دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 247-350 (زمستان 1396 ، دوره 26 ، شماره 4 ،) 

پژوهشی (Original Research)

لزوم بررسی پژوهش های مشاهده ای در کمیته های اخلاق در پژوهش

صفحه 247-257

علیرضا پارساپور؛ کیارش آرامش