رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مدرس گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور مرکزنهاوند، نهاوند، ایران

2 کارشناس ارشد علوم و قرآن حدیث، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور نهاوند، گروه فقه و حقوق اسلامی، نهاوند، ایران

4 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

زمینه تحقیق: یکی از مباحث پزشکی که لازم است از لحاظ فقهی و اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد، مسئله سزارین انتخابی است، چرا که در این نوع زایمان، زن باردار علیرغم اینکه برای او امکان زایمان به شکل طبیعی وجود دارد، اما به عللی چون: ترس از درد طاقت فرسای زایمان طبیعی و سایر دلایل غیر موجه پزشکی به سزارین اختیاری روی می آورد.
از دیدگاه علم پزشکی سزارین یک زایمان پرخطر و مملوء از عارضه است که انجام آن فقط در موارد ضرور­ی قابل توجیه است و به عقیده متخصصین زنان و مامایی، روی آوردن به سزارین­انتخابی براساس دلایل غیر موجه پزشکی، نه تنها اقدامی نسنجیده است بلکه تبعات منفی­آن تا مدتها و گاه تا پایان عمر گریبانگیر مادر و فرزند می شود.
بحث جایگزینی سزارین بجای زایمان طبیعی(واژینال) یا همان سزارین انتخابی با عکس العمل فقها و مراجع تقلید مواجه شده است، به گونه ای که در مورد آن آراء مختلفی ارائه نموده اند اما فحوای اکثر آراء ممنوعیت این روش است، لذا ما در این تحقیق برآنیم که با استناد به ادله عقلی و نقلی به اثبات برسانیم، که اقدام زن حامله به سزارین انتخابی در حالی که برای او امکان زایمان طبیعی وجود دارد، نامشروع و حرام است، گر چه با استناد به ادله عقلی و نقلی به اثبات رسانده ایم که اگر سزارین با استناد به دلایل پزشکی و در موارد ضروری انجام گیرد، مشروع و مجاز است.
روش مطالعه: این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی انجام شد و با استمداد و تکیه بر کتب طراز اول فقه و حقوق شیعه و سایر مذاهب اسلامی و همچنین با استناد به مواد قانونی و تطبیق آن با آراء فقها در راستای اثبات فرضیه انجام گرفت.
یافته ها: در ارتباط با حکم فقهی سزارین سه دیدگاه وجود دارد که دیدگاه مخالفان سزارین انتخابی به سبب استناد به ادله متقن بر سایر دیدگاهها أولویت دارد.
نتیجه گیری: سزارین بطور مطلق ممنوع نیست بلکه به نحو موجبه جزئیه مشروع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential approach, Medical to the criterion of selective cesarean section prohibition

نویسندگان [English]

  • fathollah ghorbani 1
  • Lila ghorbani 2
  • Elham rezaei 3
  • Ebrahim Ebrahimi 4
1 Lecturer Department of Theology, University of PNU nahavand center, nahavand, Iran
2 M.sc. in literature and humanities faculty of boo ali sina.hamedan. iran
3 Lecturer, Department of Theology and Islamic Education, Payamenoor University of Nahavand, Iran
4 Associate Professor of Theology, Literature and humanities faculty of the University of Arak, Arak, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: One of the medical topics, that is necessary to be studied from the point of view of jurisprudential and ethical, is selective cesarean section prohibition topic. Because in this kind of childbirth (delivery),  a pregnant woman, despite the possibility of natural delivery tend to optional cesarean section because of some reasons like fear of extreme pain of natural delivery and other unjustified medical reasons.
From the point of view of medical science, cesarean section is a kind of delivery full of risk and complication that is justifiable in some necessary cases. According to gynecologists and midwifery experts, directing to selective cesarean section based on unjustified medical reasons is not only an unproductive action but also its negative consequences affected on mother and child for a long time and sometimes until the end of lifetime.
The topic of replacement of cesarean instead of natural delivery (vaginal) or selective cesarean section has faced with the reactions of Jurists and imams in a way that they have presented different views about it but most of these views tend to its prohibition. Therefore, in this research, we are going to prove the reasoning based on rational and convincing evidence that the pregnant woman action to select cesarean is illegitimate and forbidden while there is possibility of natural delivery for her. Although, by referring to rational and transitive reasons, we have proved that if cesarean is done according to medical and necessary reasons, it is legitimate and permissible then. Totally, by analysis of views, comments and documentation, it was concluded that the cesarean is not absolutely prohibited but it can be a legitimate detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Delivery
  • Prohibition
  • Legitimacy
  • Medical Reasons
  • Caesarean section