شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزش عالی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری ، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری ، ایران

3 مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مهمترین محورهای تحول و نوآوری در علوم پزشکی توسعه زیر ساختها و تمرکز زدایی می باشد لذا هدف پژوهش حاضر،شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای تحول و نوآوری دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران بود.
روش بررسی : پژوهش از نظر هدف، کاربردی ؛ با رویکرد آمیخته و طرح اکتشافی بود و در بخش کمی با روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی، اعضای هیات علمی به تعداد434نفر و با روش نمونه-گیری تصادفی طبقه‌ای براساس مرتبه علمی تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.جمع‌آوری داده‌ها توسط پرسش‌نامه محقق ساخته75 سوالی انجام گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن‌ها نیز بالای 7/0محاسبه و مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که؛ استقلال دانشگاهی دارای دو بعد «ساختاری و محتوایی» است. بعد ساختاری دارای چهار مؤلفه استقلال(سازمانی، مالی، سیاستگذاری، روابط ملی و منطقه ای) و بعد محتوایی دارای سه مؤلفه استقلال (علمی- آموزشی، پژوهشی، فناوری) است. که بعد ساختاری با بارعاملی 990/0 دارای بیش‌ترین و بعد محتوایی با بارعاملی 961/0 دارای کم-ترین تأثیر است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها وجهت حفظ کیفیت و اعتبار علمی ؛لازم است در دانشگاهها به استقلال و آزادی علمی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


1. Michavila F, Martinez JM. Excellence of universities versus autonomy, funding and accountability. European Review. 2018;26(S1):S48-S56.
2.S B. Addition of higher education in the geographical area. Quarterly journal of research and planning in higher education. 2016;22(2):49-75.[persian]
3.Malekzadeh R AG, Rezai MS, Yazdani P. The Process of Establishment of Territorial Agenda and
Development and Inonovation in Medical Education in Iran. Clin Exc. 2018;7(special):49-63. [persian]
4.pourabbasi A HA, Akbari H,Kheiry Z,Dehnavieh R,Noorihekmat S,Larijani B. packages for reform and innovation in medical education in islamic republic of iran; a conceptual framework. teb va tazkiye. 2017;26(1):45-50. [persian]
5.khanazizi M aA, navehebrahim A, farasatkhah M. The exploratory factor analysis and confirmation of the internal factors of university promotion in the national and international frameworks. Journal of Innovation and enterpreneurship. 2017;6(12):57-80. [persian]
6.AQATABAR RJ, AGHA MT, BARIMANI K, YOUSEFI SR. THE STUDY OF ACADEMIC INDEPENDENCE GAP BASED ON UNIVERSITY EXPERTS (THE CASE OF BABOL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND NOUSHIRVANI TECHNICAL UNIVERSITY). Educational strategies in medical. 2017;10(5):334-44. [persian]
7. H rm. Effective institutional autonomy of Iranian state universities: the need for dynamism in a globalized world. Quarterly journal of research and planning in higher education. 2014;20(4):1-28. [persian]
8.Atugonza R. SDM, Hiire G.B.,  Kanyerezi R., Kimoga J. Institutional Autonomy in Allocation of Income among the Various Categories of Expenditure in Higher Education: A Case of Makerere University. International Research in Higher Education. 2016;1(2):155-60.
9.khalili E gnS. A reflection on the main dimensions and challenges of university autonomy in higher education. National Iranian Higher Education Congress. 2016:1-8. [persian]
10.Okorosaye-Orubite A, Paulley F, Abraham N. University Autonomy, Academic Freedom and Academic Staff Union of Universities’(ASUU) Struggles in Nigeria: A Historical Perspective. Asian Social Science. 2012;8(12):265-75.
11.Karimian Z KJ, Lotfi F,Amini M. Higher Education Administration and Accountability; the Necessity of Autonomy and Academic Freedom from Faculties’ Viewpoint. Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(8):855-63. [persian]
12.Sobhani Nezhad M kzA. Providing a framework for enhancing the level of university autonomy and its impact on the growth of innovation in the Islamic Model of Iran Progress. Islamic Model of Iranian Progress Conference. 2016:1-20. [persian]
13.Mahali TA, Barimani K, Aqatabar Roudbari J. Prioritizing the dimensions of university independence from the perspective of academic experts. Iranian Journal of Medical Education. 2018;18:84-93. [persian]
14.A MOHMG. University autonomy and its relationship with the accountability and quality assurance of university services in the higher education system. Quarterly of Research on Educational Leadership and Management. 2016;2(7):147-67. [persian]
15.asadii M mS. The position of centralization and university autonomy in the internationalization of Iran's higher education system. National Iranian Higher Education Congress. 2016:1-7. [persian]
16.HOSSEINZADEH F, FIROOZI H, SYAEHPOSHT KA. Towards the third generation of medical universities. JMED. 2018. [persian]
17.FATHOLLAHI A, YAMANI M, Sabaghian Z, Farasatkhah M, GHASI TM. Content analysis of higher education program’s with a focus on structural and functional changes of academic autonomy. journal of science and tecnology policy. 2015;7(1):31-45. [persian]
18.GH rmHrKko. Independent autonomy of state universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology of Iran. Quarterly of Iranian Higher Education Association. 2013;5(4):137-63. [persian]
19.Redding G. Critical thinking, university autonomy, and societal evolution; thoughts on a research agenda. Working Paper; 2017.
20.Hung NT. From the story of “university autonomy” policy in Taiwan: A look at current higher education reform in Vietnam. Tạp chí Khoa học. 2019;16(1):19.
21.Fumasoli T, Gornitzka Å, Maassen PA. University autonomy and organizational change dynamics: ARENA Oslo; 2014.
22.Varghese N, Martin M. Governance reforms and university autonomy in Asia. International Institute for Educational Planning (IIEP). 2013.
23.Aghion P, Dewatripont M, Hoxby C, Mas-Colell A, Sapir A. Why reform Europe's universities? 2007.
24.M A. The Role of University Autonomy Factors on the Ranking of European Universities. HEL. 2016;9(36):31-49.
25.Kharazmi OA KB, Badapr H. Evaluation of the relationship between urban management and universities for sustainable development
(Case study of Mashhad city).  Challenges and strategies for development in deprived areas; kahnooj: azad university. [persian]
26.Zaker salehii GH ZsA. A Study of the Viewpoints of Managers of Iranian Science Centers on Academic Independence in Iran. IHEA. 2010;3(1):33-59. [persian]
27.Mahdii R SM. Role and capacity building of fourth generation universities for local and regional development. JIU. 2017;10(35,36):1-22. [persian]
28.Abbaspour A SM, Rahimian H, Farsatkhah M. Qualitative research on government university accountability strategies From the viewpoint of the experts in higher education. jrlat. 2014;1(3):1-27. [persian]
29.Turkzadeh J MM, Salimi Gh, Foroogh M. University Enhancement with a Strategic Approach: A Situation Framework for Planning for the Development of the University of Bamiyan, Afghanistan. EPS. 2017;6(11):133-57. [persian]