ارائه الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مطالعه

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،

2 دانشیار،گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 استادیار،مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علومم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

معرفی: موضوع آمایش سرزمینی از سال ها در ایران مطرح شده و در سال 1394 سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان اولین سند آمایش در کشور مصوب شد. یکی از ابعادی که در اجرای این مصوبه باید مورد توجه قرار گیرد موضوع همکاری بین بخشی است. به همین منظور مطالعه ای جهت طراحی الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. نوشته حاضر به بررسی چارچوب این مطالعه می پردازد.
روش انجام کار: این پژوهش به روش ترکیبی و با استراتژی کیفی نظریه پردازی داده بنیاد انجام خواهد شد. جامعه آماری این مطالعه مدیران ارشد حوزه آموزش وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشند و نمونه گیری تا حد اشباع اطلاعات انجام خواهد شد. داده های مطالعه با استفاده از مطالعه کتابخانه ای، بررسی اسناد، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه گردآوری و پس از تحلیل داده ها نتایج آن در نشریات معتبر داخلی و بین المللی منتشر خواهد شد.
بحث و نتیجه گیری: با استفاده از داده های حاصل از مطالعات گذشته 11 مولفه مرتبط با همکاری بین بخشی استخراج شده که در 3 گروه مولفه های ورودی، عملیاتی و خروجی مورد بررسی قرار میگیرد. این پژوهش به منظور تبیین الگویی بهینه برای همکاری بین بخشی در اجرای مصوبه آمایش سرزمینی به سوالاتی نظیر نهادهای مرتبط در اجرای مصوبه، ارتباط این نهادها، نقاط قوت و چالش های ارتباطی و راه حل های بهبود این ارتباط خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


 
1.         Glawson J. The Basics of Regional Planning: The Concept of Regional Planning (First Section). Art and architecture: Housing and rural environment. 1997;71, 72.
2.         UNFPA. Iran at a Glance 2009 [Available from: http://iran.unfpa.org/country%20profile-fa.asp.
3.         Mahmoodi SM. Trend Analysis of the Change in France Spatial Planning in 50 Years ago and propose for Spatial Planning in Iran Geography: Spatial Planning 2009;1.
4.         Haj Yousefi A. Regional Management and Planning: Regional Planning in Iran from the Beginning to the 1970s. Urban Management. 2011;6.
5.         Turani S, Haghdoost A-A, Maleki M-R, Ravaghi H, Tijang RD, Hekmat SN. The Backgrounds, consequences, and future of the integration of Medical Education and Health Service Delivery System. HealthMED. 2011;5(6):1847-56.
6.         Shirzad G. Comparison of Regional Planning Patterns in France and Iran to Identify Optimal Strategies for Improving Regional Planning in Iran Islamic Azad University, Central Tehran Branch; 2013.
7.         Larijani Baea. Medical Education in the Path of Reform and Innovation, Action Report  (2013 – 2017). 1 ed: Tehran University of Medical sciences 2017.
8.         Hanf K, O''TOOLE LJ. Revisiting old friends: networks, implementation structures and the management of inter‐organizational relations. European journal of political research. 1992;21(1‐2):163-80.
9.         Mohammadpour A. Qualitative Research methods(Anti-way): Jameshenasan; 2013.
10.       Khaki G. Grounded Theory Method in Management: Interview with dr. Seyed Mehdi Alvani: Fojhan 2013.
11.       Danaei Fard H, Emami SM. Qualitative Research Strategy: Introduction to Grounded Theory Method. Strategic Management Thinking 2008;2.
12.       Zarei B, Zarei A. Theoretical paradigms for explaining the formation of inter-organizational communication. Management Sciences 2007;78.
13.       Ghadimi A, Zngene Nejad N, Amirkabiri A. Resource Dependency Theories: Concepts, frameworks and functions.  National Conference of Management Ocean Iran: CIVILICA; 2015.
14.       Ranaei H, Mortazavi M. Network Aprroach in Public Admivistration 1, editor: Research Center of Iran Parliament; 2012.
15.       Rahman Seresht H, Ghayoor SM, Kalanipoor T. The dialectical evolution of stakeholder theory and corporate governance; from Hume''s utilitarianism to Aristotle''s virtue ethics.  9th International Conference of Management Iran 2011.
16.       Moran M, Rein M. the Oxford Handbook of PUBLIC POLICY: Oxford University Press 2006.
17.       O''Toole Jr LJ, Montjoy RS. Interorganizational policy implementation: A theoretical perspective. Public Administration Review. 1984:491-503.
18.       Sharifzadeh F, Salehi Sadaghiani J, Kameli MJ. A Model for Network PolicyMaking in Naja (Iranian Police). Law Enforcement Sciences 2008;40, 41.
19.       Pellegrino ED. The regionalization of academic medicine: the metamorphosis of a concept. Academic Medicine. 1973;48(2):119-33.