تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی مدون کارکنان بیمارستان طالقانی تهران براساس الگوی کرک پاتریک در سال 1397

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کارکنان به طور مداوم نیاز به آموزش دارند که با استفاده از ارزشیابی جامع می توان از اثربخش بودن نتایج آموزش آگاه شد. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی مدون کارکنان بیمارستان طالقانی بر اساس الگوی چهارمرحله ای کرک پاتریک می باشد که در نهایت به تولید یک دستور العمل راهنما برای مراکز پزشکی منجر خواهد شد.
روش بررسی:پژوهش از نوع توصیفی –پیمایشی ،جامعه آماری کارکنان اتاق عمل به تعداد 50 نفر و روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان و حجم نمونه 48 نفر می باشد. بررسی داده ها مطابق با چهار مرحله مدل کرک پاتریک مشتمل بر سطوح واکنش(پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه رو در رو)، یادگیری(پیش و پس آزمون کتبی و آزمون های حیطه مهارتی ازجمله آسکی)، رفتار(ارزیابی 360 درجه) و نتایج(تغییر شاخص ها) بوده و داده ها به کمک نرم افزار Spss تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین نمرات در مرحله واکنش(136.35)،در مرحله یادگیری آماره t پیش و پس آزمون کتبی(12.93) و آسکی(8.45) ، مرحله رفتار،میانگین نمرات ارزیابی 360 درجه از دیدگاه سرپرستاران (7.96±55.83) و همکاران هم سابقه(6.92±44.27) و کم سابقه(4.76±39.85)خود فرد(3.01±57.5) بیماران (0.70±13.25) و مرحله نتایج، شاخص های بیمارستانی تفاوت معناداری وجود داشته است.
نتیجه گیری: در مرحله واکنش شرکت کنندگان رضایت داشته و با توجه به تغییر معنا دار در نمره میانگین پیش و پس آزمون کتبی و آسکی یادگیری صورت گرفته و بر اساس تحلیل نتایج ارزشیابی 360 درجه از منظر پنج منبع ارزیابی تا 50% آموخته ها به محیط واقعی انتقال یافته و نهایتا باعث تغییر در شاخص بیمارستانی گردیده است.
کلید واژه :ارزیابی اثربخشی ،برنامه های آموزشی مدون ،رویکرد کرک پاتریک

کلیدواژه‌ها


1.Nursing Management, 3rd edition D A Gillies W B Saunders 626pp pound21.50 0-7216-6588-8 [Formula: see text]. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987). 1994;8(39):48.
2.Hawkins JW BP, Steinberg S. Integrating practice issues in managed care into the curriculum. 2006;18(12):582-90.
3.Abbasian A, Salimi G, Azin R. R. Evaluation of Engineering Training: Survey the Effectiveness of Resistant Welding Training Course Based on Kirkpatrick Model, Irankhodro Co. as a Case Study. Journal of Iran Engineering Education. 2008;39(10):37-62.[Persian]
4.Alliger GM TS, Bennett W, Traver H, Shotland A.. Personnel psychology. A metaanalysis of the relations among training criteria. 1997;50(2):341-58.
5. Praslova L. Adaptation of Kirkpatrick’s four level model of training criteria to assessment of learning outcomes and program evaluation in higher education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 2010;22(3):215-25.
6. Johnson B FV, Henderson M. . National Human Services; 2003 May 21–23; University of California, Berkeley: California Social Work Education Center. [citd 2014 Feb 19]. available from:http://calswec.berkeley.edu/files/uploads/pdf/CalSWEC/2003Proceedings.pdf.
7. Kirckpatrick DL KJ. Evaluating Training Programs.: The Four Levels. 3rd ed. SanFrancisco,California: Berrett-Koehler Store. 2006.
8. Emery CR, Kramer TR, Tian RG. Return to academic standards: A critique of student evaluations of teaching effectiveness. Quality assurance in Education. 2003;11(1):37-46.
9.Mazloomy S, Karimi M, kamalikhah T, Zare Harofte F, Mirzaee M. Effectiveness of “Health Promotion Evaluation” workshop using Kirkpatrick Model. Journal of Medical Education and Development. 2014;8(4):11-20.[Persian].
10. jamaledini h, sharifi m, sani fn, hadavandi m. Evaluating the effectiveness of basic courses of crisis management training in Red Crescent society based on Kirkpatrick’s model. 2. 2017;8(4):0.[Persian]-.
11. Nezamian Pourjahromi ZN, Ghafarian Shirazi H, Ghaedi H, Momeninejad M, Mohamadi Baghmolaee M, Abasi A, et al. The Effectiveness of Training Courses on “How to Work with DC Shock Device” for Nurses, Based on Kirkpatrick Model. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(8):896-902. .[Persian]
12. bakhtiari l. Evaluating the Effectiveness of the Graduate Course in Police Information Science. SID. .[Persian]
13.Hojjati H, Mehralizadeh Yl, Farhadirad H, Alostany S, Aghamolaei M. Assessing the effectiveness of training outcome based on Kirkpatrick model: case study. Quarterly Journal of Nersing Management. 2013;2(3):35-42. .[Persian]