ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:در چند دهه اخیر دانشگاه ها سرمایه گذاری بیشتری روی گردآوری و بازتولید دانش انجام داده اند رقابت بر سر دستیابی به چنین شرایطی، نظامهای جدیدی از رتبه بندی و  ارزیابی دانشگاه ها را ایجاد کرده است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل مناسبی جهت رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح کشور است.
روش بررسی: در این تحقیق ابتدا نتایج حاصل از بررسی های مبانی نظری مورد تحلیل قرار گرفت (مرور اسنادی) و سپس داده های حاصل از  مصاحبه های نیمه ساختاریافته از طریق روش تحلیل تم بررسی شد. کدگذاری روابط نهفته بین مفاهیم از طریق مراجعه مجدد به متن مصاحبه و بازبینی کدها انجام شده و در نهایت مولفه های نهایی استخراج شد. در انتهای این مرحله مولفه های انتخابی با مدل بدست آمده از چارچوب نظری و پیشینه مطابقت داده شده و در نهایت مولفه‌های نهایی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بدست آمد
یافته ها: شاخص های بدست آمده در این تحقیق برای رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شامل موارد زیر بود: کارکرد آموزشی، کارکرد پژوهشی، بزرگی دانشگاه، اشتغالزایی و کارافرینی و رتبه علمی و وجهه علمی وبین المللی
نتیجه گیری: تحلیل نتایج نشان داد که شاخص های در نظر گرفته شده در مدل پیشنهادی برای رتبه بندی دانشگاه ها با داده های تجربی مناسبت داشته و از شرایط مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for ranking universities and higher education centers

نویسندگان [English]

 • Ali Namaki 1
 • Nadergholi Ghourchian 2
 • Parivash Jafari 2
1 Ph.D. Student, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate prof, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and objective: In recent decades, universities have been investing more in collecting and reproducing knowledge. Competition for achieving such a situation has created new systems for ranking and evaluating universities. The main purpose of this research is to provide a good model for ranking universities and higher education institutions throughout the country.
Methods and Materials: In this research, the results of theoretical research were first analyzed and then the data from semi-structured interviews were analyzed through the method of analysis. The encoding of strong relationships between concepts was accomplished by revising the text of the interview and reviewing the code, and ultimately the final components were extracted. At the end of this stage, the selected components were matched according to the model obtained from the theoretical framework and the background and, finally, the final values ​​of ranking of universities and higher education centers were obtained.
Results: The indexes obtained in this research for the ranking of universities and higher education institutions included: educational function, research performance, university magnitude, job creation and entrepreneurship, and academic rank and scientific and international reputation
Conclusion: Based on the results, the calculated fit of the proposed model for ranking universities is suitable with experimental data and has favorable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ranking
 • Ranking of Universities
 • Educational Function
 • Research Function
 1. Drucker P F. "From Capitalism to Knowledge Society in The Knowledge Economy", ED. D. Neef, Butterworth-Heinemann, Boston. (1998):15
 2. Mowery D, Sampat B.  “Universities in National Innovation System”, Oxford University Press. (2004): 209-239
 3. Hill, K. "Universities in the U.S National Innovation System", Arizona State University, (2006): 10-22
 4. Boulton G. " University Rankings: Diversity, Excellence and the European Initiative", Procedia Social and Behavioral Sciences. (2011), 13: 74-102
 5. Serban OG, Mihilescu N. "The usage of benchmarking as a specific management method within the experimental research at University Sport Club", procedia social and behavioral scienses, (2015), 180: 1330-1335
 6. Shin JC, Toutkoushian RK, Teichler U. "University Ranking: Teoretical bases, Methodoligy, and impacts on global higher education", London: Springer Science, (2011) :1-55
 7. Decuypere M & Simons M. Relational thinking in education: Topology, sociomaterial studies, and figures. Pedagogy, Culture & Society.(2016). 24(3): 371–386. doi: 10.1080/14681366.2016.1166150
 8. Erkkilä T. Global university rankings, transnational policy discourse and Higher Education in Europe, European Journal of Education. 2014,49(1): 91- 101
 9. Provan D and Abercropmby K" University League Tables and Rankings: A Critical Analysis", Colombia: CHEMS.(2010)
 10. Almgren E. "Ranking of university and Higher Education institutions for student information purposes?" Stokholm: Swedish National Agency for Higher education(2009)
 11. Fahriye U. " Evaluation of The factors that determine quality in Graduate education: Application of a satisfaction benchmarking approach, procedia social and behavioral scienses, (2015), 191:1034-1037
 12. Usher A, Savino M. "A Global Survey of University Ranking and League Tables". Higher education in Europe. (2007), 32(1): 5-45
 13. Salmi J, Saroyan A. "League Tables as Policy Instruments: Uses and Misuses", Higher Education Management and Policy. (2007),  19 ( 2): 45-68
 14. Huang HM, A Comparison of Three Major Academic Rankings for World Universities: From a Research Evaluation Perspective, Journal of Library and Information Studies (2011), 9(1): 1-25
  1. Vernon M M, Balas EA, Momani S. Are university rankings useful to improve research? A systematic review. 2018,13(3). https://doi.org/10.1371/journal. pone.0193762
 15. Rauhvargers A. "Global University Ranking and their Impact" Belgium: Eropean University Association. (2011)
 16. Aguillo I, Bar-IIan J, Levene M, & Ortega JL. Comparing university rankings, Scientometrics. (2010), 85(1): 243–256
 17. Marginson S. Global university rankings: implications in general and for Australia, Journal of Higher Education Policy and Management, (2007), 29( 2): 131–162
 18. Efimov-Soini NK, S.chechurin  l. "Method of Ranking in the function model", Procedia CIRP. (2015), 39: 22-36
 19. Ovhadi V. University Ranking Criteria, Approach, (1386),  41: 24- 34[Persian]
 20. Mehrdad, J and Sharifian  F. Academic Ranking of Universities of the World 2007: Ranking by the Shanghai Jiaotong. Shiraz: Regional Information and Science Information Center. (1386).  [Persian]
 21. Sabzevari R. Investigating the Strategies for Promoting the Academic Status of Universities of Iran in International Rankings. Tehran: National Research Policy Research Center (1386) [Persian]
 22. Neyasi  J, Aboonori I. (2010), ranking of webometric scale indicators in selected universities. Journal of Library and Information Science, 2010 (Issue 52) Pages 171-143[Persian]