نویسنده = زهرا کمال
بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 169-182

نسرین بهشتی؛ مرجان عجمی؛ زهرا کمال؛ مرتضی عبداللهی؛ سیدحسین داوودی


بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 183-198

زهرا کمال؛ سید حسین داودی؛ نسرین بهشتی؛ مرتضی عبداللهی؛ مرجان عجمی