بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۵۷

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استاد رشته اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

2 دانشیار رشته بیماری های دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
 زمینه و هدف‏ :کمیت و کیفیت آموزش علم دندانپزشکی به منظور پاسخگویی به نیازهای درمانی آحاد جامعه دارای اهمیت فراوانی است. پیشرفت‌های آموزشی این علم و رشد و توسعهدانشکده های دندان پزشکی بعد از پیروزی انقلاب٬ ضرورت تغییرروش‌های منسوخ و قدیمی را یادآور گردید.این تحقیق جهت بررسی میزان تحقق اهداف برنامه آموزشی  وهمچنین وجود خلاء اطلاعاتی در مورد آن ، از اطلاعات موجود کلیه دانشکده های دندانپزشکی کشوردرطی سال های  ۱۳۹۷-۱۳۵۷ انجام گرفت .
روش بررسی : روش شناسی پژوهش حاضر که به لحاظ هدف٬ از نوع مطالعات کاربردی واز نوع توصیفی-تحلیلی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدارک و بروندادهای علمی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش عالی و تمامی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بود که عواملی مانند تعداد دانشکده ها٬ تعداد رشته های تخصصی٬ وضعیت تدوین کتاب و عواملی دیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد برونداد علمی دانشکده های دندانپزشکی در طی ۴۰ سال گذشته رشد صعودی مناسبی داشته اند و در این زمینه جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the status of dental education in Iran and its related factors during the years 1357-1397

نویسندگان [English]

  • Hasan Razmi 1
  • Masoumeh Mehdipour 2
1 Professor of Endodontics, Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The quantity and quality of dental education is important in order to meet the medical needs of the community. The educational progress of this science and the development and development of dental schools after the victory of the revolution reminded us of the necessity of changing outdated and old exercises. This study was conducted to determine the extent of realization of the educational program goals and the lack of information about it. Data was collected from all dental schools of Iran from 1357 to 1397.
Methods and Materials: The present study is a descriptive-analytical type of applied research in terms of purpose. The Statistical community of this study included all the scientific evidence of the Ministry of Health and Medical Education and all dental schools of medical universities of all over the country. The factors such as the number of dental schools, the number of branches of dentistry, the status of book publishing and other factors were compared and evaluated.
Conclusion The scientific output of dental schools seems to have had a good upward trend over the past 40 years, and they have a good position in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dentistry
  • Scientific output
  • Higher education
1.World Health Organization. Basic Document: Constitution of the world health organization.
[Book Online] 47th ed. Geneva: WHO; 2009.
2. Country Report on Oral Health in the Islamic Republic of Iran. Ministry of Health and Medical Education, Undersecretary for Public Health, Oral Health Department, 2000.
3. International Standards in Medical Education: assessment and accreditation of Medical Schools' educational programs: A WFME position paper. Med Educ. 1998;32(5):549-58.
4. Dental education and dentistry system in Iran. Pakshir HR.  Med Princ Pract. 2003;12(1): 56-60.
5.Oral health in Iran Pakshir HR. international dental journal.2004; (54): 367-372.