مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاههای علوم پزشکی بود. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای، 192 دانشجوی ورزشکار و 192 دانشجوی غیرورزشکار انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه شخصیت گاسلینگ و همکاران (2003) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود دارد بطوریکه میانگین ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان ورزشکار بیشتر است. در ویژگیهای شخصیتی برونگرایی، سازگاری، ثبات عاطفی و تجربه اندوزی دانشجویان ورزشکار به طور معناداری نمرات بالاتری نسبت به همتایان غیرورزشکار خود کسب کرده بودند. تنها در مولفه وظیفه شناسی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت فعالیتهای ورزشی موقعیتهایی به وجود می آورند که باعث افزایش کنترل ورزشکاران بر ویژگیهای روانی خود از جمله ویژگیهای شخصیتی مثبت می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Personality Traits of Athlete and Non-Athlete Students of Medical Sciences Universities

نویسندگان [English]

  • ُSaeed Sookhtezari 1
  • Farzam Farzan 2
  • Morteza Doosti 3
1 Ph. D Candidate, Sport Management Department, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Associate Professor, Sport Management Department, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare personality traits in athlete and non-athlete students of medical sciences universities of Iran. The research method was applied and descriptive survey was conducted as a field. The study population were all students of Universities of Medical Sciences of Iran. The sample size was estimated using Morgan table 384 individuals. For sampling, multi stage cluster sampling method was used as 192 athletes and 192 non-athletes were selected. To collecting data, personality questionnaire of Rentov et al (2003) was used. Independent t test was used for comparing these two groups by SPSS. Results showed that there is significant difference between athlete and non-athlete students in personality traits as athletes had more scores in extroversion, compatibility, emotional stability and openness to experience. There is no difference in conscientious. In conclusion, sport activities create statuses that reinforce athletes control on psychological traits such as positive personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Personality"
  • "Sport"
  • "Sport Psychology"
  • "college sport"
  • "Medical Science University"