ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مداوم ویژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سیپ در سال 1397

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 متخصص داروسازی بالینی، رییس اداره آموزش، مرکز تحقیقات آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران،

2 دکترای مدیریت آموزش عالی، مدیرعامل موسسه آموزشی توان آفرین وستا، تهران، ایران

3 دکترای حرفه ای پزشکی، مدیرکل منابع انسانی، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران

4 فوق لیسانس مدیریت آموزشی، معاون مدیرکل منابع انسانی، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران

چکیده


زمینه و هدف: آموزش و بهسازی کارکنان یکی از اولویت‌های هر سازمانی است. اما آموزش کارکنان به تنهایی کافی نیست و اطمینان از اثرات و نتایج مثبت آن باید یکی دیگر از اولویت‌های سازمان‌ها باشد. هدف از پژوهش حاضر « ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مداوم ویژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سیپ در سال 1397» بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی می‌باشد. بدین منظور تعداد 76 نفر از کارشناسان شرکت کننده در برنامه، مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های مربوط به ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده و همچنین مولفه های مدل ارزشیابی سیپ با ابزار پرسشنامه محقق ساخته ای جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استباطی شامل آزمون های T استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره های آموزشی سازمان غذا و دارو در ابعاد زمینه (محتوا)، درون داد، فرایند و برون داد اثر بخش بوده است و همچنین این دوره ها توانسته اند رضایت کارکنان را فراهم سازند.
نتیجه گیری: در نهایت می توان گفت که شرکت کنندگان در دوره های آموزشی درمجموع، میزان اثربخشی دوره های آموزشی را در سطح مطلوبی ارزیابی نموده اند و آموزش های مذکور موجب افزایش دانش، مهارت و نگرش شغلی نیروی انسانی و افزایش نظم و دقت، ایجاد جاذبه و علاقه مندی نسبت به شغل خویش و رفع مشکلات کاری مرتبط شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effectiveness of Continuing Training Courses for pharmacists & Physicians Based on the CIPP Model in Food and Drug Administration, 2018

نویسندگان [English]

 • fatemeh izadpanah 1
 • mostafa Moazzami 2
 • mohamad ali sakhajoo 3
 • Akbar keramat 4
1 Director of Education & Training Department, Food & Drug Administration, Tehran, Iran
2 Managing Director of Tvan Afarin Vesta Educational & Training Institute, Tehran, Iran
3 Director General of Human Resource, Food & Drug Administration, Tehran, Iran
4 Assistant Director of Human Resource, Food & Drug Administration, Tehran, Iran
چکیده [English]


Background and objective: Training and staffing is one of the priorities of any organization. But training employees alone is not enough, and ensuring its positive effects should be one of the priorities of the organization. The purpose of this study was to "evaluate the effectiveness of continuing Training courses of pharmacists and physicians of the Food and Drug Administration based on the CIPP model in 2018".
Method and Materials: The present study is descriptive-survey method and it is an applied research objective. To this end, a total of 76 experts were counted in the census and based on participation in in-service training courses. The data related to the effectiveness of educational courses organized by the Food and Drug Organization as well as the components of the evaluation model of the CIPP were collected by a researcher-made questionnaire. Data analysis was done from descriptive statistics and inferential statistics including T Used.
Results: The results of the research show that the training courses of the Food and Drug Administration have been effective in the field of content, process and outsourcing, and also have provided satisfactory staffing.
Conclusion: According to the findings of the present study, the participants in the training courses in general assessed the effectiveness of the courses at a desirable level, and these training increased the knowledge, skills and attitudes of the workforce and Increasing order and accuracy, creating gravity and interest in your job and fixing work problems.
Key Words: Efficacy Evaluation, Organizational Training, Satisfaction, CIPP Model

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficacy Evaluation
 • Organizational Training
 • Satisfaction
 • CIPP Model
 1.  

  1. Moradi, Majid et al. Evaluation of the Effectiveness of In-Service Training Courses of the National Iranian Gas Company Based on Three Patterns by Patrick, Phillips, SIP. Journal of Human Resources Management in Oil Industry. Sixth year Spring 93(2014) .{Persian}
  2. Tarin, Hamdollah, Naderi, Nader (1396). Evaluating the Effectiveness of In-Service Training Courses Based on Sip Model in Kermanshah University of Medical Sciences. Higher Education Letter, New Year, Tenth, No.4, Winter 96.2017. . {Persian}
  3. Khorasani, Abaslat and Eidi, Akbar. Practical Needs Testing Techniques with Emphasis on International Requirements ISO 10015, Iranian Center for Industrial Education and Research. 2010. {Persian}
  4. Alvarez, kaye :salas, Eduardo: Garofano, chiristina.An Integrated Model of Training Evaluation and Effectiveness: Human Resource Development review.vol.3, No.4 december 2004 .385- 416.2004.
  5. Chinapah, Vinayagum and Miron Gary. Evaluating educational programmes and projects: Holistic and practical considerations. Belgium: UNESCO. 38 , no 3 , p 229.1990.
  6. Rezapur Mirasal, Yasser et al.Evaluation of Ardakan University Performance Based on Sip Model. Higher Education Letter, New Year, Ninth, Thirty-Six, Winter 95.2016. {Persian}
  7. Yazdani, Hamid Reza, Nourian, Kimia et al.. Assessing the quality of doctoral degree courses in Iran using the SIP model. Two Quarterly Journal of Educational Planning Studies, Sixth Edition, No 12, 2016. {Persian}.
  8. Ali Mohammadi, Tahereh et al. Evaluation of medical school of Rafsanjan University of Medical Sciences based on theoretical model of SIP in 2010. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 12 th. 2010. {Persian}.
  9. Stufflebeam, D. L. CIPP Evaluation Model Checklist(2th Edition). Evaluation Checklists Project: 1-16. 2007.
  10. Stufflebeam, D. L. Educational evaluation and decision making. Itasca. IL; Peacock. 2003.
  11. Kayamanesh, Alireza . Educational Evaluation Methods in Educational Sciences. Payame Noor University, 2004. {Persian}
  12. Seif, Ali Akbar .Measurement, Measurement and Educational Evaluation. Visible, 2015. {Persian}
  13. Stufflebeam, D. L. The CIPP Model for Evaluation. Presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network. Portland, Oregon. 2003.
  14. Stufflebeam, D. L & Shinkfield, A. J. Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Jossey Bass. 2007.
  15. Hadavand, Saeed . Validation of the Sip Evaluation Model in the Performance of Educational Centers Case Study: National Industrial Company.2014.
  16. Khorasani, Abaslat and Eidi, Akbar. Practical Needs Testing Techniques with Emphasis on International Requirements ISO 10015, Iranian Center for Industrial Education and Research. 2010. {Persian}.
  17. Cho,Y. & Jo,S.J.Developing an Integrated Evaluation Framework for E-Learning, Journal of EducationL Technology,24(1),694-709. 2009.
  18. Agrawel, s. competency Based CIPP Model: An Integrative Perspective. Indian Journal of Industrial, relations,8(3),12-18. 2008.