دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-81 (شماره تابستان ) 

پژوهشی (Original Research)

فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی

صفحه 1-9

فرحناز خواجه نصیری؛ شهلا خسروی؛ معصومه خیرخواه؛ جمشید حاجتی؛ مریم اکبری لاکه


بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمانهای پژوهشی محور

صفحه 41-53

سلماز سادات نقوی الحسینی؛ ندا مهرداد؛ عطااله پورعباسی؛ بهاره یزدی زاده؛ حسین ادیبی


بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره

صفحه 70-81

فرهاد فراهانی؛ لیلا معصومی؛ معصومه رستمی معز؛ زهرا خاموردی؛ مهناز خطیبان