آگاهی مادران نسبت به احکام شرعی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی موارد

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامائی، گروه مامائی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامائی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد گروه مطالعات زنان دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سایت پرسمان دانشجویی، مشاور خانواده مرکز مشاوره دینی نارون

چکیده

زمینه و هدف: پس از زایمان دورانی مهم برای سلامت مادر و نوزاد است. عملکرد صحیح مادر درزمینهٔ احکام شرعی پس از زایمان علاوه بر تأثیر معنوی، باعث آرامش مادر و برقراری رابطه مناسب‌تری با همسر می‌شود. با توجه به اهمیت ارزیابی آگاهی، این مطالعه باهدف ارزیابی این موضوع در ارتباط با احکام شرعی پس از زایمان اجرا شد.
روش بررسی:این مطالعه توصیفی تحلیلی پیمایشی در ۴۲۱ مادر بستری در بخش‌های پس از زایمان بیمارستان‌های شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای آسان از دی تا اسفند ۹۲ انجام شد. پرسشنامه ۲ قسمتی توسط مادران تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیلی و نرم‌افزار SPSS آنالیز شد. (p<0.05)
یافته‌ها:نتایج مطالعه نشان داد که آگاهی اکثر شرکت‌کنندگان درزمینهٔ احکام شرعی پس از زایمان کم بود. میانگین نمره آگاهی کلی آن‌ها ۳۸/۲۷ (از 100 نمره) با انحراف معیار 05/23 بود. میزان آگاهی باسن مادر، سن همسرش، تعداد حاملگی و زایمان. شغل همسر رابطه مثبت معنی‌داری داشت. (p<0/05) اما با شغل مادر و تحصیلات او و همسرش رابطه معنی‌داری مشاهده نشد (p>0/05).
نتیجه‌گیری: با توجه به سطح آگاهی پایین واحدهای موردپژوهش در مورد احکام شرعی پس از زایمان، لازم است متولیان مذهبی کشور و نیز مسئولین امر بهداشت و درمان توجه ویژه‌ای به آموزش این احکام جهت زنان باردار و زایمان کرده داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


:
1-Moaseseh tanzim va nashre asare Emam Khomeiny. [The woman place in thought of Emam khomeiny], First edition,Tehran,Bonyan publication. 2005:124. (Persian)
2- Makarem Shirazy N. [Resaleeh of toziholmasael].59 edition, Gom, Ghods publication 2011.12 end question. (Persian)
3-Moaseseh tanzim va nashre asare Emam Khomeiny. [The woman place in thought of Emam Khomeini], First edition,Tehran, Bonyan publication. 2005:109. (Persian)
4- Yasemi MT, Razjuyan K. [Evaluation of correlation between psychosis, anxiety and depression with breast feeding withdrawal]. Medjour-gums. 10 (39-40). 2001:1-7. (Persian)
5- Rahimzadeh kivy M,Hoseiny M,Mahmudy M and et al. [Evaluation of some effective factors on duration of breast feeding in Mazandaran by Survival Analysis].Scientific journal of Semnan University of medical sciences. 8 (3), (serial 23), 2007: 161-170. (Persian)
6- Yekeh fallah L. [Patients knowledge in childbirth ward about Nefas religious orders in selective therapeutic centers in Iran University of medical sciences.]
HNMJ.GUMS. 16 (serial 56).2006: 41-46. (Persian)
7- Ahmary tehrany H,Seidy M, Abediny Z. [Evaluation of knowledge and attitude of pregnant women about Islam healthy orders in prenatal and breast feeding period in referrers to health and treatment centers of Iran university of medical sciences in 1384].SKUMS.9(1). 2006:29-37. (Persian)
8- Rostam nejad M,Morady A. [Evaluation of knowledge and attitude of midwifery students about women’s religious principles in nursing and midwifery school in Tabrize university of medical sciences].Teb Va Tazkieh.14,2005:9-10. (Persian)
9- Banaiyan Sh,Sereshty M. [Evaluation of knowledge of midwives in Chaharmahal Bakhtiyary about forensic and religious principles of midwifery and some related factors in 2005].SKUMS,3,2005:37-44. (Persian)
10- Fotuhy ardekany E,Salehy M,Bashardust N and et al. [Yazd medical students knowledge about religious and forensic principles in medicine].IJME. Summer 2010.10(2):180-185. (Persian)
11- Ghodsi Z, Hojjatoleslami.S. [A survey on use of methods & knowledge about contraceptive in married women]. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, (2012):3031 – 3035
12-Frahany H, Rahjunia M. [Knowledge of students in Arak university of medical sciences about medicine religious orders before and after of education2005-2006].AMUJ.winter 2009.12(4).sup:1: 63-72. (Persian)
 13- Negarandeh R.Ghobady S. [Evaluation of knowledge and attitude of nursing and midwifery in Zanjan city about ethical subjects].summer 2000.scintific journal of ZUMS.Autumn 2001.vol 9.No 36:55-59. (Persian)