رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، تهران، ایران

2 دانشار،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 دانشیار ، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در سازمان ها و ادارات دولتی مورد تا کید بسیاری از محققین می باشد.
متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته را به عنوان یکی از پیش شرط های مدیریت استراتژیک خوب
دانسته اند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای در میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و جامعه پذیر شدن آن می باشد.
روش بررسی: تحقیق با هدف کاربردی، به شیوه گردآوری میدانی و به صورت توصیفی- همبستگی می باشد. حجم
نمونه با توجه به جدول مورگان 153 نفر تعیین و نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها؛ دو
پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی Ralph cutz و پرسشنامه اخلاق حرفه ای Murray بود که روایی آن تایید شد
و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS صورت گرفت. این تحقیق گردآوری شده به کمک رو ش های
آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و
شایپرو- ویلک از طریق نرم آفزار آماری SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: یافته ها حکایت از وجود ارتباط معنی دار بین جامعه پذیری سازمانی با مسئولیت پذیری ( 01 / p < 0 و
r = 0/517 ) و صداقت ( 01 / p < 0 و 526 / r = 0 ) داشت. بیشترین همبستگی جامعه پذیری با متغیر عدالت و انصاف
(p < 0/01 و 538 / r =0 ) و کمترین همبستگی با فروتنی ( 01 / p < 0 و 483 / r = 0 ) بود.
نتیجه گیری: وجود رابطه معنادار بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیانگر همبستگی نزدیک این دو متغیر با هم بود. نتایج حا کی از آن است که وجود ارتباط
معنی دار می تواند در ارتقاء کیفیت عملکرد سازمان مؤثر و راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


1- سلطان‌زاده، و، قلاوندی، ح، سید عباس زاده، م م. روابط ساده و ترکیبی بین جامعه‌پذیری سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه ارومیه، فصلنامه علمی- پژوهشی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (1) 1393 .
2- علاقه‌بند، ع. جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات روان.1376.
3-   Maanen JV, Schein EH. Toward a theory of organizational socialization. Research in Organizational Behavior 1979. 1(1): 209-64.
4- قناعتی، ر.  بررسی اخلاق فردی و اجتماعی در سیره علوی، دانشگاه بین المللی قزوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 1388.
5-رجبی، ح. ارزیابی اخلاق حرفه ای مدیران مدارس با تکیه بر آموزه های اخلاقی و مدیریتی سعدی در بوستان و گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد. 1392.
6- فرامرز قراملکی، ا. پژوهش‌نامه اخلاق، (3) 1383.
7- ایمانی پور، م. اصول اخلاق حرفه ای در آموزش، مجله ایرانی و تاریخ پزشکی، 38-25 .(6) 1391.
8- کریمی، ف. جامعه‌پذیری و نگهداشت نیروی انسانی در سازمان. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، (107) و (106) 1388.
9- شائمی برزکی، ع و اصغری، ژ. رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز کردستان، پژوهش نامه مدیریت تحول، 11-127. (3) 1389.
10- اسفندیاری مقدم، ع. اخلاق حرفه ای کتابداران و اطلاع رسانان، تهران : انتشارات کتابدار. 1386.
11- سرمد، ز، حجازی، ا و بازرگان، ع. روش تحقیق در علوم رفتاری، ویرایش تهران: انتشارات آگاه، 1390.
12- مرتضوی، س، پور آزاد، ن، امیر رضوی، پ و صادقی مقدم، م. بررسی نقش تعدیل‌گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. 217-193. 1389.
13- Takala, T. and Pallab, P. (2000): “Individual, Collective and Social Responsibility of the Firm”, Business Ethics: A European Review, Vol. 9, No.2, pp: 109-118.
14- نیاز آذری، ک، عنایتی، ت، بهنام فر، ر و کهرودی، ز . رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، نشریه پرستاری ایران،  42-34 (87).1390.
15- سلیمیان، م ع.  رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی، پایان‌نامه ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول. 1392.
16- سلطان زاده، و، قنبری، س و بهشتی راد، ر. تاثیرپذیری روانشناختی محیط کار از آموزش ضمن خدمت؛ آموزش نقش میانجی جامعه پذیری کارکنان. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 123-103 (6) 1394.
17- اعتباریان، ع ا و خلیلی، م. رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه‌پذیری سازمانی : مطالعه موردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی اصفهان. نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی.106-81  (36و35) 1387 .
18- صالحی، م و دادگر، ز. رابطه اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، نشریه اخلاق زیستی، 46-33 (20) 1395.
19-Yozgata,U., Güngörmez,D. (2015). The Mediating Role of Social Integration on the Effect of Proactive Socialization Tactics Applied by Newcomers on Their Organizational Commitment Social and Behavioral Sciences 207, 462 – 471.
20-Taormina,R.J. (2009). Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture, Journal of Managerial Psychology,24(7), 650-676
21- عزیزی نژاد، ب. الگویابی ساختاری روابط بین کیفیت زندگی کاری، جامعه‌پذیری کارکنان و تهد سازمانی، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 94-75 (3) 1395.
22- اعتباریان، ع ا، رشیدپور، ع، شاه علی، م و کاووسی ا.  الگوی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ایران، نشریه : مدیریت شهری، 406-393 (39) 1394.
23- حسینی، ن و عباسی، ع. ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دینی، نشریه : اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 154-129 (1) 1394.
24- رییسی، ز، سلیمیان، ف، نجاری، ر و امیرخانی، اح. رابطه بین جامعه‌پذیری و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، ویژه‌نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 104-111 (1390) .