بررسی وضعیت جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزشی: مطالعه مقدماتی در جهت اجرای برنامه تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 شهرستان بابل- دانشگاه علوم پزشکی بابل- معاونت آموزشی

3 دانشگاه علوم پزشکی بابل-دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: جوسازمانی مهم‌ترین منبع نوآوری آموزشی می‌باشد و گسترش فرهنگ نوآوری آموزشی نیازمند توجه اساسی به امر آموزش است. این مطالعه مقدماتی درجهت اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، وضعیت جوسازمانی نوآورانه دانشگاه علوم پزشکی بابل را بررسی کرده است.
روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل و 94 نفر به‌عنوان نمونه دردسترس انتخاب‌شده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و 14 گویه بوده که مبتنی بر هدف، از پرسش‌نامه جوسازمانی نوآورانه سیگل و کایمر اقتباس‌شده‌اند. نمره‌گذاری بر مبنای طیف لیکرت و مجموع نمرات گویه‌ها به‌عنوان نمره جوسازمانی نوآورانه که می‌تواند در بازه 70-14، با میانگین 42 متغیر باشد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مرتبط و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 93/0، تائید شد. توصیف و تحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم‌افزار spss21 و آماره‌های توصیفی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس انجام پذیرفت.
یافته‌ها: میانگین سنی واحدهای پژوهش 9/41 سال و 8/63 درصد زن بوده‌اند. اکثریت دارای سابقه کار کمتر از 10 سال در واحد آموزش بوده، نیمی از کارکنان آموزش دانشکده‌ها و وضعیت استخدام 66 درصد رسمی و یا پیمانی بوده است. میانگین کل نمره جوسازمانی نوآورانه برابر 86/9 ± 47/40 به دست آمد و با توجه به محل خدمت و وضعیت استخدام، با اختلافی معنادار محاسبه شد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: برای اجرای موفق برنامه تحول و نوآوری، لازم است تدابیر لازم برای ایجاد سازوکارهای حمایتی در قسمت‌های مختلف دانشگاه به‌ویژه دانشکده‌ها و همچنین جلب مشارکت کلیه کارکنان با وضعیت‌های مختلف استخدامی و گفتمان سازی تحول و نوآوری صورت پذیرد.

کلمات کلیدی: جوسازمانی نوآورانه، دانشگاه علوم پزشکی، برنامه تحول و نوآوری

کلیدواژه‌ها


 
2) Faghiharam B, Khademi M.  Investigation the relationship between organizational support and innovative organizational climate with job engagement employees of the Ministry of Science, Research and Technology. Journal of Nanagement and Planing in Eduucational Systems.2017;10(1):133-146. [Persian]
3) Reichard A.E, Schneider B. Climate and Culture:An Evaluation of Construct. San Francisco: Josseey –Bass. 2009.
4) Jaw B.S, Liu W. Promoting organizational learning and self-renewal in Taiwanese companies: The role of HRM. Human Resource Management. 2003; 42(3):223–241.
5) Shakeri F, Hossein tahari M , Dehghan H, kavandi R.   Innovativeness In Process; Study Relationship Between Organizational Climate & Innovativeness In Process By SEM. Journal of Production and Operations Management.2011;2(1):29-46. [Persian]
6) Mortazavi S, Khorakian A.L, Naserinejhad E, Memari A. Investigating the Relationship between Organizational Climate and Perception of Organizational Innovation in Khorasan Regional Electricity Company. Innovation Management Journal.2014;3(3):33-52. [Persian]
7) Mousavi S, Sharif M, Rajaeepor S. Relationship between organizational dimensions climate and acceptance of rate of curriculum innovation (Case study of Isfahan University). Journal of Research in Curriculum Planing. 2014;10(12): 11-23. [Persian]
8) Furst Bowe , Julie A, Bauer ,R. Application of the Baldrige Model for Innovation in Higher Education New Directions for Higher Education. 2007; 137: 5 – 14.
9) Nickname M, Taghipour Zahir A, Delavar A,Ghafary Mojalaj M. Study the validity and reliability of the Questionnaire Assessing Organizational Innovation. Journal of Educational Measurement . 2011;1:20. [Persian]
10) Parhizkar M.M, Jokar A.A, Forozandeh Dehkordi L, Darini V.M. Identification of factors influencing on organizational innovation based on open innovation paradigm: case study, Journal of Industrial Management Studies.2014;11(31): 101-125. [Persian]
11) Edwards  R.J.A. Multilevel study of ieadership, cahnge orientedstaff, and propensity for innovation. Texas: Christian University. 2010.
12)Shakeri F, Tahari M, Dehghan H, Kavandi R. Studying the Relationship between Organizational Climate and Process Innovativeness by Structural Equation Modeling. Journal of Production and Operations Management.2011; 2(1): 29-46. [Persian]
13( Gul H. Organizational climate and Academic staffs perception on climate factors. Humanity & Social Sci J. 2008;3(1): 37-48.
14) Asif F. Estimating the impact of Denison's (1996), What is the difference between organizational culture and organizational climate? A native's p oint of view on a decade of paradigm wars. Journal of Business Research. 2011; 6(1): 454-459.
15)  Dickson M.W, Resick C.J, Hanges P.J. When organizational climate is unambiguous, It is also strong. Journal of Applied Psychology. 2004; 91(2): 351-364.
16)Furst Bowe , Julie A. and Bauer ,Roy a. Application of the Baldrige Model for Innovation in Higher Education New Directions for Higher Education.2007; No 137: 5 – 14.
17)Mousavi S, Sharif  M, Rajaie pour S, Ashoorion V. Study of relationship between organizational dimensions climate and acceptance of curriculum innovation (Case study of Isfahan University of Medical Sciences. IJME/ Special issue for educational development and health promotion. 2012: 11(9). [Persian]
18)Mortazavi A,khorakian A,Naserinejhad E.Memari A. Investigating the Relationship between Organizational Climate and Perception of Organizational Innovation in Khorasan Regional Electricity Company. Innovation Management Journal. 2014; 3(3): 33-52. [Persian]