رابطه انطباق پذیری شغلی با شایستگی های حرفه ای کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، تهران،

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مؤلفه های مهم جهت افزایش شایستگی های حرفه ای کارکنان، بهبود انطباق پذیری شغلی می باشد. با توجه به اهمیت انطباق پذیری شغلی و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﻬﺒﻮد کیفیت ﺧﺪﻣﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐیﻔﯽ ﺗﺮ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺷﺎیﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای آﻧﺎن را در ﻋﻤﻞ ارﺗﻘـﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺪ، از این رو، هدف این مطالعه تعیین رابطه انطباق پذیری شغلی با شایستگی های حرفه ای کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و کاربردی بود که در سال ۱۳۹7 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل در معاونت آموزشی وزارت بهداشت و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 169 نفر بود. در این پژوهش از پرسشنامه انطباق پذیری شغلی ساویکاس و پورفلی (2012) و پرسشنامه پژوهشگرساخته شایستگی های حرفه ای کارکنان استفاده شد.
یافته ها: میانگین بعد نگرش بیش از میانگین ابعاد دیگر شایستگی حرفه ای کارکنان و میانگین بعد دغدغه شغلی بیش از میانگین ابعاد دیگر انطباق پذیری شغلی کارکنان مورد مطالعه بود و ارتباط بین متغیر انطباق پذیری شغلی و ابعاد آن شامل کنترل شغلی، کنجکاوی شغلی و اعتماد شغلی با متغیر شایستگی های حرفه ای کارکنان از لحاظ آماری معنی دار می باشد.
نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و تاثیر انطباق پذیری شغلی بر شایستگی کارکنان مورد مطالعه که در این پژوهش بیش از متوسط ارزیابی شده است، لازم است مدیریت بر انطباق پذیری شغلی کارکنان تاکید نمایند تا از مزایای آنها در بهبود شایستگی های حرفه ای کارکنان بهره مند شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Mirsepassi N. Strategic Human Resource Management and Labor Relations. Tehran: Mir publisher. 2002
 2. Haji Karimi A, Rezaeian A, Hadizadeh Moghadam A, Bonyadi Nayini A. The Effect of Emotional, Cognitive and Social Emotional Competencies on Competencies of Human Resources Managers in the Public Sector of Iran. Thought of Strategic Management (Management Thought): Spring and Summer 2011, Volume 5, Issue 1 (9 pp.); Pp. 254-223
 3. Khorshidi A, Ekrami M. Identification of constructors of manager’s competence. Management Competency Journal. Year 6, No. 4, Winter 2011, pp. 592-580
 4. Bartram, D. (2005). The Great Eight competencies: a criterion-centric approach to validation. The Journal of applied psychology, 90(6), 1185- 1203.
 5. Mirkamli M, Nastiezaie N. The relationship between Psychological Empowerment and job satisfaction of nursing personnel. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2010; 8 (2) URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-192-fa.html
 6. Giannantonio CM, Hurley‐Hanson AE. Applying image norms across Super's career development stages. The Career Development Quarterly. 2006 Jun;54(4):318-30.
 7. Coetzee, M. Harry, N. Emotional intelligence as a predictor of employees' career adaptability. (2014). Journal of Vocational Behavior. 84, 90-97.
 8. Savickas ML. The theory and practice of career construction. Career development and counseling: Putting theory and research to work. 2005;1:42-70.
 9. Abedi M R, Samei F, Baghban I, Hosseinian H. Theories of Career Counseling: The path to career progress. Esfahan: University Jihad (Isfahan University).2012
 10. Yusefi, Z. Survey of individual and situational patterns of adaptability in the job path among employees, public universities in Isfahan. University of Esfahan. Ph.D. Thesis of Career Counseling. 2011
 11. Olarish, Dive et al. Human Resources Competencies, Translate of Masoud Binesh & Afshin Debiri. Tehraan: SarAmad. 2009
 12. Dianati M., Erfani N.; Competence; Concepts and Applications. Tadbir Journal, 20th Year, No. 206. 2009
 13. Dargahi H, Alipour Fallah Pasand M. H., Heydari Ghareh Bolagh H (2010). Presentation of the Competency Model in Human Resource Development (Case Study: Competency of Cultural Managers of Cultural-Artistic Organization of Tehran Municipality), Rahbord Yas Journal, No. 23, pp. 92-113.
 14. Hamidizadeh M R. Bramvand, Somayeh (2011), Designing and explaining the model of empowerment and professional competence, Volume 1 - Issue 4, Pages 63-80.
 15. Yeganegi S.A, The Role of Competency of Managers in Management Effectiveness (Case study: Qazvin Telecommunication Company). Evolution and Development Management. 2010. N 5, pp. 57-68.
 16. Khansari, Z. The Study of the Relationship between Job Path Adaptability and Job Satisfaction among Employees of the Welfare Organization of Falavarjan. 2016: V 2, N2, pp. 77-84
 17. Pordelan N, Abedi M.R., Baghban, A., Nilforoshan, P. The Relationship between interesting Styles and Job Path Adaptability in Students. Quarterly Journal of Occupational and Organizational Counseling. 2014. Vol. 6, No. 18