دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-82 
1. پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه

صفحه 1-8

عطااله پورعباسی؛ علی اکبر حق دوست؛ مجید فصیحی هرندی؛ محمودرضا دهقانی؛ ایمان حلاوتی؛ حمید اکبری؛ زهرا خیری؛ باقر لاریجانی


5. الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران

صفحه 56-66

علیرضا حیدری؛ احمد حاجبی؛ جعفر بوالهری؛ بهزاد دماری