطالعه با استفاده از آزمون تی زوجی اختلاف معنی داری را بین نمرات پیش آزمون (64 / 1± 52 / 12 )
و پس آزمون( 67 / 1± 09 / 14) دانشجویان نشان داد (001 / P =0 ) که این امر بیانگر موثر بودن روش آموزش تلفیقی بر یادگیری
دانشجویان می باشد .طبق نتایج به دست آمده از پرسشنامه نیز آموزش تلفیقی موجب افزایش رضایتمندی دانشجویان
( %93 ) شده بود. بررسی پاسخ های دانشجویان به فرم رضایتمندی از آموزش تلفیقی نشان داد روش ایفای نقش موجب
برانگیختگی عاطفی دانشجویان(85 %)، نزدیک تراحساس کردن خود به صحنه نمایش و به کار گیری همه حواس آنها برای
مشاهده( 87 %) شده است. علاوه بر این، روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله منجر به ارتقاء مهارت های فردی( 90 %)، ومدیریت
انگیز هها (92 %) و روش یادگیری تلفیقی نیز موجب افزایش اعتماد به نفس( 95 %) و یادگیری تجربی آنان شده است(89 %) .
نتیج هگیری: با توجه به نتایج مطالعه و باتوجه به اینکه روش یادگیری تلفیقی موجب افزایش یادگیری و رضایتمندی
دانشجویان م یگردد م یتوان از این روش در تدریس بخش عملی فرآیند آموزش به بیمار استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and implementing the integrated learning program in nursing education: The integration of problem- based learning and role playing methods in teaching the practical part of patient education

نویسنده [English]

  • Sara Shahsavari Isfahani
چکیده [English]

Background and Objective: According to increasingly progress of science in nursing and as well as nursing is
a combination of theoretical and clinical sciences simultaneously, so it is felt to use new approaches of teaching
in the field of nursing. This study aimed to design and implement the integrated teaching method and evaluate
students’ learning and satisfaction.
Methods and Materials: This quasi-experimental study with before-and-after design was conducted on 50 first
year nursing students of Jahrom University of Medical Sciences who had selected the process of patient education
course in the academic year 2016. The integrated teaching method was done in six steps. Before the implementation
of educational methods, students were pre-tested, then they were divided in 10 groups of 5 people. A representative
was elected for each group and a guideline was given to them that their tasks had marked in six steps . The first
four steps were implemented by modified problem-solving method, fifth step was patient education by role playing
method and sixth step was about evaluation of the program. At the end of the training, students participated in the
post-test and completed the satisfaction questionnaire of the integrated training method.
Results: Of the 50 nursing students participated in this study, 26 (52%) were male, 24 (48%) were female
and their mean age was (21.47± 4.84). The results of the study using paired sample t-test indicated a significant
difference between the pre-test (12.52 ± 1.64) and the post-test (14.09 ± 1.67) scores of the students (P = 0.001).
It shows the effectiveness of the integrated teaching method on students learning. According to the results of the
satisfaction questionnaire, integrated teaching method leads to high satisfaction of students (93%). Also, student
responses to the satisfaction questionnaire indicated that the role playing method increased their emotional
arousal (85%), and they felt themselves more closely to the show scene, and used all their senses to observe
(87%). In addition, the problem-based learning method leads to the improvement of their individual skills (90%),
and the management of motivations (92%), and the integrated teaching method, resulted to high self-esteem
(95%) and empirical learning (89%).
Conclusion: According to the results of this study integrated learning program increased students’ satisfaction
and this method can be used in teaching the process of patient education course

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated teaching method
  • Modified problem-solving method
  • Role playing method
  • The process of patient education
 2. Ranjbar K, Soltani F, Mousavi nassab M, Masoudi A, Ayatollahi S. Comparison of the Impact of Traditional and Multimedia Independent Teaching Methods on Nursing Students` Skills in Administrating Medication. Iranian Journal of medical education. 2003; 3(1): 35-43. [Persian]
 
3-Ghosh S , Pandya HV. Implementation of Integrated Learning Program in neurosciences during first year of traditional medical course: Perception of students and faculty. BMC Med Educ. 2008; 8: 44. doi: 10.1186/1472-6920-8-44
 
4-Tirthankar Deb, Abhik Chakrabarti,Ritesh Singh. Does partially integrated learning program help students learn better: A quasi-experimental study in pharmacology. J Pharmacol Pharmacother. 2013 Oct-Dec; 4(4): 282–283.  doi:  10.4103/0976-500X.119716
 
5-  Bhardwaj P,  Bhardwaj N, Mahdi F,  Srivastava JP &  Gupta U.  Integrated teaching program using case-based learning. Int J Appl  Basic Med Res. 2015 Aug; 5(Suppl 1): S24–S28.  doi:  10.4103/2229-516X.162262
 
6-    Seyedi M, Yaghoubi Z. Designing and Implementing Blended Learning in the Field of Rehabilitation. Media. 2012; 3 (2) :42-50. [Persian]
7. Abbatt FR. Teaching for better learning: A guide for teachers of primary health care staff. Second edition. Geneva: World Health Organization; 1992.
 
8. Vakili A. [Talfighe fiziology selool va gardeshe khoon ba clinic: yek raveshe tadrise jadid ba rooykarde daneshjoo mehvar]. Abstract of 11th National Congress of Medical Education. Tehran; 2010. [Persian]
 
9. Norozi H, Mohsenizadeh S, Jafary Suny H, Ebrahimzadeh S. [The Effect of Teaching Using a Blend of Collaborative and Mastery of Learning Models, on Learning of Vital Signs: An Experiment on Nursing and Operation Room Students of Mashhad University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 11(5): 544-53. [Persian]