سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2 استادیار گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحدتهران شمال، مرکز تحقیقات سیاست گذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران

4 دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی

چکیده

مقدمه : بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سلامت از جمله موضوعات مورد نیاز به پژوهش در قرآن مجید بعنوان آخرین کتاب وحی الهی برای انسان ها می باشد.
روش ها : بازخوانی آیات کتاب کریم و مطالعه توصیفی به روش مروری کتابخانه ای با فیش برداری از کلیه سوره های قرآن مجید، به منظور بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سلامت صورت گرفته است.
بحث و نتیجه گیری: آموزه های قرآن کریم با بهره گیری از همه عوامل ارضی و سماوی به منظور خوب زیستن در دنیا، جهت دستیابی به سعادت واقعی و رفتن به "سرای سلامت" را توصیه می کند. نظام ترجیحات قرآنی، اهمیت و مراقبت از جسم و روان و بهره گیری از همه عوامل را با ذکر آیاتی که بیانگر نظام ارزشی قرآن است در قالب "بایدها و نبایدها" و یا "حلال و حرام" و یا به گونه توصیه ای به منظور تأمین سلامت جسم و روان بیان می نماید و بدین وسیله به مسلمان هویت خاص و شیوه ای قرآنی را در حوزه رعایت سلامت عطا می نماید.تبیین و تعمیق آموزه های قرآنی در حوزه سلامت و تبدیل آنها به "برنامه" با عنایت به جایگاه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ارتقاء سلامت افراد نیازمند گسترش "آگاهی های مردم" و اهتمام در" رواج آموزه های قرآنی" دارد، به گونه ای که سبک زندگی آنان برگرفته از آیات الهی و ترجیحات آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Style in Medicine from Quran View

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ayati 1
  • Maryam Eslami 2
  • Khalil Alimohammadzade 3
  • Seyyed Hasan Moghadamneya 4
1 Assistant Professor, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Genetics, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Genetics, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Department of Genetics, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran. Iranian Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Lifestyle in medicine from Quran view in health among research topics is needed as the last afflatus book for humans.
Methodology
Review the verses of the holy Quran and descriptive method with library and review research by taking notes from all Quranic lifestyle in medicine Quran verses, in order to overview the lifestyle in medicine from Quran view.
Discussion and Conclusion:
Holy Quran’s instructions with taking advantage from all territorial factors and celestial for healthy life and access to real happiness and recommending go to the health care. Quran preferences system express importance and take care of body and soul and exploitation from all factors with mention the verses that represents Quran’s value system in “ dos and dont’s “ or “Halal and Haram” formats or express in recommendation for body and soul health care and hereby grant special identity to muslim and Quranic style in scope for health care.
Explanation and deepening instructions of Quran in scope for health care and transformation them to the “program “ with attention to the position of ministry of health and education in upgrade individuals with requires to extend “people’s awareness” and efforts in prevalence instructions of Quran, like their lifestyle from Divine verses and it’s preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Quran
  • Healthy
  • Culture