ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:در چند دهه اخیر دانشگاه ها سرمایه گذاری بیشتری روی گردآوری و بازتولید دانش انجام داده اند رقابت بر سر دستیابی به چنین شرایطی، نظامهای جدیدی از رتبه بندی و  ارزیابی دانشگاه ها را ایجاد کرده است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل مناسبی جهت رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح کشور است.
روش بررسی: در این تحقیق ابتدا نتایج حاصل از بررسی های مبانی نظری مورد تحلیل قرار گرفت (مرور اسنادی) و سپس داده های حاصل از  مصاحبه های نیمه ساختاریافته از طریق روش تحلیل تم بررسی شد. کدگذاری روابط نهفته بین مفاهیم از طریق مراجعه مجدد به متن مصاحبه و بازبینی کدها انجام شده و در نهایت مولفه های نهایی استخراج شد. در انتهای این مرحله مولفه های انتخابی با مدل بدست آمده از چارچوب نظری و پیشینه مطابقت داده شده و در نهایت مولفه‌های نهایی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بدست آمد
یافته ها: شاخص های بدست آمده در این تحقیق برای رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شامل موارد زیر بود: کارکرد آموزشی، کارکرد پژوهشی، بزرگی دانشگاه، اشتغالزایی و کارافرینی و رتبه علمی و وجهه علمی وبین المللی
نتیجه گیری: تحلیل نتایج نشان داد که شاخص های در نظر گرفته شده در مدل پیشنهادی برای رتبه بندی دانشگاه ها با داده های تجربی مناسبت داشته و از شرایط مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. Drucker P F. "From Capitalism to Knowledge Society in The Knowledge Economy", ED. D. Neef, Butterworth-Heinemann, Boston. (1998):15
 2. Mowery D, Sampat B.  “Universities in National Innovation System”, Oxford University Press. (2004): 209-239
 3. Hill, K. "Universities in the U.S National Innovation System", Arizona State University, (2006): 10-22
 4. Boulton G. " University Rankings: Diversity, Excellence and the European Initiative", Procedia Social and Behavioral Sciences. (2011), 13: 74-102
 5. Serban OG, Mihilescu N. "The usage of benchmarking as a specific management method within the experimental research at University Sport Club", procedia social and behavioral scienses, (2015), 180: 1330-1335
 6. Shin JC, Toutkoushian RK, Teichler U. "University Ranking: Teoretical bases, Methodoligy, and impacts on global higher education", London: Springer Science, (2011) :1-55
 7. Decuypere M & Simons M. Relational thinking in education: Topology, sociomaterial studies, and figures. Pedagogy, Culture & Society.(2016). 24(3): 371–386. doi: 10.1080/14681366.2016.1166150
 8. Erkkilä T. Global university rankings, transnational policy discourse and Higher Education in Europe, European Journal of Education. 2014,49(1): 91- 101
 9. Provan D and Abercropmby K" University League Tables and Rankings: A Critical Analysis", Colombia: CHEMS.(2010)
 10. Almgren E. "Ranking of university and Higher Education institutions for student information purposes?" Stokholm: Swedish National Agency for Higher education(2009)
 11. Fahriye U. " Evaluation of The factors that determine quality in Graduate education: Application of a satisfaction benchmarking approach, procedia social and behavioral scienses, (2015), 191:1034-1037
 12. Usher A, Savino M. "A Global Survey of University Ranking and League Tables". Higher education in Europe. (2007), 32(1): 5-45
 13. Salmi J, Saroyan A. "League Tables as Policy Instruments: Uses and Misuses", Higher Education Management and Policy. (2007),  19 ( 2): 45-68
 14. Huang HM, A Comparison of Three Major Academic Rankings for World Universities: From a Research Evaluation Perspective, Journal of Library and Information Studies (2011), 9(1): 1-25
  1. Vernon M M, Balas EA, Momani S. Are university rankings useful to improve research? A systematic review. 2018,13(3). https://doi.org/10.1371/journal. pone.0193762
 15. Rauhvargers A. "Global University Ranking and their Impact" Belgium: Eropean University Association. (2011)
 16. Aguillo I, Bar-IIan J, Levene M, & Ortega JL. Comparing university rankings, Scientometrics. (2010), 85(1): 243–256
 17. Marginson S. Global university rankings: implications in general and for Australia, Journal of Higher Education Policy and Management, (2007), 29( 2): 131–162
 18. Efimov-Soini NK, S.chechurin  l. "Method of Ranking in the function model", Procedia CIRP. (2015), 39: 22-36
 19. Ovhadi V. University Ranking Criteria, Approach, (1386),  41: 24- 34[Persian]
 20. Mehrdad, J and Sharifian  F. Academic Ranking of Universities of the World 2007: Ranking by the Shanghai Jiaotong. Shiraz: Regional Information and Science Information Center. (1386).  [Persian]
 21. Sabzevari R. Investigating the Strategies for Promoting the Academic Status of Universities of Iran in International Rankings. Tehran: National Research Policy Research Center (1386) [Persian]
 22. Neyasi  J, Aboonori I. (2010), ranking of webometric scale indicators in selected universities. Journal of Library and Information Science, 2010 (Issue 52) Pages 171-143[Persian]