بررسی رابطه ی بین ارائه خدمات پشتیبانی و رضایت مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

معاون اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی - وزارت بهداشت

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت و جایگاه منابع انسانی در سازمان، همواره مدیران سازمان‌ها در پی آن بوده‌اند تا زمینه ایجاد انگیزه کافی برای جلب رضایت کارکنان و به تبع آن اشتیاق آن‌ها را برای انجام با کیفیت‌تر کارها را فراهم آورند. کارکنان همواره از دیدگاه راحتی فردی و تسهیلات یا تمهیدات موجود به محیط کار توجه می‌کنند، آن‌ها ترجیح می‌دهند که محیط کار سالم، بی‌خطر، آرام، تمییز و بدون هیچ خدشه‌ای باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین ارائه‌ی خدمات پشتیبانی و رضایت‌مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت می باشد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که در مقطعی از زمان (سال 1392) انجام شده است. مطالعه بر روی 320 نفر از کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت. برای تعیین رابطه بین متغیر تامین نیازمندیهای پشتیبانی و ابعاد مختلف آن با متغیر رضایت شغلی با توجه به آزمون نرمالیتی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد.
یافته ها: میانگین امتیاز متغیر نگهداشت تاسیسات (08/2) در بین کارکنان بیش از میانگین متغیرهای دیگر مورد مطالعه است و کمترین میانگین متعلق به امتیاز متغیر تامین به موقع اقلام اداری (73/1) در بین کارکنان است. رابطه تامین نیازمندیهای پشتیبانی با رضایت شغلی در بین کارکنان مرد، زن و کل کارکنان (p-value< 0.001) از لحاظ آماری معنی دار است.
بحث: دیده شد که با افزایش تامین نیازمندیهای پشتیبانی کارکنان میزان رضایت شغلی آنان نیز افزایش می یابد. یک محیط کاری خوب و یک شرایط کاری خوب می تواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش داده و کارکنان سعی می‌کنند تا عملکرد بهتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها