نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 پژوهشکده فرهنگ و معرف قرآن- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات، قم ،ایران

2 دانشیارمرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب-دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده
سلامت معنوی انسان به عنوان بعد چهارم سلامت مبتنی بر عوامل چندی است که از نگاه منابع دین اسلام تغذیه و رزق حلال یکی از مهمترین آنهاست.در فرهنگ اسلام برای دستیابی به رزق حلال و پرهیز از رزق حرام توصیه های راهگشایی ارائه شده است،زیرا تغذیه از غذاهای پاک و حلال می تواند در بهسازی شخصیت و سلامت روح انسان تاثیرات مثبتی را به همراه داشته باشد همانگونه که استفاده از تغذیه نا پاک و حرام، پیامدهای ناگواری را در روح و روان انسان برجای می گذارد.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از منابع غنی اسلام، تاثیرات رزق حلال بر سلامت معنوی انسان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
روش شناسی پژوهش: روش کار در این پژوهش بر اساس مطالعه کتاب خانه ای است که مبتنی بر بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع می باشد.
یافته های پژوهش: در منابع غنی اسلام آیات و روایات فراوانی وارد شده است که علاوه بر تبیین جایگاه و اهمیت رزق حلال، آثار ارزشمند آن را بر سلامت شخصیت انسان بر شمرده است.
نتیجه گیری: از بررسی آیات و روایات به دست می آید که بهره جستن از رزق حلال آثار با برکتی را برای سلامت معنوی انسان، همچون تاثیر مثبت در شخصیت، تقویت دینداری،توفیق بر اعمال نیکو، نورانیت قلب ،بهره مندی از حمایت و محبت الهی،استجابت دعا، به همراه خواهد داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

نویسندگان [English]

  • EIsa EIsazadeh 1
  • Nikzad iesazadeh iesazadeh 2
1 Assistant .Prof, in Institute of Culture and Qur'an_and at Department of Islmaic propagandas in Iran,Qom
2 Associate .Prof, Research center of Quran, Hadith and Medicine, Tehran University
چکیده [English]

The role of Halal livelihood in the spiritual health of man from the perspective of verses and narrations
Abstract

The spiritual health of man as the fourth dimension of health is based on several factors that are considered by sources of Islam in the religion of Islam and Halal livelihood is one of the most important ones. In Islamic culture, for the purpose of obtaining halal livelihood remedies and avoiding haram's provisions, advisory recommendations are given, because nutrition Clean and solvent foods can have positive effects in improving the personality and health of the human soul, as the use of unclean and haram nutrition brings bad consequences into the human psyche. The current research seeks to Using Islamic rich sources, the effects of halal livelihood treatments on human spiritual well being are analyzed Rossi's.
Methodology of research: The method of work in this research is based on the study of a book house based on the study of verses and narrations related to the subject
Research findings: In rich sources of Islam, there are many verses and narratives that in addition to explaining the place and importance of halal livelihood treatments, its valuable effects on the health of human personality has been counted
Conclusion: It follows from the study of verses and narratives that the use of halal livelihood works brings blessed effects to human spiritual well-being, such as positive effect on personality, strengthening of religiosity, success in good deeds, heart luminosity, enjoyment of protection and affection Divine will have the privilege of prayer.
Key words: livelihood, Halal, spiritual health, human, verses, narrations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: provision
  • Halal
  • spiritual health
  • human
  • verses
  • narrations