بررسی رابطه ی بین ارائه خدمات پشتیبانی و رضایت مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

معاون اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی - وزارت بهداشت

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت و جایگاه منابع انسانی در سازمان، همواره مدیران سازمان‌ها در پی آن بوده‌اند تا زمینه ایجاد انگیزه کافی برای جلب رضایت کارکنان و به تبع آن اشتیاق آن‌ها را برای انجام با کیفیت‌تر کارها را فراهم آورند. کارکنان همواره از دیدگاه راحتی فردی و تسهیلات یا تمهیدات موجود به محیط کار توجه می‌کنند، آن‌ها ترجیح می‌دهند که محیط کار سالم، بی‌خطر، آرام، تمییز و بدون هیچ خدشه‌ای باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین ارائه‌ی خدمات پشتیبانی و رضایت‌مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت می باشد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که در مقطعی از زمان (سال 1392) انجام شده است. مطالعه بر روی 320 نفر از کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت. برای تعیین رابطه بین متغیر تامین نیازمندیهای پشتیبانی و ابعاد مختلف آن با متغیر رضایت شغلی با توجه به آزمون نرمالیتی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد.
یافته ها: میانگین امتیاز متغیر نگهداشت تاسیسات (08/2) در بین کارکنان بیش از میانگین متغیرهای دیگر مورد مطالعه است و کمترین میانگین متعلق به امتیاز متغیر تامین به موقع اقلام اداری (73/1) در بین کارکنان است. رابطه تامین نیازمندیهای پشتیبانی با رضایت شغلی در بین کارکنان مرد، زن و کل کارکنان (p-value< 0.001) از لحاظ آماری معنی دار است.
بحث: دیده شد که با افزایش تامین نیازمندیهای پشتیبانی کارکنان میزان رضایت شغلی آنان نیز افزایش می یابد. یک محیط کاری خوب و یک شرایط کاری خوب می تواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش داده و کارکنان سعی می‌کنند تا عملکرد بهتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on relationship between public (logistic) services and staff personnel satisfaction of ministry of health and medical education

نویسنده [English]

  • Abdollah Javadinejad
o Deputy Director supportive and welfare Management
چکیده [English]

By considering human resource position on organization, usually managements have decided to provide innovation of personal for doing their duties better than before. Personal always perpend to comfort and facilities on their workplace, they prefer their work environment be safe, healthy, quite, clean and without any flaw. The aim of this research is : survey on relationship between public (logistic) services and staff personnel satisfaction of ministry of health and medical education. This research is descriptive-analytic and has done in 2013.It was studied on 320 of staff personnel of ministry of health and medical education. For define the relation between logistic providing variable and its variation component of satisfaction it was used spirman and pierson correlation coefficient test. Mean mark of maintenance variable is more than mean other studied variables and minimum mean is for accessories supply. The relationship between logistic providing and satisfaction is meaningful (p-value< 0.001) .It was seen that by increasing logistic providing staff personnel, amount of satisfaction increase too. A favorite workplace and suitable work conditions increase satisfaction and personnel try to have better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • logistic
  • maintenance
  • workspace
  • logistic demands