سیاستگذاری آموزش عالی سلامت در ایران؛ مروری بر تجربیات 40 ساله

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 سایر، مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استاد، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده

باتوجه به پیچیدگی محیط های تصمیم گیری در جهان، سیاستگذاری علم و فناوری چندی است که مورد توجه قرار گرفته است. آموزش عالی سلامت از جمله زیرمجموعه های نظام های علم و فناوری است که به دلیل محیط در حال تغییر نظام های سلامت و لزوم پاسخگویی آموزش به این محیط متغیر، سیاستگذاری آینده نگارانه این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از زمان تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، تلاش هایی در زمینه سیاستگذاری آموزش عالی سلامت صورت گرفته که غالبا با رویکرد واکنشی بوده و به مرحله اجرا نرسیده است. برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان اولین تجربه سیاستگذاری آینده نگارانه حوزه آموزش عالی سلامت از سال 1394 آغاز گردید و با بهره گیری از بستر آمایش سرزمینی و یک نظام چند سطحی در دست اجرا می باشد. نوشته حاضر به بررسی ابعاد و الگوهای سیاستگذاری در آموزش عالی و تجارب سیاستگذاری آموزش عالی سلامت در ایران می پردازد.

کلیدواژه‌ها


 1. Zavar N. Higher Education Management for Globalization. Management  and Entrepreneurship Studies 2016;4(2).
 2. MAURICE KOGAN MH, STEVE HANNEY. GOVERNMENT AND RESEARCH, Thirty Years of Evolution. Netherlands: Springer; 2006.
 3. Luisa Henriquesa PL. Policy-making in science and technology policies: the 'OECD model' unveiled. Research Policy. 2013;42.
 4. D. Stine D. Science and Technology Policymaking: A Primer. In: Service CR, editor. USA2009.
 5. Shirepaz Arana A, Sharifi Bidgoli, Hasan. High quality higher education policy tools in the world and Iran. Management in The Islamic University. 2013;4(1).
 6. Givarian H, Rabiei, Mohammadreza. Advanced Policy Making Proccess 1, editor. Tehran, Iran: Ketebe Mehr; 2015.
 7. Givarian H, Rabiei, Mohammadreza. Decision making and Public Policy Making. Tehran, Iran: Yekan; 2015.
 8. Kristopher pb. public policy process in the united states. Tehran, Iran: Emam Sadegh University; 2012.
 9. Alvani M, Sharifzadeh, Fattah. Public Policy Making Proccess. Tehran, Iran: Allame Tabatabaei Universiry; 2007.
 10. Preble JF. Anticipating Change: Futuristic Methods in the Public Sector. The American Review of Public Administration. 1983;16 (2-3).
 11. Scott P. Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions: Springer Science; 2017.
 12. Meek VL, Suwanwela, Charas. Higher Education, Research, and Knowledge in the Asia Pacific Region. United States of America: PALGRAVE MACMILLAN 2006.
 13. Whitty G. Education(al) research and education policy making: is conflict inevitable? British Educational Research Journal 2006;32(2).
 14. Abdol S.   Soofi SG. Science and Innovations in Iran,  Development, Progress, and Challenges United States: PALGRAVE MACMILLAN; 2013.
 15. Salarianzade m, Rokhafrooz, Daryoosh, Mireghtedari, zohreh. A Review of the Challenges of the Integration of Medical Education with the System of Service Provision in Iran from the Human Capital Perspective. 2016.
 16. Larijani b, Majdzadeh, Reza, Delavari, Alireza, ... Iran’s Health Innovation and Science Development Plan by 2025 Iranian Journal of Public Health. 2009;38.
 17. Larijani b. Global Evidence and National Experiences for Reform and Innovation of Medical Education. 2018.
 18. Bousdekis A, Magoutas, Babis A proactive decision making framework for condition-based maintenance Industrial Management & Data Systems 2015;115 (7).
 19. Safety Management System. In: Transportation USDo, editor. United States of America 2016.
 20. Larijani B, et al. Analysis of Iran’s National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott’s model of policymaking Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2019;7(1).
 21. Larijani b, Pourabbasi, Ata, et al. Packages for reform and innovation in medical education in Islamic Republic of Iran; a conceptual framework. Teb va Tazkiye. 2017;26 (1).
 22. Larijani B, et al. Medical education on the path of transformation and innovation. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences 2017.
 23. Kheiry Z, Heydarzade, Abtin, Pourabbasi, Ata, Givarian, Hasan. Designing an intersectoral collaboration model for implementing spatial planning policy of medical higher education in Iran, study protocol. Teb va Tazkiye 2018;27(2).
 24. Larijani b, Pourabbasi, Ata, et al. Monitoring and Evaluation of Packages of Reform and Innovation in Medical Education; Methodology and preliminary Results Teb va Tazkiye. 2018;27(1).
 25. Larijani b. Medical Education Reform. 2018.