دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-130 
2. اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP

صفحه 16-36

حبیبه عباسی؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


3. تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای

صفحه 37-64

ندا علی حاجی اکبری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده؛ سید موسی طباطبایی