رابطه ی شایستگی های رهبری بالینی ماماهای شاغل در بیمارستا ن های دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار و عضو هئیت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

3 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شیوه ی رهبری از اساسی ترین عناصر مدیریتی مؤثر بر ارائه خدمات است و نقش رهبری بالینی به عنوان
یک عامل مهم در بهبود کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار به خوبی شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط
شایستگی های رهبری بالینی ماماها با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است که در 8 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده
است. جامعه ی پژوهش را کلیه ماماهای بیمارستا نهای مذکور(200 نفر)، تشکیل می دادند که به صورت سرشماری نمونه گیری
شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی خودارزیابی و فرم های اطلاعاتی بیمارستا ن ها بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار
20SPSS استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج این بررسی 82.5 % افراد، سابقه ی پست مدیریتی نداشته و 1.87 % آنان هیچ دوره ی مدیریتی
نگذرانده بودند. ماماها شایستگی های رهبری بالینی خود را در سطح خیلی بالا (میانگین: 3.52) ارزیابی کردند. در سطوح 2 و
3 بیمارستانی، تفاوتی در این خصوص دیده نشد. بین شایستگی های رهبری بالینی ماماها با میانگین شاخص های بیمارستان
دوستدار مادر (شاخص سزارین، ایندا کشن، اپ یزیاتومی و استفاده از ب یدردی دارویی) همبستگی منفی وجود داشت.
نتیجه گیری: سطح آمادگی و بلوغ سازمانی کارکنان در تعیین سبک رهبری سازمان مؤثر است و در صورت مناسب بودن آن،
مدیران م یتوانند با حمایت و تشویق و برقراری ارتباط مناسب با کارکنان، از توانایی ایشان برای اخذ تصمیمات بهتر و ارتقاء
کیفیت خدمات بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


1-      Arab M.,RavangardR. ,Vali L.,Kavoosi Z.,[What type of hospital organization and how it works]. Second edition.Tehran:Army Islamic Republic of Iran University of Medical Sciences.(2012),P.5-6 (Persian)
 
2-      DalyJ.,Jacksond.,MannixJ.,DavidsonP.,HutchinonM., The importance of clinical leadership in the hospital setting, Journal of Healthcare Leadership.2014(6),p.75-83
 
3-      NematiSH. ,Saberi E., Moghadas T., The Alphabet Clinical Leadership.Swanwick,T.,McKimm,J.,  First edition.Rasht:GAP Publishing (Department of Health and Medical Sciences), 2013,p.16,(persian)
4-      RezaeianAR.,[F of organization and management].Fifteenth edition.Tehran:he Study and Compilation of Humanities Books  Publishing(SAMT) , 2011.(Persian)
5-      Arian Far,KH. NavidiNekoo,R., [Distributing leadership style and its impact on organizational citizenship behavior and self-efficacy of teachers (Case study: boys' school in Tehran)]. Journal of Management Research, 2012(94 and 95):P.67-77
6-      Clinical Leadership Competency Framework. NHS Leadership Academy.(2012).Availablefrom:    http://www.leadershipacademy.nhs.uk/wp
 
7-      BehboodiMoghadam Z.,JahaniZ.,DehghanNiri N., [Study of Leadership Styles Tehran University of Medical Sciences indices midwifery services]. Journal of Payesh, 2015(3).P. 297-304.(Persian)
8-      Ministry of Health and Medical Education, Bureau of Family Health and Population, Department Maternal Health.Natinal guide providing obstetric services in mother-friendly hospitals, second edition, Tehran:CharsooyeHonar Publishing.(2011).p.   (Persian)
9-    Iranian Maternal and Neonatal Network(IMaN Net) available from:    www.iman.health.gov.ir(Persian)
 
 
10-  clinical Leadership Competency Framework,Self assessment tools, NHS Leadership Academy,(2012),Availablefrom:    http://www.leadershipacademy.nhs.uk/wp
11-  Bennis W. B., Nanus, B., Leaders: The strategies for taking charge , New York: John Wiley and Sons, (1985)
12-  DonaldD.U.,FA,O., Self-esteem and Extroversion as Predictors of Clinical Leadership Competency among Clinicians in Nigeria, Clinical and Experimental Psychology,2016(2), P:122
     13-Stanley D.J., Clinical leadership and innovation, Journal of Nursing Education and Practice University of Western Australia,2012 . 2(2) .available from:URL:http// www.sciedu.ca/jnep
14-ArabM.,TajvarM., Akbari F.,The relationship between hospital managers and hospital administrators with performance indicators, Journal of Qazvin University of Medical Sciences,2006( 4).P.70-75.
15-Nasiri Pour AA. HelaliBonab M. RaeisiP.,Leadership style network health and performance indicators (East Azarbaijan province, 1386), Journal of Health Management, 2010(12) 36.P.17-24(Persian)
16-Mosadegh Rad AM.,The relationship between job satisfaction with management style managers of university hospitals in Isfahan in 2003. Jornal of Humanities and Social Sciences.2004(4)12,P:143-176.