ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 نویسنده مسئول،دانشیار دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: برای اینکه دانشگاه‌ها بتوانند به استقلال دست یابند نیازمند رهبرانی بصیر و اثربخش هستند؛ چرا که رهبری بصیر چشم‌انداز و دورنمای سازمان را ترسیم می‌کند. لذا هدف کلی از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور می-باشد.
روش بررسی: روش پژوهش‌ حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه‌ اعضای هیات علمی دانشگاه-های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 320 نفر با روش نمونه-گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته رهبری بصیر با 90 سوال و 2 بعد و 6 مولفه و پرسش‌نامه محقق ساخته استقلال دانشگاهی با60 سوال و 2 بعد و 7 مولفه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار‌های SPSS20 و PLS بکارگرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رهبری بصیر با بار عاملی 580/0 بر استقلال دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدل ارائه شده نیز دارای برازش مناسب می‌باشد.
نتیجه‌گیری: رهبری بصیر به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود ارتقای کیفیت اثر بخشی آموزشی و استقلال دانشگاهی محسوب می‌شود. در حوزه استقلال آکادمیک از دانشگاه‌های علوم پزشکی انتظار می‌رود که به مدیریت باثبات و پایدار پایبند باشند. پژوهش فوق می‌تواند چشم‌انداز جدیدی در راستای تغییر سیاست‌های کلی مدیران و مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه در راستای بازبینی برنامه‌ها بسته های تحول و نوآوری، ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Explaining the Effect of Visionary Leadership on the independence of the Macro Medical Universities of Iran in Region 1 Health Scheme

نویسندگان [English]

  • ali golafshani 1
  • Mohammad Salehi, 2
1 Phd. of Higher Education Management, Sari Branch Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Associate Professor of the Human Sciences Faculty, Sari Branch Islamic Azad University, Sari, Iran Corresponding Author drsalehi@ iausari.ac.ir
چکیده [English]

Abstract
Background and Objective: For universities to be able to achieve independence, they need sophisticated and effective leaders, because visionary leadership portrays the vision and outlook of the organization. Therefore, the general objective of the present research is to provide a model for explaining the effect of visionary leadership on the independence of the Macro Medical Universities of Iran in Region 1 Health Scheme.
Methods and Materials: The study was conducted using a descriptive survey approach as its methodology. The statistical population comprised 1851 faculty members of the region 1 macro medical universities of Iran 320 of whom were selected as the study sample using the stratified random sampling method according to Cochran's formula. To collect data, a researcher-made questionnaire on visionary leadership consisting of 90 questions (with 2 dimensions and 6 components), and a researcher-made questionnaire on universities independence with 60 questions (2 dimensions and 8 components) were used. To analyze the data, the structural equation test was performed using SPSS20 and PLS software.
Results: The results revealed that visionary leadership had a significant positive impact on the independence of the Iran’s region 1 macro medical universities with the factorial load of 0.666. The model also had an appropriate goodness of fit.
Conclusion: Visionary leadership is considered as one of the important factors in improving the quality of educational effectiveness and university independence. This research can create a new perspective in order to change the general policies of managers and authorities of the macro medical universities of region 1 in order to revise the transformation and innovation scheme

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visionary leadership
  • independence
  • medical education
  • health system
1.Banihashemiyan K, Golestan Jahrumi F, Sharafy M. Relationship between general health and manager's leadership style and its effect on staff's job satiasfaction in shiraz university of medical sciences. Journal of Payavard Salamat. 2012;5(4):32-40 (Persian).
2.zamani A,  pouratashi M, jahanseirkajani F. The relationship between management styles and organizational effectiveness at the offices of the talented students of medical universities in Iran. 2017 (Persian).
3.Abbasi Khameneh F, Hajinabi K, Riahi L. The Relationship between clinical Leadership Competencies o f Midwives Employed in public Hospitals of Iran University of Medical Sciences with Mother Friendly Hospitals Indicators. Teb Va Tazkieh   Winter. 2018;26(4):323-32 (Persian).
4.Michavila F, Martinez JM. Excellence of universities versus autonomy, funding and accountability. European Review. 2018;26(S1):S48-S56.
5.Aqatabar Roudbari J, Agha Mirzaei T, Barimani K, Yousefi Saeedabadi R. The Study of Academic Independence Gap Based on University Experts (The Case of Babol University of Medical Sciences and Noushirvani Technical University). Educ Strategy Med Sci. 2017;10(5):334-44 (Persian).
6.Estermann T, Nokkala T, Steinel M. University autonomy in Europe II.  The Scorecard Brussels: European University Association The Scorecard; Brussels, Belgium: European University Association; 2011.
7.Ghiasi Nodooshan S, Khalili E. Government and University Autonomy. Studies the State. 2018;4(14):183-232 (Persian).
8.Sabzalieva E. The policy challenges of creating a world-class university outside the global ‘core’. European Journal of Higher Education. 2017;7(4):424-39.
9.Karimian Z, Kojouri J, Lotfi F, Amini M. Higher education administration and accountability the necessity of autonomy and academic freedom from faculties’ viewpoint. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(8):855-63 (Persian).
10.Mhoon-Walker EJ. Leadership Styles and Effectiveness among C-Level Healthcare Executives. ProQuest LLC. 2013.
11.Bunnoiko K, Atthirawong W. Confirmatory factor analysis towards visionary leadership of supply chain managers in the manufacturing industry of Thailand. Journal for Global Business Advancement. 2017;10(4):395-414.
12.Venus M, Stam D, Van Knippenberg D. Visions of change as visions of continuity. Academy of Management Journal. 2015(ja).
13.Ulfa D, Waluyo E. Relationship Between Visionary Leadership Of Principals And Teachers’ Performance Of Early Childhood Education Institutions In Purworejo Sub District Of Purworejo Regency, Central Java. BELIA: Early Childhood Education Papers. 2016;5(2):70-3.
14.Golafshani،Ali., Mohammad. S, Farshideh. Z. Visionary Leadership Strategies for Quality of Health Higher Educatio. Clinical Excellence. 2018;8 (2):47-37 (Persian).
15.Ghaderi M, Karimian M, Moballeghi J. Evaluation of the status of ethical leadership among educational managers of Kurdistan University of Medical sciences from the viewpoint of managers and faculty members. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2018;23(2):125-34 (Persian).
16.Molina OAM. Visionary Leadership in the Administrative Staff of the Guapan Educational Unit. Journal of Technology and Science Education. 2018;8(2):115-25.
17.Khorsandi Taskoh A, Panahi M. Critical Analysis Of International Ranking Systems Of Universities; Policy Recommendations For Iran's Higher Education. Iranian Higher Education. 2016;8(3):111-36 (Persian).
18.Samari I, Yamani Doozi Sorkhabi M, Salehi Emaran E, Geraninezhad G. Investigating and Identifying the Effective Factors in the Process of "University Development" in Iranian State Universities. Educational Planning Studies. 2014;2(4): 67-100 (Persian).
19.Taghanaki H. M. Educational Visionary Leadership Components, Emphasizing Religious Teachings (Persian). . 2012.
20.VEDADI A, TAHMASEBI R, MUSAVI SMM. Role of Vision in Visionary Leadership. 2010(Persian).
 
21.Coers NJ. Cultivating Visionary Leaders to Transform Our World. Journal of Leadership Education. 2018;17(1):1-6 .
22.Dhammika K, editor Visionary Leadership and Organizational Citizenship Behavior: An Assessment of Impact of Sectarian Difference. Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking(ME14 DUBAI Conference) Dubai; 2014.
23.Mahali TA, Barimani K, Aqatabar Roudbari J. Prioritizing the dimensions of university independence from the perspective of academic experts. Iranian Journal of Medical Education. 2018;18:84-93(Persian).
24.Khalili E, Khorsandi A, Ghiasi S, Arasteh HR. Understanding Power Practice in University Autonomy in Higher Education System of Iran: A Critical Discourse Analysis. Research in Educational Systems. 2019;12(43):7-24 (Persian).
25.Asadi M. The Role of University Autonomy Factors on the Ranking of European Universities Higher Education Letter. 2017;9(36):31-49 (Persian).
26.Kleizen B, Verhoest K, Wynen J. Structural reform histories and perceptions of organizational autonomy: Do senior managers perceive less strategic policy autonomy when faced with frequent and intense restructuring? Public Administration. 2018;96(2):349-67.
27.Redding G. Critical Thinking, University Autonomy, And Societal Evolution; Thoughts on A Research Agenda. London: Centre for Global Higher Education working paper series; 2017.
28.Edmore K. Challenges to academic freedom and institutional autonomy in South African universities. International ournal of eaching and Education. 2016;4(1):45-53.
29.Aghion P, editor Growth and the financing and governance of Higher education. Keynote lecture for the 2007 Meeting of the German Economic Association Documento inédito 2007; Berlín, Alemania.