آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، واحد امور دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و فناوری، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

4 استادیار،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

زمینه و اهداف: آمایش سرزمین یک برنامه توسعه بلندمدت است و اساس انواع برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای در کشورها را تشکیل می‌دهد. این مطالعه به منظور بررسی نقش آمایش سرزمینی در توسعه آموزش عالی با معرفی یک مدل اجرایی موفق (آمایش آموزش عالی سلامت) انجام شد.
روش‌ بررسی: این پژوهش کاربردی- تحلیلی و مطالعه اسنادی، با بررسی گزارش‌های عملکرد دانشگاه‌ها و مراکز، به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی در ارتباط با آمایش سرزمین، بهره‌گیری از نظر خبرگان، مطالعه و بررسی جدید‌ترین مقالات و مستندات در زمینه‌ی موضوع تحقیق در اردیبهشت 1396 انجام شد.
یافته‌ها: با توجه به قرابت و نسبت آموزش عالی با نظریه‌‌ی توسعه اجتماعی، برنامه‌ریزی در آموزش عالی از جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشورها برخوردار می‌باشد. آمایش سرزمین، به عنوان راهنما و نقشه‌ی راه روشن برای برنامه‌ریزی بخش آموزش عالی می‌تواند هدایت‌کننده نظام‌های آموزش عالی به صورتی نظام مند، پایدار، مبتنی بر نیاز و مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات بین المللی در افق چشم انداز علم و فناوری کشور باشد. نمونه اجرایی و تاثیر‌گذار برنامه آمایش آموزش عالی در کشور، آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت می‌باشد.
نتیجه‌گیری: اطلاعات حاصل از آمایش سرزمین، نقشه جامعی برای نشان دادن توانایی‌ها، قابلیت‌ها، فرصت‌ها و نقاط ضعف هر منطقه از کشور بوده، زمینه‌ساز توسعه‌ی پایدار می‌باشد. اهمیت نقش آموزش عالی در توسعه کشور، توجه بیش از پیش به آن را می‌طلبد. طراحی و اجرای هدفمند برنامه‌های آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت، به عنوان الگویی موفق در سایر بخش‌های آموزشی مورد انتظار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial planning: An strategy for development of health higher education

نویسندگان [English]

 • Jamileh Aqatabar Roudbari 1
 • khadijeh barimani 2
 • Tahereh Aghamirzaee mahali 3
 • Said Saffarian Hamedani 4
1 Phd Student Higher Education Management, Office of Development and Innovation in Education, Vice Chancellor of Education, Babol University of Medical Science, Babol, Iran.
2 Phd Student Higher Education Management, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Science, Sari, Iran
3 Phd Student Higher Education Management, Department of Management, Faculty of Management, Mazazndaran University of Science and Technology, Babol, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: Spatial planning is a long-term development program and it constitutes the basis of national and regional planning in country. This study was performed in order to investigate the role of spatial planning in the development of higher education by introducing a successful performance model (higher education health treatment).
Methods and Materials: This applied – analytical research and reading documents, by studying the records of universities in the country in terms of spatial planning program, searching on the related websitesو The use of experts Opinion and study of the most recent articles and documents about the research subject was conducted in May 2017.
Results: Due to the affinity and the ratio of higher education with the theory of social development, planning in higher education in countries developments has an especial place. Spatial planning as a guide and a map of clear path for higher education planning can be the leader of higher education systems which is regular, sustainable, based on regional needs and advantages and International obligations in the Vision Science and Technology.Effective Implementation sample of spatial planning for higher education in the country,is the spatial planning of health higher education.
Conclusion: Data from spatial planning, which was the Comprehensive map to show the abilities, capabilities, opportunities and weaknesses of each region of the country, is a preparation of sustainable development. The importance of the role of higher education in the development of countries, requires more attention to it. Design and implementation of targeted spatial planning of health higher education as a successful model in other educational sectors is expected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial planning
 • Higher education
 • health higher education
 • sustainable development
 1.  

  1. Council of Cultural Revolution. Comprehensive map of science and technology. Pub Sup Cou Cul Rev,Tehran.2011. Available in: http://www.iranculture.org /UserFiles/1 . pdf [Persian]
  2. Aden j, Morgan R. Regional Planning, A. Comperehensive View. Leonard Hill Books.2001.
  3. Vahidi p. Land Use: A Guide for Planning in Higher Education. IRPHE,1994;3,4:75-104. Available in: http://bayanbox.ir/view/4485963410121987453/2-10.pdf [Persian]
  4. Makhdoom M. Basis of land use planning. Publisher Tehran University.Tehran.1999. Available in:  https://www.asrketab.com/Product/985/ [Persian]
  5. Delladetsimas P. M. Sustainable Development and Spatial Planning: Some considerations arising from the Greek case. Eur Jou Spa Dev. (2012);46.
  6. samari  I, Garee Nejad Gh. A Look at the Concept of Higher Education in Land Use: A Guide to University Development. I H En A.2013; 5(3). [Persian]
  7. Tahani  Gh. Investigating the role of nationalism in the Islamic Republic of Iran.Jmst.2014;10(27). [Persian]
  8. Berman T. Public Participation as a Tool for Integrating Local Knowledge into Spatial Planning.Speringer.2017;pp:200
  9. Khanifar H. Income on the concept of land use planning and its applications in Iran.JTPC.2010;2(2) :5-26. [Persian]
  10. Zanjan Governor's Office of Planning and Budget. Studies program planning Zanjan Province. Plan Dep Zan,201;. 5. [Persian]
  11. Sharifzadegan M  H, Razavi dehkordi, S A. valuation of land use planning process in Iran and Strategies for improvement. ES, 2010;7(4):87-100 [Persian]
  12. Mohsenpour B. Educational Planning. Mad pub.2007. [Persian]
  13. Bouzari S. Higher education spatial planning in the geographical area of the country. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2016, 22(2): 49-75[Persian]
  14. Salimi, G . Project preparation studies of higher education in the province. SUD PD.2015 [Persian]
  15. The Council of Ministers. National Land Code.MPO.2004;101.134108. [Persian]
  16. Taheri G, Ansari M R, Ziaeian  M. Spatial Planning in Higher Education. Mmp.2015; 481 . [Persian]
  17. Larijani  B. Notice spatial planning document to the University of Medical Sciences.2015. [Persian]
  18. jahandideh  A, nasl seraji J, ojaqi A, jomeei M, rajaby M.  SPATIAL PLANING OF EDUCATION HIGHER OF HEALTH IN REPUBLIC OF ISLAMIC OF IRAN, tebvatazkiyeh. Spring 2017, 26(1):21-32 [Persian]
  19. Nasl seraji J, Jahandideh A ,Ojaghi A M ,jomehee M. Territorial Education of Higher Education in the Islamic Republic of Iran. tebvatazkiyeh. 2017.26(1):21-23. Available in: http://tebvatazkiyeh.ir/browse.php?a_id=1390&sid=1&slc_lang=fa [Persian]
  20. Deputy Education Health and Medical Education. How to run a macro Secretariat of higher education preparation areas of health.2015. dme.behdasht.gov.ir/uploads/Basteha_v12.pdf [Persian
  21. Medical education in the path of transformation and innovation, 4 year performance report, June 2017. Available in: http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/113_2546_48_final.pdf [Persian]