بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، گرایش تشکیلات روشها، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت توانبخشی، مشاور معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسایل عمده ای که همه ی سازمانها از جمله سازمانهای دولتی با آن روبرو هستند و می تواند کارایی کارکنان و درنتیجه بهره وری سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد، موضوع فرسودگی شغلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفته است به همین منظور، از بین کارکنان وزارت بهداشت که حدوداً 2142 نفر می باشند، تعداد 326 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، پرسشنامه‌های ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی، مورد استفاده قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون‌های آنالیز واریانس، آزمون T و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، در بررسی اختلاف ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در بین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد. مولفه پیچیدگی دارای تاثیری مستقیم بر تحلیل رفتگی شغلی، مولفه تمرکز دارای تاثیری معکوسی بر تحلیل رفتگی شغلی و مولفه رسمیت بدون تاثیرگذاری بر تحلیل رفتگی کارکنان وزارت بهداشت مشاهده شدند.
نتیجه گیری: ساختار سازمانی می‌تواند بر میزان تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان وزارت بهداشت اثر مطلوب و یا نامطلوب داشته باشد. بر این اساس فراهم آوردن شرایط مناسب برای بهینه سازی ساختار سازمانی، می‌تواند منجر به تغییرات اساسی و کاهش میزان تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the effect of organizational structure on burnout among employees of Medical & Health Ministry

نویسندگان [English]

  • mohamad khodabakhshi 1
  • maryam samadzadeh 2
  • hossine mobaraki 3
1 Assistant Professor of Management, Department of Governmental Administration, Faculty of Management and Accounting. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MA Governmental Management, Faculty Of management -Department of Governmental Management, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 3- Assistant Professor of Management of Health Services, Department of Rehabilitation management, Deputy of Nursing Adviser Ministry of Health and Medical Education, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: One of the major issues facing all organizations, such as government agencies and can Staff efficiency and productivity organization thus affect the is subject to burnout. The study aimed to investigate the effect of organizational structure on job burnout employees of the Ministry of Health and Medical Education was conducted.
Method: This study was a cross-sectional descriptive analytic that in 2013 Conducted. To this end, the Ministry of Health staff who are about 2142 people, 326 people were selected using stratified random sampling. To measure the variables in this study, the organizational structure and job burnout questionnaire, were used. For data analysis, ANOVA, T-test and multiple regression analysis were used.
Results: Based on the results of this study, differences in organizational structure and job burnout among men and women were similar. Component complexity has a direct impact on job burnout, focusing component has an adverse effect on job burnout and recognition component without affecting burnout were employees of the Ministry of Health.
Discussion: The organizational structure of the Ministry of Health staff can work on job burnout is favorable or unfavorable. Accordingly, providing suitable conditions to optimize the organizational structure, can lead to fundamental changes and reduction of employees' job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Organizational structure
  • job burnout
  • Ministry of Health and Medical Education