الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار ، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران، تهران، خیابان

2 دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز نوآوری و ایده پروری، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران، تهران، خیابان

3 استاد، گروه جراحی، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران، ایران

4 استاد، گروه آموزش پزشکی و مدیریت، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار، گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 استاد، مرکز تحقیقات نظارت بر HIV / STI ، مرکز دانش منطقه ای و مرکز همکاری WHO برای نظارت بر HIV ، موسسه آینده پژوهی در بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران، کرمان ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: تحول در نظام آموزش عالی در راستای دستیابی به مرجعیت علمی از جمله تکالیفی است که در اسناد بالادستی برای نهادهای متولی آموزش عالی کشور تعیین شده است. طی سالیان گذشته تلاش های زیادی برای سیاستگذاری تحول در آموزش علوم پزشکی کشور صورت گرفته که از آن جمله می توان به برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد. باتوجه به تجربیات کسب شده در این برنامه ها و به منظور رفع چالش هایی که در اجرای این برنامه ها وجود داشت، الگوی شش وجهی تعالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاکید بر نقش دانشگاه به عنوان نهاد اصلی آموزش عالی سلامت و با هدف توسعه نقش این نهادها در تحول آموزش علوم پزشکی کشور طراحی شده است.
روش بررسی: در این مطالعه مراحل زیر طی شده است:
1. مرور متون علمی
2. بررسی و تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
3. بررسی تجارب سیاستگذاری در آموزش علوم پزشکی و نقاط قوتو ضعف سیاست های قبلی
4. تشکیل پانل نخبگان و طبقه بندی مولفه ها و طراحی مدل
یافته ها و نتیجه گیری: در این الگو ورودی ها و خروجی های سیستم آموزش عالی سلامت در هریک از ارکان نظام سیاستگذاری شامل سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی استخراج شده است. ورودی های این الگو که عبارتند از دانشجو، اعضای هیات علمی، منابع، قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات و محتوای دانشی با ورود به نظام آموزش عالی سلامت بسترهای لازم برای کسب خروجی های این نظام، شامل مرجعیت علمی، همگرایی علوم، درخشش بین المللی، پاسخگویی اجتماعی، اعتلای خردورزی و ماموریت گرایی را در دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم می آورند.
بدون شک باتوجه به بسترهای موجود در نظام آموزش عالی کشور، تحقق این الگو منجر به اعتلای جایگاه دانشگاههای علوم پزشکی در سطوح مختلف ملی و جهانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hexagonal Model of University Excellence; Guarantee the Promotion of Iran’s Health System on the Way of Implementation of Statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Ata Pourabbasi 1
 • Zahra Kheiry 2
 • Seyed Hasan Emami-Razavi 3
 • Shahram Yazdani 4
 • Hossein Ghanbari 5
 • AliAkbar Haghdoost 6
1 Assistant Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Shari'ati Hospital, North Kargar St., Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Idea Development and Innovation Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Shari'ati Hospital, North Kargar St., Tehran, Iran
3 Professor, Department of General Surgery, Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Medical Education, School of Management & Medical Education Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Medical Nanotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Professor, HIV/STI Surveillance Research Center, Regional Knowledge Hub, and WHO Collaborating Center for HIV Surveillance, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Transformation in the higher education system has been emphasized in national mega policies in order to achieve scientific hegemony. During the past years, many efforts have been made to medical education transformation policy making in Iran, such as the program of transformation and innovation in medical education.
Considering the experiences gained and in order to solve the challenges that existed in the implementation of these programs, the hexagonal model of university excellence are designed. This model designed to clarify and magnify the role of university in promotion of medical education system and also emphasizes on the role of the university as the main institution of medical education.

Methods: In this study, the following steps have been taken:
1. Review of scientific documents
2. Review and analysis of Mega policies of the Islamic Republic of Iran
3. Review of policy making experiences in medical education system of Iran and preparing a list of strengths and weaknesses of previous policies
4. 4. Forming an elite panel and classifying components and designing the model

Findings: In this model, the inputs and outputs of each component of medical education system including policy-making, implementation and evaluation have been extracted.
The system inputs include Student, faculty members, resources, rules and regulations, data and information, and knowledge content. As well as output of this system including scientific hegemony, convergence of sciences, globalization, social accountability, the promotion of wisdom and mission-oriented universities.
This article examines the components of the hexagonal model of university excellence in Iran. We hope that with the existing infrastructure in the medical education system, this model will be implemented well and provide the basis for improving the Iranian health system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical education
 • university excellence model
 • transformation in higher education
 • social accountability
 • scientific hegemony
1. Larijani B, et.al. Comprehensive Higher Health Education Program, a model for higher education policy in the Ministry of Health of Iran. Iranian Journal of Medical Education 2016;15 (10).
2. Pourabbasi A, et. al. Medical Education Policy Making in Iran; A Review of 40-years Experiences. Teb va Tazkiye. 2019;27 (4).
3.  Larijani B, et. al. Analysis of Iran’s National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott’s model of policymaking Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2019;7(1).
4. www.Khamenei.ir. Iran's scientific and technological Mega policies. 2014.
5.Hudsona B, Hunter, D,  Peckham, S. Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? POLICY DESIGN AND PRACTICE. 2019;2 (1).
6.Khalaghi A, Hajforush, A. Investigating the impact of the entrance exam on the transition from secondary education to higher education. education and training. 2012;112.
7. Jahanian R, Hajhosseini, M, Irannejad, P. Validation of faculty members' performance management model, based on intellectual capital components. Research in educational systems. 2020;49.
8.Rostamzadeh R, Sofian, S. Prioritizing effective 7Ms to improve production systems performance using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS. Expert Systems with Applications. 2011;38 (5).
9.  Yazdani S. Concepts, vocabulary, and definitions related to scientific hegemony. 2019.
10. Hounkonnou Daea. Convergence of sciences: the management of agricultural research for small-scale farmers in Benin and Ghana. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences
2006;53.
11. Shamsi E, et. al. Internationalization of medical education in Iran: A way towards implementation of the plans of development and innovation in medical education. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2014;6(1).
12.  Joshua Travis B. the Seven Silos of Accountability in Higher Education: Systematizing Multiple Logics and Fields. Research & Practice in Assessment Journal. 2017;11.
13. Taheri A. Human dignity from the perspective of Imam Ali. Religious research. 2005;2.
14.   Mousavi Khomeini R. Imam Khomeini's Will. 1989.
15. Prisacariu A. Defining the quality of higher education around ethics and moral values. Quality in Higher Education Journal. 2016;22.
16.Givarian H, et.al. Designing An Intersectoral Collaboration Model for Implementing Spatial Planning policy of Medical Higher Education in Iran, Study Protocol. Teb va Tazkiye. 2018;27(2).