ارزیابی دغدغه های دختران نوجوان در خصوص مسایل بلوغ و بررسی همسویی آن با دغدغه های مادران ایشان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، رکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

چکیده

مقدمه: آگاهی از بلوغ و مسائل نوجوانی در دختران، تاثیر بسزایی در بهداشت باروری آینده جامعه دارد. با توجه به نقش مادران در آگاهی بخشی به نوجوان خود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دغدغه های دختران نوجوان در خصوص مسایل بلوغ و بررسی همسویی آن با دغدغه های مادران ایشان، انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه کیفی برای به دست آوردن اطلاعات عمیق از دختران نوجوانان و مادران آنان، به روش تحلیل محتوا انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 20 دختر 12 ساله مجتمع آموزشی اهواز و مادران ایشان در سال تحصیلی 96-95 بودند که به سوالات مصاحبه ساختار یافته پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها ها به روش تحلیل محتوا صورت گرفت.
یافته ها: دو مضمون اصلی و 6 مضمون فرعی از یافته ها استخراج شد. مضمون اصلی "دیدگاه نوجوانان دختر" را می توان در سه زیرگروه "افراد مورد اعتماد"، "ابهامات نوجوانان" و "منابع اطلاعات مورد اعتماد نوجوانان" و مضمون "مسائل مربوط به مادران" را می توان در سه زیرگروه "دغدغه های مادران"، "آگاهی مادران از منابع اطلاعاتی فرزندانشان " و "آگاهی مادران از دغدغه های فرزندانشان"، طبقه بندی نمود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش مادران به عنوان فرد مورد اعتماد نوجوانان برای آموزش درمورد بلوغ، و از طرفی عدم آگاهی مادران از نیازهای آموزشی فرزندانشان در رابطه با مسائل بلوغ، آموزش مادران درمورد مسائل بلوغ و نحوه صحیح ارتباط و جلب اعتماد نوجوان، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. Shakoor M, Yamani N, Ehsanpour S, Alireza S, Qualitative educational need of puberty health in adolescence, J of Armaghan Danesh, 2016; 21(8): 816-829. [in Persian]
 2. Iranian national statistic center, available from: http://nnt.sci.org.ir/sites/nnt/SitePages/report_90/population_report.aspx.
 3. Pakdaman M, Khamesian A, Barati F, Impact of mother’s parenting style in adolescent’s social growth, J of educational psychology, 2011; 14: 23-40. (Full text in Persian)
 4. Mohamadzade A, Amirjanati, An introduction about puberty, J of fertility health, 2003; 1(1):1-11 [in Persian]
 5. Khalili S, Bakhtiari A, Psychological study of female’s puberty, J of Female issues study strategies, 2008; 11(41): 197-218. [in Persian]
 6. BahariShargh R, Aminshokravi F, Anooshe M, Goudarzi A, Assessing educational needs of female blind students in Tehran, J of Marital Science, 2016; 3(4): 257-263. [in Persian]
 7. Najafi F, Mostafavi S, Mirzayi S, Assessing awareness and attitude of female guidance students about puberty health, J of Gilan university of medical science, 2012; 21(81): 22-28. [in Persian]
 8. Nissi N, Ashrafiayoozi A, Hoseyniraad M, Dirkondmoghaddam A, Pournajaf A, Assessing awareness, attitude and practice in female high school student in Ilam university of medical science, J of Ilam university of medical science, 2013; 24(1): 25-28. [in Persian]
 9. Kashefi F, Nasiri D, Bavandi H, Aliakbari R, Akaberi A, Sharghi A, Awareness and practice toward menarche health in female high school students in Boroujerd, J of Khorasan university of medical science, 2014; 5(5): 989-996. [in Persian]
 10. Afshari P, Pazhoohide Z, Yazdizade H, Mohamadi S, Tabesh H, Assessing educational needs of 11-14-year-old girls about sexual health, J of Nursery, 2014; 26(7):1-9. [in Persian]
  1. Noorisistani M, Marghayi A, Impact of group discussion education on girls physical menarche health, J of Arak university of medical science, 2009; 12 (4): 129-135. [in Persian]
  2. Azizi M, Fathi R, Impact of puberty education on psychological health and 12-14-year-old female student’s identity style, J of Ilam university of medical science, 2015; 25(1): 159-168. [in Persian]
 11. Maleki A, Delkhosh M, Ebadi A, Ahmadi k, Ajali A, Hajiamini Z, Impact of puberty education via confidante on female adolescent’s hygienic behaviors, J of Behavioral Science, 2010; 4(2): 155-161. [in Persian]
 12. Vafaee-Najar A, Sepahibaghan M, Ebrahimipour H, Miri M, Esmaily H, Lael-Monfared E, et al, Effect of nutrition education during puberty on nutritional knowledge and behavior of secondary School female students in Birjand in 2012, J of Birjand University of Medical Sciences. 2014; 21 (2): 211-218. (Full text in Persian)

 

 1. Eslamimehr F, Ramezankhani A, Khodakarim S, Rakhshani F. Assessment of puberty health behavior and it’s affecting factors in female secondary school students in Khamir city during 2015-2016, J of Health in the Field, 2016; 4(2): 11-18. (Full text in Persian)
 2. Mostofi N, Garmaroudi Gh, Shamshiri A, Shakibazadeh E, Effect of Group Education on Knowledge, Attitude and Practice of Mothers of Adolescent Girls About Sex Education, J of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2016; 14(3): 44-59. (Full text in Persian)
 3. Kalantari S, Qana A, Mahastijooybari L, Puberty and sexual education toward girls: Mom’s experience in Gorgan. J of health management, 2013;2(3): 74-90. (Full text in Persian)

Shafipoormotlagh F, Assessing Impact of puberty education on female student’s attitude toward puberty issues and obstacles, J of educational psychology study, 2006; 2(3): 95-110. [in Persian]

 1. Golub S, Collman W, Foster P, Kimmel A,  Rajpert-De Meyts E, et.al. Public Health Implications of Altered Puberty Timing, J of Pediatrics, 2008; 121.
 2. Rembeck G, Hermansson E, Transition to Puberty as Experienced by 12-Year-Old Swedish Girls, J of school nursing, 2008; 326- 335.
 3. Hasanzadebashtian M, Lashkardoost H, Impact of puberty education on awareness of female students, Article summary available in First national congress of public health, 2012.
 4. Anooshe M, Niknami S, Tavakoli R, Faghihzade S, Assessing puberty education in female adolescents: A qualitative study, J of psychology and psychiatry of Iran,

2003; 9(2): 64-70. [in Persian]