رابطه ی شایستگی های رهبری بالینی ماماهای شاغل در بیمارستا ن های دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار و عضو هئیت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

3 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شیوه ی رهبری از اساسی ترین عناصر مدیریتی مؤثر بر ارائه خدمات است و نقش رهبری بالینی به عنوان
یک عامل مهم در بهبود کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار به خوبی شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط
شایستگی های رهبری بالینی ماماها با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است که در 8 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده
است. جامعه ی پژوهش را کلیه ماماهای بیمارستا نهای مذکور(200 نفر)، تشکیل می دادند که به صورت سرشماری نمونه گیری
شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی خودارزیابی و فرم های اطلاعاتی بیمارستا ن ها بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار
20SPSS استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج این بررسی 82.5 % افراد، سابقه ی پست مدیریتی نداشته و 1.87 % آنان هیچ دوره ی مدیریتی
نگذرانده بودند. ماماها شایستگی های رهبری بالینی خود را در سطح خیلی بالا (میانگین: 3.52) ارزیابی کردند. در سطوح 2 و
3 بیمارستانی، تفاوتی در این خصوص دیده نشد. بین شایستگی های رهبری بالینی ماماها با میانگین شاخص های بیمارستان
دوستدار مادر (شاخص سزارین، ایندا کشن، اپ یزیاتومی و استفاده از ب یدردی دارویی) همبستگی منفی وجود داشت.
نتیجه گیری: سطح آمادگی و بلوغ سازمانی کارکنان در تعیین سبک رهبری سازمان مؤثر است و در صورت مناسب بودن آن،
مدیران م یتوانند با حمایت و تشویق و برقراری ارتباط مناسب با کارکنان، از توانایی ایشان برای اخذ تصمیمات بهتر و ارتقاء
کیفیت خدمات بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship BetweenClinical Leadership Competencies of Midwives Employed inPublic Hospitals of Iran University of Medical Sciences withMother Friendly Hospitals Indicators

نویسندگان [English]

  • Fariba Abbasi Khameneh 1
  • Kamran Hajinabi 2
  • Lila Riahi 3
2 Department Of Health Services Management,Science and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran
چکیده [English]

Background and Objective: The leadership style is the most important and basic management elementsthat
effective on service delivery and quality of patient care.Clinical leadership role as an important factor in
achieving improved quality care and patient safety is well-known.So the purpose of this study was to determine
the relationship between clinical leadership competencies of midwives has been done indices mother-friendly
hospital with Mother Friendly Hospitals Indicators.
Methods and Materials:This is a correlation study which was conducted in eight hospitals of Iran University
of Medical Sciences. Research community was all the midwives ofmentioned hospitals. Samples were selected
by census method (n: 200). Data gathering tools were self-assessment questionnaires and hospital information
form.For data analysis, SPSS version 20 was used.
Results: Based on the survey results, 82.5% did not have a history of managerial positions and 87.1% of them
had not passed any management course. Midwives, level of clinical leadership competencies assessed as very
high (mean: 3.52). Among the areas of leadership in clinic of Level 2 and 3 there was no difference between
the two levels. Between clinical leadership competencies of midwives with index average of mother-friendly
hospital there was a negative correlation.
Conclusion: The level of preparedness and organizational maturity of staff affect the leadership style of every
organization including hospitals.If the employees are mature enough to perform well,they should be supported
and encouraged by managers and be involved in making better decisions and quality improvement of the
organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Leadership
  • Midwife
  • mother
  • friendlyhospital
  • Qualityservices
1-      Arab M.,RavangardR. ,Vali L.,Kavoosi Z.,[What type of hospital organization and how it works]. Second edition.Tehran:Army Islamic Republic of Iran University of Medical Sciences.(2012),P.5-6 (Persian)
 
2-      DalyJ.,Jacksond.,MannixJ.,DavidsonP.,HutchinonM., The importance of clinical leadership in the hospital setting, Journal of Healthcare Leadership.2014(6),p.75-83
 
3-      NematiSH. ,Saberi E., Moghadas T., The Alphabet Clinical Leadership.Swanwick,T.,McKimm,J.,  First edition.Rasht:GAP Publishing (Department of Health and Medical Sciences), 2013,p.16,(persian)
4-      RezaeianAR.,[F of organization and management].Fifteenth edition.Tehran:he Study and Compilation of Humanities Books  Publishing(SAMT) , 2011.(Persian)
5-      Arian Far,KH. NavidiNekoo,R., [Distributing leadership style and its impact on organizational citizenship behavior and self-efficacy of teachers (Case study: boys' school in Tehran)]. Journal of Management Research, 2012(94 and 95):P.67-77
6-      Clinical Leadership Competency Framework. NHS Leadership Academy.(2012).Availablefrom:    http://www.leadershipacademy.nhs.uk/wp
 
7-      BehboodiMoghadam Z.,JahaniZ.,DehghanNiri N., [Study of Leadership Styles Tehran University of Medical Sciences indices midwifery services]. Journal of Payesh, 2015(3).P. 297-304.(Persian)
8-      Ministry of Health and Medical Education, Bureau of Family Health and Population, Department Maternal Health.Natinal guide providing obstetric services in mother-friendly hospitals, second edition, Tehran:CharsooyeHonar Publishing.(2011).p.   (Persian)
9-    Iranian Maternal and Neonatal Network(IMaN Net) available from:    www.iman.health.gov.ir(Persian)
 
 
10-  clinical Leadership Competency Framework,Self assessment tools, NHS Leadership Academy,(2012),Availablefrom:    http://www.leadershipacademy.nhs.uk/wp
11-  Bennis W. B., Nanus, B., Leaders: The strategies for taking charge , New York: John Wiley and Sons, (1985)
12-  DonaldD.U.,FA,O., Self-esteem and Extroversion as Predictors of Clinical Leadership Competency among Clinicians in Nigeria, Clinical and Experimental Psychology,2016(2), P:122
     13-Stanley D.J., Clinical leadership and innovation, Journal of Nursing Education and Practice University of Western Australia,2012 . 2(2) .available from:URL:http// www.sciedu.ca/jnep
14-ArabM.,TajvarM., Akbari F.,The relationship between hospital managers and hospital administrators with performance indicators, Journal of Qazvin University of Medical Sciences,2006( 4).P.70-75.
15-Nasiri Pour AA. HelaliBonab M. RaeisiP.,Leadership style network health and performance indicators (East Azarbaijan province, 1386), Journal of Health Management, 2010(12) 36.P.17-24(Persian)
16-Mosadegh Rad AM.,The relationship between job satisfaction with management style managers of university hospitals in Isfahan in 2003. Jornal of Humanities and Social Sciences.2004(4)12,P:143-176.