دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 83-145 
آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت

صفحه 113-123

جمیله آقاتبار رودباری؛ خدیجه بریمانی؛ طاهره اقامیرزایی محلی؛ سعید صفاریان همدانی