اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 استادیار، گروه مراقبت های ویژه و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

چکیده

زمینه و هدف: مفهوم اخلاق حرفه ­ای یکی از مفاهیم انتزاعی و گنگ بوده و در متون تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. آنالیز این مفهوم برای رسیدن به درک مشترک و تدوین استانداردهای رفتاری و طراحی سنجه ­های ارزشیابی اهمیت اساسی دارد. هدف این مطالعه ارائه تعریف جامعی از مفهوم اخلاق حرفه ­ای در آموزش دانشگاهی و شناسایی ابعاد و سازه­های تشکیل دهنده آن بود.
روش­ بررسی: به منظور تبیین مفهوم اخلاق حرفه­ا ی در آموزش دانشگاهی از روش هشت مرحله­ای تحلیل مفهوم والکر و اوانت استفاده شد. بدین ترتیب که بعد از مرور گسترده منابع و متون، 38 منبع مرتبط وارد مطالعه شدند که با مرور 21 منبع، اشباع داده حاصل شد و ویژگی­ ها، ابعاد­، سازه­ ها­، پیش ­آیندها و پی ­آیندهای مفهوم مورد نظر استخراج و آشکار شدند.
یافته­ ها: نتایج بررسی متون و تحلیل مفهوم نشان داد اخلاق حرفه­ ای در آموزش دانشگاهی در راستای عمل به تعهدات حرفه­ ای اساتید شکل گرفته و دارای چهار ویژگی اساسی اتیکت حرفه­ ای، اخلاق در تعاملات اجتماعی حرفه ­ای، اخلاق در مسائل و کارکردهای تکنیکی حرفه­ ای، ارزش ها و باورهای درون فردی اختصاصی حرفه بوده و نیازمند برخورداری اساتید از توانمندی های اخلاقی شامل حساسیت اخلاقی، دانش اخلاقی، استدلال اخلاقی و خودتنظیمی اخلاقی است.
نتیجه­ گیری: شناسایی مولفه­ ها و ویژگیهای اخلاق حرفه ­ای در آموزش دانشگاهی به ایجاد درک مشترک از این مفهوم منجر شده و به تدارک راهکارهای ارتقاء اخلاق حرفه­ ای اساتید که از الزامات تضمین کیفیت عملکرد حرفه­ ای اساتید است، کمک کرده و گام بنیادین در طراحی ابزارهای سنجش آن می ­باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Derakhshani L. Professional Ethics in Libreries and Information Center. Tehran: Payame Noor University; 2010. [Persian]
 2. Gharamaleki AF. Professional Ethics. 2 ed. Qom: Majnoon; 2006. [Persian]
 3. Khazaei Z. Virtue Ethics. 1 ed. Tehran: Hekmat Publication; 2010. [Persian]
 4. Collste G. Applied and Professional Ethics. Kemanusiaan. 2012;19(1):17-33.
 5. Arasteh H, Jahed H. Observing Ethics in Universities and Higher Education Centers: An Alternative for Improving Behaviors. Science Cultivation. 2011;1(2):31-40. [Persian]
 6. Farasatkhah M. Scientific Ethics: Survival Code of Higher Education. Ethics in Science & Technology. 2006(1):13-27. [Persian]
 7. Nemati M, Mohseni H. Ethics in Higher Education: Indicators, Requirements, Strategies. Ethics in Higher Education. 2000;63:9-45. [Persian]
 8. Birooni R. An Explanation of Code of Ethics in Teaching Based on Islamic Moral Philosophy. Tehran: Tehran University; 2005. [Persian]
 9. Campbell E. Review of the literature; the ethics of teaching as a moral profession. Curriculum Inquiry. 2008;38(4):357-85.
 10. Sockett H. Can Virtue Be Taught? The Educational Forum. 1996;60:124-9.
 11. Campbell E. The Ethics of Teaching as a Moral Profession. Curriculum Inquiry. 2008;38(4):357-85.
 12. Golmohammadi R, Motaharipour M, Cheraghi M, Miresmaeili A. Code of Ethics in Education Profession. Hamedan: Hamedan University of Medical Sciences; 2000. [Persian]
 13. Glicken AD, Merenstein G. Addressing the Hidden Curriculum: Understanding Educator Professionalism. Medical Teacher. 2007;29(1):54-7.
 14. Rodgers BL, Knafl KA. Concept development in nursing: Foundations, techniques, and applications. 2nd. ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co.; 2000.
 15. Baldwin MA. Concept analysis as a method of inquiry. Nurse Researcher. 2008;15:49-58.
 16. Walker LO, Avant KC. Strategies for theory construction in nursing. 5th ed. the United States: Prentice Hall; 2011.
 17. Nuopponen A. Methods of concept analysis– a comparative study. LSP Journal. 2010;1(1):4-12.
 18. Dresscher E. Professional Ethics in Teaching and Professional Teachers Organisations 2007 [cited 2014 28.05]. www.ei.ie.org]. Available from: www.ei-ie.org/ethics/file/%282007%29%20Professional%20Ethics%20in%20Teaching%20and%20Professional%20Teachers%20Organisations%20by%20Eduard%20Dresscher.pdf.
 19. Demirkasimoglu N. Defining “Teacher Professionalism” from different perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010;9:2047-51.
 20. Dee JR, Henkin AB. Assessing dispositions toward cultural diversity among preservice teachers. Urban Education. 2002;37(1):22-39.
 21. Ary D, Jacobs LC, Sorensen C. Introduction to Research in Education. 8th ed. Australia: Wadsworth; 2010.
 22. Rike CJ, Sharp LK. Assessing preservice teachers’ dispositions: A critical dimension of professional preparation. Childhood Education. 2008;84(3):150-3.
 23. Tichenor MS, Tichenor JM. Understanding Teachers’ Perspectives on Professionalism. The Professional Educator. 2004-2005;XXVII(1-2):89-95.
 24. Evans L. Professionalism, professionality and the development of education professionals. British Journal of Educational Studies. 2008;56(1):20-38.
 25. McKenna H. Nursing Theories and Models. New York: Routledge; 1997.
 26. Fallona C. Manner in teaching: a study in observing and interpreting teachers' moral virtues. Teaching and Teacher Education. 2000;16:681-95.
 27. Hansen DT. The moral is in the practice. Teaching and Teacher Education. 1998;14(6):643-55.
 28. Kasher A. Professional ethics and collective professional authonomy: a conceptual analysis. Ethical perspectives: Journal of the European Ethics Network. 2005;11(1):67-98.
 29. Pring R. Education as a Moral Practice. Journal of Moral Education. 2001;30(2):101-12.