ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، بر بی‌خوابی زن میانسال: مطالعۀ موردی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

پژوهشگر-مرکز مطالعات زنان- دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: بی‌خوابی، یکی از مشکلات شایع در دنیای امروز است که پیامدهای مربوط به سلامت، عملکرد و اقتصاد را به دنبال دارد. عوامل گوناگونی باعث اختلالات خواب می‌شود. در پژوهش حاضر، از ترکیب درمان شناختی-رفتاری، طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، برای درمان بی‌خوابی زن میانسال استفاده شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر، یک طرح مطالعۀ موردی است. کیس مورد نظر، خانمی چهل و پنج ساله بود که با علائم بی‌خوابی مراجعه کرده بود. با استفاده از مصاحبۀ تشخیصی و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ، کیفیت خواب وی، پایین تشخیص داده شد. برای درمان، از راهکارهای رفتاری-شناختی استفاده شد. همزمان، از مراجع خواسته شد یک دستگاه اسپلیت در اتاق خواب خود نصب کند. همچنین، به منظور تعدیل مزاج، مراجع به پزشک طب سنتی ارجاع داده شد. راهکارهای شناختی-رفتاری، دستورهای تغذیه‌ای و غیرتغذیه‌ای پزشک طب سنتی و استفاده از اسپلیت به مدت یک ماه، توسط مراجع رعایت شد.
یافته‌ها: با استفاده از مصاحبه و نیز، شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ، وضعیت خواب مراجع سنجیده شد که بهبود نسبی کیفیت خواب او را نشان داد. یک سال بعد از شروع درمان، مجدداً، وضعیت خواب وی سنجیده شد که بهبودی بیشتری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: بنابر تحقیق حاضر، ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و عوامل محیطی بر بهبود خواب مراجع
تأثیر داشته است. پیشنهاد می‌شود تأثیر ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و عوامل محیطی بر کابوس و سایر اختلالات خواب در گروههای سنی متفاوت زن و مرد بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


1. Holy Quran, Surah Al-Room, Verse 23.
2. Holy Quran, Surah Al-Naba, Verse 9.
3. Setayesh M, Keshavarz M, Salehi M, Kargar, H, Mirzayee M. [The role of sleep in health promotion from the perspective of Iranian Traditional Medicine: A review study]. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2014; 5 (1): 1-9. (Persian)
4. Feyzabad Z, Javan R, Mokaberinejad R, Aliasl, Zh. [Comparing insomnia treatment in Iranian Traditional Medicine and modern medicine]. History of Medicine Journal. 2014; 6 (19): 185-208. (Persian)
5. Khazayee H, Rezayee L. [Explaining the consequences of chronic insomnia: A qualitative study]. The Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2015; 78: 112-124. (Persian)
6. Oshvandi Kh. Moghadari Koosha M, Cheraghi F, Fardmal J, Naghsh Tabrizi F, Fallahi Niya Gh. [The impact of nursing interventions on the quality of sleep among patients in coronary care unit of Ekbatan Hospital in Hamadan City, Iran]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2014; 22 (1): 60-69. (Persian)
7. Zeighami R, Mohamadi Hariry F, Jalilolghadr S, Alipour Heydari M. [Investigating the effect of “Citrus Aurantium” aroma on sleep quality of patients hospitalized in the Coronary Care Unit] Complementary Medicine Journal of The faculty of Nursing & Midwifery. 2014; 4 (1): 720-733. (Persian)
8. Pashib M, Abbaspour S, Tadayyon H, Khalafi A. [Relationship between quality of sleep and quality of life in women referred to health centers]. Journal of Health Chimes. 2016; 4 (2): 45-50. (Persian)
9. Mitchell MD, Gehrman P, Perlis M, Umscheid, CA. (2012). Comparative effectiveness of cognitive behavioral therapy for insomnia: A systematic review. Family Practice, 13-40.
10. Esmaeili M, Basiri N, Shakibaee F. [The effect of Cognitive Behavioral Therapy focused in insomnia (CBTFI) on improving sleep quality and insomnia severity in patients with primary insomnia disorder]. Journal of Research in Behavioral Sciences. 2015; 41(1): 409-419. (Persian)
11. Nazari AM, Taheri M, Nikoosiar Jahromi M, Aminimanesh S. [The efficacy of Cognitive-Behavioral Group Therapy on insomnia symptoms among male prisoners]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2013; 11 (2): 139-146. (Persian)
12. The promotion and development of traditional medicine- Report of a WHO meeting. (1978). World Health Organization Report Series, No. 622. Geneva. Retrieved from http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s7147e/s7147e.pdf
13. Faculty of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences. Available at http://tim.tums.ac.ir/
14. Soltani S, Minae M, Besharat M, Karimi F, Nazem E. [Correction of sleep and wakefulness in different ages and geographic regions from the viewpoint of Iranian Traditional Medicine] Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2012; 3 (3): 263-268. (Persian)
15. Fars News Agency. 6 Secrets of Health: Water, clean air and food, healthy sleep, exercise and distraction. Available at https://www.farsnews.com/news/13930201000222/
16. Shafaonline. The view of Traditional Medicine about healthy weather. Available at http://shafaonline.ir/fa/news/23774/Accessed in 2014.
17. Abol-Hasani Z. [Review of prevention and treatment of mental disease from view point of Iranian Traditional Medicine]. History of Medicine Journal. 2013; 5 (14): 125-152. (Persian)
18. Farokhnezhad Afshar P, Zahednezhad H, Ajri Khamesloo M, Ghanei Gheshlagh R, Fathi R. [Effect of white noise on the sleep of elderly patients hospitalized in coronary care units]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 11 (1): 44-51. (Persian)
19- Bakker, RH, Pedersen, E, vn den Berg, GP, Stewart, RE, Lock, W, Bouma, J, (2012). Impact of wind turbine sound on annoyance, self-reported sleep disturbance and psychological distress, Sch Total Eviron, 425: 42-51.
20. Feyzabad Z, Aliasl F, Gheraati M, Aliaasl, Zh. [Effectiveness of material medicine on the treatment of insomnia in Iranian Traditional Medicine]. History of Medicine Journal. 2015; 23: 51-68. (Persian)
21. Farshadbakht F, Tadayon M, Abedi P. [The effect of walking with pedometer on mental sleep quality of menopausal women]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2015; 18 (161): 10-19. (Persian)
22. Eliyasianfar S, Khazaei H, Khatoni A, Pourmirza Kalhori R, Rezaei M. [Effects of blindfolds and earplugs on sleep quality of patients admitted to the cardiac intensive care unit]. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences. 2016; 5 (1): 15-22. (Persian)
23. Farrokhian R, Soleymani M, Sheikhi M, Alipour M. [Effects of foot reflexology massage on sleep quality in hemodialysis patients: A randomized control trial]. Hamadan Nurse Midwifery. 2016; 24 (4): 213-220. (Persian)
24. Kiyani R, Saberi Kakhki A, Amir Sasan R. [Effectiveness of aerobic exercises on Middle- Insomnia in middle-aged women with and without quality control of life]. New Psychological Research Journal. 2016; 41: 133-149. (Persian)
25. Malekzadegan A, Moradkhani, M, Ashayeri, H, Haghani H. [Effects of relaxation on insomnia during third trimester among pregnant women]. Iran Journal of Nursing. 2010; 23 (64): 52-58. (Persian)
26. Abdollahi A, Nazair A, Hasani J, Daharaj M, Behnam Moghadam A. [Effectiveness of Cognitive- Behavioral Group Therapy on insomnia symptoms in students]. Armaghane Danesh. 2015; 20 (1): 11-18. (Persian)
27. Ozgoli G, Armand M, Heshmat R, Alavi Majd H. [The effect of Acupressure on the quality of sleep in menopausal women]. Complementary Medicine Journal of Faculty of Nursing and Midwifery. 2012; 2 (3): 9-18. (Persian)
28. Khajavi D, Khan Mohamadi R. [The effect of "Green Exercise" on improving the sleep quality of female elderly without regular physical activity in Arak city]. Journal of Woman and Family Studies. 2015; 2 (6): 7-32. (Persian)
29. http://www.bartarinha.ir/fa/news/27919/
30. Valipour F, Dehghan H, Pourtaghi G,  Jahangiri M, Mazahabi M. [Noise pollution in a research complex next to Mehrabad airport]. Journal of Health System Research. 2010; 6 (3) 473-479. (Persian)
31. Mohebi Dehnavi Z, Jafarnezhad Z, Mojahedi M, Shakeri MT, Sardar M. [The relationship between warm and cold temperament with symptoms of premenstrual syndrome]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2015; 18 (179): 17-24. (Persian)
32- Sepehrirad M, Toozandehjani H. [Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy training and nutritional strategies based on Traditional Medicine in premenstrual syndrome]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2015; 18 (177): 11-19. (Persian)