طراحی و ساماندهی طرح منتورینگ در دانشکده پزشکی شیراز و تقویت آموزش مبتنی بر دانش عمقی از طریق این طرح

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجو پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 استاد فوق تخصصی گوارش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 استادیار فوق تخصصی جراحی قلب دانشکده پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 استادیار و هیئت علمی گروه بیهوشی دانشکده شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5 استاد گروه قلب و عروق مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6 استاد پزشکی اجتماعی مدیر مرگز تحقیقات ارتقای کیفیت بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

9 کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

زمینه و مقدمه: در طرح منتورینگ یک فرد با تجربه و قابل اعتماد (منتور) یک شخص دیگر(منتی) را در تمام زمینه های
پیشرفت تحصیلی راهنمایی می کند. هدف از این پژوهش، طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح منتورینگ برای دانشجویان
پزشکی ورودی های بهمن 93 و پس از آن می باشد.
روش بررسی: در طرح منتورینگ از دانشجویان سال بالاتر فیزیوپات و بالینی به عنوان منتور سطح دو و اساتید الگو و
مرجع بعنوان منتور سطح عالی و الگو و از تعدادی از اساتید به عنوان منتور پشتیبان استفاده می شود.مراحل طرح منتورینگ شامل موارد زیر م یباشد:نیازسنجی و بررسی امکانات، برنام هریزی، آماد هسازی، اجرای کار، ارزشیابی
یافته ها: در این پژوهش به منظور سنجش میزان رضایتمندی منتورها و منت یها مصاحبه صورت گرفت. در پایان
معد لهای دانشجویان ارزیابی شد همچنین نتایج حاصل از نظرسنجی طرح مبتنی بر دانش SBD) 1 ) نشان می دهد که
میزان افزایش انگیزه برای مطالعه ی دروس پزشکی، تمایل به ادامه ی شرکت در جلسات و رضایت کلی دانشجویان بالا
می باشد.
نتیحه گیری: میزان سازگاری و انگیزه تحصیلی دانشجویانی که وارد فرآیند منتورینگ شدند در مقایسه با سایر دانشجویان
تفاوت قابل ملاحظ های داشت و افراد شرک تکننده سازگاری بیشتری با محیط دانشگاه داشتند یکی از وظایف منتورها
در تحقق این هدف معرفی رفرنس های مناسب و آشنا کردن دانشجویان با رو شهای صحیح مطالعه بوده است. در کل
میانگین معدل های دانشجویان منتی بالاتر از غیر منتی بود.

کلیدواژه‌ها


  1. Sadrarhami, Kalantari, Atarod.[ Isfahan University of Medical Sciences students' attitudes toward their education and future careers. "Journal of Medical Sciences, no. 1 (2004): 76-81. (Persian)
  2. Medical FG, Dimitriadis K, Von der Borch P, stormann S, Niedermaier S, Fischer MR. More mentoring needed? A cross-sectional programs for medical students in germany.BMC medical education.2011;11(1):68.
  3. Buddeberg-Fischer, Barbara, and  Katja-Daniela Herta. "Formal mentoring programmes for medical students and doctors–a review of the Medline literature." Medical teacher 28, no. 3 (2006): 248-257
  4. Gholipur. [Explaining the impact of mentoring on succession planning with a focus on individual development plan] Journal of Research in Human Resource Management University of Imam Hussein, Year Issue. A. (2. Summer. 1394.): pp. 25-52 (2015) (Persian)
  5. Haynes, R. K., & Ghosh, R. (2008). Mentoring and Succession. Management: An Evaluative
  6. Comprehensive scientific map approved by the Supreme Council of the Cultural Revolution Health 1388
  7. Memarian R, Vanaki, Rahmani. [Mentoring program impact on the quality of patient care] Nursing Management Journal 2, no. 2 (2013): 49-54.
  8. Karimi, and Yazdi Moghaddam. "Algvmdary and Mentoring (coaching) nursing education: a review." Research in Medical Education 6, no. 1 (2014): 59-71
  9. Kramer M, Schmalenberg C. securing good nurse/physician relationships. Nursing Management 2003;34(7):34-3

10. Santos SJ, Reigadas ET. Latinos in higher education: An evaluation of a university faculty mentoring program. Journal of Hispanic Higher Education.2002;1(1):40-50.