طراحی و تدوین کارنامه عملکرد (Logbook) فراگیران بهورزی کشور

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اموزش جامعه نگر در نظام سلامت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: در این مطالعه کارنامه عملکرد فراگیران بهورزی به عنوان ابزاری برای ثبت تجارب یادگیری، مستندسازی مراحل یادگیری و ارزشیابی دوره آموزش کارآموزی و ارائه باز خورد مناسب به فراگیر ،مدرس و سیستم آموزشی و نیز اصلاح برنامه درسی تدوین گردیده است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در سال 1397 در کشور انجام شده‌ است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان مسئول بهورزی در 47 دانشگاه علوم پزشکی هستند. پس از مرور متون و انجام یک گروه کانونی، پرسشنامه اولیه تدوین و از نمونه‌‌ها نظرسنجی شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران بهورزی وزارت بهداشت و تعدادی از مدیران و مربیان بهورزی بر اساس ضوابط علمی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 96درصد تعیین گردید.
یافته‌‌ها: پرسشنامه‌ها با 17پودمان و 205 مهارت بر اساس کوریکولوم مصوب آموزش بهورزی تدوین شد. پس از نظرسنجی، سطح شایستگی مورد انتظار تک تک مهارتها حاصل گردید در بخش مهارت‌های پروسیجرال نیز در مجموع 32مهارت پروسیجرال استخراج و در قالب کارنامه عملکرد بالینی پیشنهادی آورده شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ابزار ارزشمندی را در جهت ارزیابی توانمندی فراگیران بهورزی معرفی می کند که می‌تواند برای ارزیابی توانمندی مهارتی فراگیران بهورزی بر اساس شیوه های نوین و به روز ارزیابی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Rafieian M, Jamshidi A, Hasanzadeh A, Sheikhi M. Investigating of Job Burnout among Health Workers in health houses of Esfahan 1health center in 2013. J Health Syst Res 2015; 11(3):537-549
  2. Bloom B, Engelhart M, Krathwohl D. Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goal. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: David McKay. (1956).
  3. Azizi M, barati H, khamse F, barati M, alizadeh A. The effect of log book design and implementation on students’ satisfaction and performance during a nursing internship course in a military psychiatric hospital. EBNESINA- Journal of Medical. 2016; 18 (2):58-63
  4. Asgari H, Ashoorion V, Ehsanpour S. Teaching and evaluation of field training course for health services management undergraduates: conventional and logbook methods. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16:552-560
  5. Helenius I, Sinisaari I, Hirvensalo E, Remes V. Surgical procedure skills of graduating medical students: effects of sex, working, and research experience. Journal of Surgical Research. 2002; 102(2):178-184.
  6. Soler NG, Mast TA, Anderson MB, Kienzler LM. A logbook system for monitoring student skills and experiences.j Med Educ. 1981 Sep;56(9 Pt 1):775-7
  7. Markham FW, Rattner S, Hojat M, Louis DZ, Rabinowitz C, Gonnella JS. Evaluation of medical students’clinical experiences in a family medicine clerkship: Differences in patient encounters by disease severity in different clerkship sites. Family Medicine. 2002; 34(6):451–454.
  8. Denton GD, DeMott C, Pangaro LN, Hemmer PA. Narrative review: use of student-generated logbooks in undergraduate medical education. Teach Learn Med. 2006; 18(2): 153-164.
  9. Mousavi A. Design and compilation the clinical performance logbook of training nursing students in the field of cardiac care unit. Isfahan University of Medical Sciences, MS thesis. 2011; 131. [Persian].
  10. Shayan Sh, Sabouri M, Salehi A.A Guid to assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination. Isfahan: Isfahan University of medical education 2003. [Persian]
  11. Sabouri M, Shayan S, Salehi A. Clinical Performance Record of Medical Assistants, Obstetrics and Gynecological Diseases. First Edition. Aseman publishing. 2007[Persian]
  12. Sbouri M, Shayan S, Salehi A. Clinical Performance Record of Medical Assistant, Anesthesiologist. First Edition. Aseman Publishing Photographer. 2007[Persian]
  13. Gandomkar R, Amini B. Application of Various Student Assessment Methods by Educational Departments in Tehran University of Medical Sciences.Iran. Strides Dev Med Educ. 2015; 12 (1):209-218[Persian]