سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2 استادیار گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحدتهران شمال، مرکز تحقیقات سیاست گذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران

4 دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی

چکیده

مقدمه : بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سلامت از جمله موضوعات مورد نیاز به پژوهش در قرآن مجید بعنوان آخرین کتاب وحی الهی برای انسان ها می باشد.
روش ها : بازخوانی آیات کتاب کریم و مطالعه توصیفی به روش مروری کتابخانه ای با فیش برداری از کلیه سوره های قرآن مجید، به منظور بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سلامت صورت گرفته است.
بحث و نتیجه گیری: آموزه های قرآن کریم با بهره گیری از همه عوامل ارضی و سماوی به منظور خوب زیستن در دنیا، جهت دستیابی به سعادت واقعی و رفتن به "سرای سلامت" را توصیه می کند. نظام ترجیحات قرآنی، اهمیت و مراقبت از جسم و روان و بهره گیری از همه عوامل را با ذکر آیاتی که بیانگر نظام ارزشی قرآن است در قالب "بایدها و نبایدها" و یا "حلال و حرام" و یا به گونه توصیه ای به منظور تأمین سلامت جسم و روان بیان می نماید و بدین وسیله به مسلمان هویت خاص و شیوه ای قرآنی را در حوزه رعایت سلامت عطا می نماید.تبیین و تعمیق آموزه های قرآنی در حوزه سلامت و تبدیل آنها به "برنامه" با عنایت به جایگاه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ارتقاء سلامت افراد نیازمند گسترش "آگاهی های مردم" و اهتمام در" رواج آموزه های قرآنی" دارد، به گونه ای که سبک زندگی آنان برگرفته از آیات الهی و ترجیحات آن گردد.

کلیدواژه‌ها