طراحی و ساماندهی طرح منتورینگ در دانشکده پزشکی شیراز و تقویت آموزش مبتنی بر دانش عمقی از طریق این طرح

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجو پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 استاد فوق تخصصی گوارش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 استادیار فوق تخصصی جراحی قلب دانشکده پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 استادیار و هیئت علمی گروه بیهوشی دانشکده شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5 استاد گروه قلب و عروق مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6 استاد پزشکی اجتماعی مدیر مرگز تحقیقات ارتقای کیفیت بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

9 کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

زمینه و مقدمه: در طرح منتورینگ یک فرد با تجربه و قابل اعتماد (منتور) یک شخص دیگر(منتی) را در تمام زمینه های
پیشرفت تحصیلی راهنمایی می کند. هدف از این پژوهش، طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح منتورینگ برای دانشجویان
پزشکی ورودی های بهمن 93 و پس از آن می باشد.
روش بررسی: در طرح منتورینگ از دانشجویان سال بالاتر فیزیوپات و بالینی به عنوان منتور سطح دو و اساتید الگو و
مرجع بعنوان منتور سطح عالی و الگو و از تعدادی از اساتید به عنوان منتور پشتیبان استفاده می شود.مراحل طرح منتورینگ شامل موارد زیر م یباشد:نیازسنجی و بررسی امکانات، برنام هریزی، آماد هسازی، اجرای کار، ارزشیابی
یافته ها: در این پژوهش به منظور سنجش میزان رضایتمندی منتورها و منت یها مصاحبه صورت گرفت. در پایان
معد لهای دانشجویان ارزیابی شد همچنین نتایج حاصل از نظرسنجی طرح مبتنی بر دانش SBD) 1 ) نشان می دهد که
میزان افزایش انگیزه برای مطالعه ی دروس پزشکی، تمایل به ادامه ی شرکت در جلسات و رضایت کلی دانشجویان بالا
می باشد.
نتیحه گیری: میزان سازگاری و انگیزه تحصیلی دانشجویانی که وارد فرآیند منتورینگ شدند در مقایسه با سایر دانشجویان
تفاوت قابل ملاحظ های داشت و افراد شرک تکننده سازگاری بیشتری با محیط دانشگاه داشتند یکی از وظایف منتورها
در تحقق این هدف معرفی رفرنس های مناسب و آشنا کردن دانشجویان با رو شهای صحیح مطالعه بوده است. در کل
میانگین معدل های دانشجویان منتی بالاتر از غیر منتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Organizing Mentoring at Shiraz Medical School and Reinforcing Deep Knowledge –based Education using Mentoring

نویسندگان [English]

 • Mohammadamin zarrabi 1
 • Mohammadhadi imanieh 2
 • Khalil zarrabi 3
 • Mansour masjedi 4
 • Javad kojuri 5
 • Mitra amini 6
 • Hanie gholampoor 7
 • Parisa bikine 8
 • Razie neshatavar 9
1 Medical Student, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
2 Department of Pediatrics, Namazi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, shiraz, Iran
3 Anesthesiology,Intensive care medicine,Shiraz University of Medical Sciences
4 Assistant Professor of Cardiac Surgery, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
5 Quality Improvement in Clinical Education Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.kojuri
6 Quality Improvement in Clinical Education Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.amini
7 MSc in Health Economics, Educational development office of medical school, Shiraz University of Medical Sciences
8 Educational development office of medical school, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz , Iran
9 Educational development office of medical school, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: In mentorship project, a wise and reliable person (mentor) guide another person
(mentee) in all areas of academic achievements. The purpose of this study, is designe, perform and evaluate
mentoring project for medical students whom entrance was the second half-year of 1393 and then.
Methods and Materials: In mentoring project, pathophysiology and clinical students was second level
mentors, and reference teachers was excellent level and sample mentors and some of teachers was supporter
mentors.
Mentoring schemes include the following steps:
Need assessment, explore the facilities, programming, preparation, performing the project, evaluation.
Results: Interview was done for testing the satisfaction of mentors and mentees in this study. Finally averages
of students has been evaluated. The results of SBD survey test also showed that the motivation of students for
studying medical courses, the desire to continue to participate in meetings and students’ overall satisfaction was
high.
Conclusion: The adaptability and motivation of students who enter the Mentoring Project in comparison with
the other students had significant differences; participants were more compatible with university campus. One of
the tasks of mentors for achieving this goal was introduction of appropriate references and to familiarize students
with the correct methods of study. Overall, the average of mentee students was higher than that of non-mentee
students

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mentoring
 • Medical students
 • Science Based Discussion
 1. Sadrarhami, Kalantari, Atarod.[ Isfahan University of Medical Sciences students' attitudes toward their education and future careers. "Journal of Medical Sciences, no. 1 (2004): 76-81. (Persian)
 2. Medical FG, Dimitriadis K, Von der Borch P, stormann S, Niedermaier S, Fischer MR. More mentoring needed? A cross-sectional programs for medical students in germany.BMC medical education.2011;11(1):68.
 3. Buddeberg-Fischer, Barbara, and  Katja-Daniela Herta. "Formal mentoring programmes for medical students and doctors–a review of the Medline literature." Medical teacher 28, no. 3 (2006): 248-257
 4. Gholipur. [Explaining the impact of mentoring on succession planning with a focus on individual development plan] Journal of Research in Human Resource Management University of Imam Hussein, Year Issue. A. (2. Summer. 1394.): pp. 25-52 (2015) (Persian)
 5. Haynes, R. K., & Ghosh, R. (2008). Mentoring and Succession. Management: An Evaluative
 6. Comprehensive scientific map approved by the Supreme Council of the Cultural Revolution Health 1388
 7. Memarian R, Vanaki, Rahmani. [Mentoring program impact on the quality of patient care] Nursing Management Journal 2, no. 2 (2013): 49-54.
 8. Karimi, and Yazdi Moghaddam. "Algvmdary and Mentoring (coaching) nursing education: a review." Research in Medical Education 6, no. 1 (2014): 59-71
 9. Kramer M, Schmalenberg C. securing good nurse/physician relationships. Nursing Management 2003;34(7):34-3

10. Santos SJ, Reigadas ET. Latinos in higher education: An evaluation of a university faculty mentoring program. Journal of Hispanic Higher Education.2002;1(1):40-50.