بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۵۷

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استاد رشته اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

2 دانشیار رشته بیماری های دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
 زمینه و هدف‏ :کمیت و کیفیت آموزش علم دندانپزشکی به منظور پاسخگویی به نیازهای درمانی آحاد جامعه دارای اهمیت فراوانی است. پیشرفت‌های آموزشی این علم و رشد و توسعهدانشکده های دندان پزشکی بعد از پیروزی انقلاب٬ ضرورت تغییرروش‌های منسوخ و قدیمی را یادآور گردید.این تحقیق جهت بررسی میزان تحقق اهداف برنامه آموزشی  وهمچنین وجود خلاء اطلاعاتی در مورد آن ، از اطلاعات موجود کلیه دانشکده های دندانپزشکی کشوردرطی سال های  ۱۳۹۷-۱۳۵۷ انجام گرفت .
روش بررسی : روش شناسی پژوهش حاضر که به لحاظ هدف٬ از نوع مطالعات کاربردی واز نوع توصیفی-تحلیلی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدارک و بروندادهای علمی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش عالی و تمامی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بود که عواملی مانند تعداد دانشکده ها٬ تعداد رشته های تخصصی٬ وضعیت تدوین کتاب و عواملی دیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد برونداد علمی دانشکده های دندانپزشکی در طی ۴۰ سال گذشته رشد صعودی مناسبی داشته اند و در این زمینه جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده اند.
 

کلیدواژه‌ها


1.World Health Organization. Basic Document: Constitution of the world health organization.
[Book Online] 47th ed. Geneva: WHO; 2009.
2. Country Report on Oral Health in the Islamic Republic of Iran. Ministry of Health and Medical Education, Undersecretary for Public Health, Oral Health Department, 2000.
3. International Standards in Medical Education: assessment and accreditation of Medical Schools' educational programs: A WFME position paper. Med Educ. 1998;32(5):549-58.
4. Dental education and dentistry system in Iran. Pakshir HR.  Med Princ Pract. 2003;12(1): 56-60.
5.Oral health in Iran Pakshir HR. international dental journal.2004; (54): 367-372.