ارائه الگوی راهبردهای تجاری‌سازی محصولات و فناوری های نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

با آغاز عصر خردورزی، شرکت‌های زایشی دانش‌‌بنیان به منظورهم‌افزایی علم و ثروت، توسعه‌ی اقتصاددانش‌محور، تجاری‌سازی پژوهش وتوسعه درحوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا ایجاد شده اند. علی‌رغم پیشرفت‌های سالیان اخیر، یکی از چالش‌های پیش‌روی این شرکت‌ها، خلق ثروت و تجاری سازی یافته‌های پژوهشی است. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای تجاری‌ سازی فناوری‌های نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات برمبنای مطالعه‌ای کیفی و با رویکرد اکتشافی-کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل؛ خبرگان دانشگاهی و مدیران دانشی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی با رویکرد گلوله برفی به تعداد 15 نفر انتخاب شده‌اند. از حیث روش گردآوری اطلاعات به دو شکل مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده‎های کیفی از طریق مدل شش مرحله ای تحلیل محتوا (تِم) کلارک و براون می باشد. برای سنجش روایی از شیوه معیار مقبولیت و قابلیت تایید و پایایی مصاحبه نیز از روش بازآزمون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، نتایج تحلیل تِم منتج به ارائه نقشه راهبردی تجاری‌سازی فناوری‌های نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات گردید که از 5 راهبرد اصلی شامل؛ اصلاح نظام مدیریتی در شرکتهای نوپا، بهبود ارتباط شرکتهای دانش محور با صنعت، مدیریت اثربخش حقوق مالکیت فکری، افزایش اثربخشی نقش حاکمیتی دولت و فرهنگ سازی و 16 زیر راهبرد تشکیل یافته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Johnny, Mohammad and Hamdi, Karim and Dobash Dost, Hussein. (2019). Modeling the Purchase Value and Purchase Motivation and its Consequences with the Prospecting Approach to Retail Sales Always Discounted in Tehran, Management Quarterly Research Quarterly, Vol. 116, no.[Persian]
 2. Mattila, M. (2017). Coping with friction during technology commercialisation. IMP Journal11(2), 251-273.‏
 3. Al-Mubaraki, H. M., Muhammad, A. H., & Busler, M. (2015). Categories of incubator success: A case study of three New York incubator programmes. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development12(1), 2-12.‏
 4. Ranjbar, Mohammad Hossein and Rajab Deri, Hussein. (2019). The Relationship between Prospective Trading Strategy and Risk of Stock Price Falling with the Moderating Role of Stock Valuation Insights, Management Quarterly Research Quarterly, No. 116, Spring. [Persian]
 5. Sheth, B. P., Acharya, S. R., & Sareen, S. B. (2019). Policy implications for the improvement of technology transfer and commercialization process in the Indian context. Journal of Science and Technology Policy Management10(1), 214-233.‏
 6. Henttonen, K., & Lehtimäki, H. (2017). Open innovation in SMEs: collaboration modes and strategies for commercialization in technology-intensive companies in forestry industry. European Journal of Innovation Management20(2), 329-347.
 7. Khalil Zadeh, N., Khalilzadeh, M., Mozafari, M., Vasei, M., & Amoei Ojaki, A. (2017). Challenges and difficulties of technology commercialization− a mixed-methods study of an industrial development organization. Management Research Review40(7), 745-767.
 8. Manoukian, A., HassabElnaby, H. R., & Odabashian, V. (2015). A proposed framework for renewable energy technology commercialization and partnership synergy: A case study approach. American Journal of Business30(2), 147-174.
 9.  Mikhaniinejad, A. (2012). Factors Affecting Technology Commercialization in Government Research Organizations Study: Petroleum Industry Research Institute. M.Sc., Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University. [Persian]
 10. Goodarzi, Mehdi., Bamdad Sufi, Jahangir., Arabi, Seyyed Mohammad. And Amiri, you mean. (1393). Comprehensive Pattern of Technology Commercialization in Iranian Governmental Researches, Journal of Technology Development Management, 1 (1) ؛ 66-37.. [Persian]
 11. Yahya, Mehri. And Hassanzadeh, Ali. (1397). Presentation of Technology Commercialization Model in ICT Knowledge Base Companies, Journal of Investment Knowledge, 7 (26): 63-82. .[Persian]
 12. Tavakoli Tarighi, Alireza., Mohammadi, Javad., Masahi Khoraskani, Mehdi. And wise, Fahime. (1393). Technology Commercialization in Iran: Challenges and Solutions, Second International Technology Commercialization Conference, Tehran University of Science and Technology Park .[Persian]
 13. Siegel, D.S. Waldman, D.A. and Link, A.N. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study, Research Policy,32(2), 27-48.‏
 14. Debackere, K. & Veugelers, R. (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links, Research Policy, 34(4),321-342‏.
 15. Spilling, O.R. (2004). Commercialization of Knowledge-conceptual framework, 13th Nordic Conference on Small Busines (NCSB) Research, University of Adelaide, South Australia.
 16. Johnson, J.L. Sohi, R.S. Grewal, R.(2004).The role of relational knowledge stores in interfirm partnering. Journal of Marketing, 68 (3), 21–36.
 17. Antoni,M.H.;Lechner,S.C.;Kazi,A. andWimberly,S.R. et al. (2006). “How stress management improves quality of life after treatment for breast canser”. Journal consult clinical psychology. 74(6): 1143-52.
 18. Decter, M., Bennett, D. and Leseure, M. (2007). University to business technology transfer – UK and USA comparisons,Technovation, 27(3),145-155.
 19. Stenard, B. S., Thursby, M. C., & Fuller, A. (2016). Commercialization strategies: Cooperation versus competition. In Technological Innovation: Generating Economic Results (pp. 289-308). Emerald Group Publishing Limited.‏
 20. Vincent, L. (2016). Marketing Strategies for Commercialization of New Technologies☆. In Technological Innovation: Generating Economic Results (pp. 257-287). Emerald Group Publishing Limited.‏
 21. Abdul Razak, A., & Murray, P. A. (2017). Innovation strategies for successful commercialisation in public universities. International Journal of Innovation Science9(3), 296-314.‏
 22. Flammini, S., Arcese, G., Lucchetti, M. C., & Mortara, L. (2017). Business model configuration and dynamics for technology commercialization in mature markets. British Food Journal119(11), 2340-2358.
 23. Clarke, T.,Ayres, P.,&Sweller, J. (2006). The impact of sequencing and prior knowledge on learning mathematics through spreadsheet applications. Educational Technology Research and Development, 53, 15–24.