اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به شناسایی مولفه ها و شاخصهای موثر برای تبدیل دانشگاههای علوم پزشکی کشور به دانشگاههای نسل سوم با استفاده از تکنیک AHP پرداخته است.
روش بررسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی- توسعه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و پیمایشی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند در تصمیمات مدیران و دست اندرکاران مفید واقع شود لذا می توان آن را تصمیم گرا نامید. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۴ نفر از خبرگان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. جهت شناسایی مولفه های دانشگاه های نسل سوم مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مستندات، مقالات و تحقیقات سایر پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شد. مولفه ها پس از استخراج با استفاده از نظر خبرگان با بکارگیری روش دلفی بازبینی و بومی‌سازی شد. پس از نتایج حاصل تجزیه تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، برای اولویت بندی مولفه ها از تکنیک تحلیل شبکه ایAHP از نرم افزار Expert Choice استفاده شد.
یافته ها: مهمترین مولفه دانشگاه نسل سوم، رهبری و مدیریت می باشد. تبادل دانش و ارتباط با صنعت بعنوان اولویت دوم، آموزش کارآفرینی اولویت سوم، فرهنگ و ساختار دانشگاه اولویت چهارم، ماموریت، سیاست و استراتژی دانشگاه اولویت پنجم، ارزشیابی اولویت ششم و در نهایت آخرین اولویت بین المللی سازی دانشگاهها می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توصیه می شود تغییر نگرش مدیریتی به نظام آموزش دانشگاهها، اصلاح ساختار مبتنی بر راهبردهای جدید برای تبادل دانش و ارتباط با صنعت و ایجاد اکوسیستم کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی در اولویت نظام اداری دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Shah Hosseini A, Kavousi E. Innovation and Entrepreneurship. Tehran: Ayeezh Publisher. Second edition, 2017. (Persian)
 2. Azma F, Alizadeh Majd A.R, Torki P.  A process model of Entrepreneur University with knowledge Management Approach. mathematics in Engineering, Ma nagement and Technology 3(4) 2015:489-498 www.amiemt-journal.com
 3. Salamzadeh A, Salamzadeh Y, Daraei M. Toward a systematic framework for an entrepreneurial university: a study in Iranian context with an IPOO model. Global Business and Management Research: An International Journal. 2011 Jan;3(1):31-7.
 4. Skribans V, Lektauers A, Merkuryev Y. Third generation university strategic planning model development. Third generation university strategic planning model development. (2013): 1-7.
 5. Ec-Oecd, A., 2012. Guiding Framework for Entrepreneurial Universities. European Commission, pp.1-54.
 6. Mihaela D, Amalia D. Entrepreneurial university: developing and integrating the third mission in higher education institutions. Management Strategies Journal. 2014;26(4):549-54.
 7. Rezaei B, Abbaspour A, Niknami M, Rahimian H, Delavar A. Design and codification of the model of factors intercommunicate academic entrepreneurship. Shushtar Social Science Journal (2013) Issue 3 (22) (Persian)
 8. Hosseini N. Thesis of Master of Science (MSc) in Management and Planning of Higher Education. Supervisors: Dr. Rouhollah Mahdian, Dr. Peyman Yar Mohammadzadeh. An Investigation on the Factors Affecting the Relationship between University and Industry and Its Relationship with the Commercialization of Knowledge and Academic Entrepreneurship. 2015. Shahid Madani University of Azarbaijan (Persian)
 9. Gibb A. Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship. 2012 Jan 1;3(1):16742.
 10. Samadi Miyarkla'ei H, Aghajani H, Mashazamini m. Explaining the Component of Entrepreneurial University in Higher Education by the Fuzzy Inference System: A Study in Islamic Azad University of Qaemshahr Branch. Journal of Educational Management Innovations, Vol. 9, No. 3. 2014; Pp 96-114 (Persian)
 11. Guerrero-Cano M, Kirby D, Urbano D.  A literature review on entrepreneurial universities: An institutional approach. In3rd Conference of Pre-communications to Congresses, University of Barcelona 2006 Jun 29
 12. Etzkowitz H. The entrepreneurial university: vision and metrics. Industry and Higher Education. 2016 Apr;30(2):83-97.
 13. Wissema J G, Etzkowitz H, Gibb A. Translation of Iraj NabiPour. Third Generation University and Entrepreneurial University. First Edition. 2016. University of Medical Sciences of Bushehr (Persian)
 14. Dabic M, Gonzalez-Loureiro M, Daim TU. Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: The case of Croatian and Spanish universities. Technology in Society. 2015 Aug 1; 42:167-78.
 15. Mastari Farahani F, Niyaz Azari K, Salehi M. Presentation of Structural Model for Knowledge Commercialization in branches of Islamic Azad University in Tehran. Quarterly Journal of Studies Future of Management. Year 26 - No. 105 - Winter 94 – pp 17-27 (Persian)
 16. Baaken T, Davey T, Temel S, Serbest H, Meerman A, Galán-Muros V, Orazbayeva B and Melonari M. The State of Turkish University-Business Cooperation Report (University Perspective). 2018
 17. Kapetaniou C, Lee SH. A framework for assessing the performance of universities: The case of Cyprus. Technological Forecasting and Social Change. 2017 Oct 1;123: pp169-80
 18. Philpott K, Dooley L, O'Reilly C, Lupton G. The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation. 2011 Apr 1;31(4): pp 161-70.
 19. Salehi Sedghiani J. Mathematical Approach to AHP Hierarchy Process Analysis. Journal of Improvement and Development Management Studies. V 8, N 31 and 32, 2001. pp: 111- 136 (Persian)