نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 پژوهشکده فرهنگ و معرف قرآن- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات، قم ،ایران

2 دانشیارمرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب-دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده
سلامت معنوی انسان به عنوان بعد چهارم سلامت مبتنی بر عوامل چندی است که از نگاه منابع دین اسلام تغذیه و رزق حلال یکی از مهمترین آنهاست.در فرهنگ اسلام برای دستیابی به رزق حلال و پرهیز از رزق حرام توصیه های راهگشایی ارائه شده است،زیرا تغذیه از غذاهای پاک و حلال می تواند در بهسازی شخصیت و سلامت روح انسان تاثیرات مثبتی را به همراه داشته باشد همانگونه که استفاده از تغذیه نا پاک و حرام، پیامدهای ناگواری را در روح و روان انسان برجای می گذارد.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از منابع غنی اسلام، تاثیرات رزق حلال بر سلامت معنوی انسان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
روش شناسی پژوهش: روش کار در این پژوهش بر اساس مطالعه کتاب خانه ای است که مبتنی بر بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع می باشد.
یافته های پژوهش: در منابع غنی اسلام آیات و روایات فراوانی وارد شده است که علاوه بر تبیین جایگاه و اهمیت رزق حلال، آثار ارزشمند آن را بر سلامت شخصیت انسان بر شمرده است.
نتیجه گیری: از بررسی آیات و روایات به دست می آید که بهره جستن از رزق حلال آثار با برکتی را برای سلامت معنوی انسان، همچون تاثیر مثبت در شخصیت، تقویت دینداری،توفیق بر اعمال نیکو، نورانیت قلب ،بهره مندی از حمایت و محبت الهی،استجابت دعا، به همراه خواهد داشت .

کلیدواژه‌ها