الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار ، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران، تهران، خیابان

2 دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز نوآوری و ایده پروری، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران، تهران، خیابان

3 استاد، گروه جراحی، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران، ایران

4 استاد، گروه آموزش پزشکی و مدیریت، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار، گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 استاد، مرکز تحقیقات نظارت بر HIV / STI ، مرکز دانش منطقه ای و مرکز همکاری WHO برای نظارت بر HIV ، موسسه آینده پژوهی در بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران، کرمان ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: تحول در نظام آموزش عالی در راستای دستیابی به مرجعیت علمی از جمله تکالیفی است که در اسناد بالادستی برای نهادهای متولی آموزش عالی کشور تعیین شده است. طی سالیان گذشته تلاش های زیادی برای سیاستگذاری تحول در آموزش علوم پزشکی کشور صورت گرفته که از آن جمله می توان به برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد. باتوجه به تجربیات کسب شده در این برنامه ها و به منظور رفع چالش هایی که در اجرای این برنامه ها وجود داشت، الگوی شش وجهی تعالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاکید بر نقش دانشگاه به عنوان نهاد اصلی آموزش عالی سلامت و با هدف توسعه نقش این نهادها در تحول آموزش علوم پزشکی کشور طراحی شده است.
روش بررسی: در این مطالعه مراحل زیر طی شده است:
1. مرور متون علمی
2. بررسی و تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
3. بررسی تجارب سیاستگذاری در آموزش علوم پزشکی و نقاط قوتو ضعف سیاست های قبلی
4. تشکیل پانل نخبگان و طبقه بندی مولفه ها و طراحی مدل
یافته ها و نتیجه گیری: در این الگو ورودی ها و خروجی های سیستم آموزش عالی سلامت در هریک از ارکان نظام سیاستگذاری شامل سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی استخراج شده است. ورودی های این الگو که عبارتند از دانشجو، اعضای هیات علمی، منابع، قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات و محتوای دانشی با ورود به نظام آموزش عالی سلامت بسترهای لازم برای کسب خروجی های این نظام، شامل مرجعیت علمی، همگرایی علوم، درخشش بین المللی، پاسخگویی اجتماعی، اعتلای خردورزی و ماموریت گرایی را در دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم می آورند.
بدون شک باتوجه به بسترهای موجود در نظام آموزش عالی کشور، تحقق این الگو منجر به اعتلای جایگاه دانشگاههای علوم پزشکی در سطوح مختلف ملی و جهانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1. Larijani B, et.al. Comprehensive Higher Health Education Program, a model for higher education policy in the Ministry of Health of Iran. Iranian Journal of Medical Education 2016;15 (10).
2. Pourabbasi A, et. al. Medical Education Policy Making in Iran; A Review of 40-years Experiences. Teb va Tazkiye. 2019;27 (4).
3.  Larijani B, et. al. Analysis of Iran’s National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott’s model of policymaking Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2019;7(1).
4. www.Khamenei.ir. Iran's scientific and technological Mega policies. 2014.
5.Hudsona B, Hunter, D,  Peckham, S. Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? POLICY DESIGN AND PRACTICE. 2019;2 (1).
6.Khalaghi A, Hajforush, A. Investigating the impact of the entrance exam on the transition from secondary education to higher education. education and training. 2012;112.
7. Jahanian R, Hajhosseini, M, Irannejad, P. Validation of faculty members' performance management model, based on intellectual capital components. Research in educational systems. 2020;49.
8.Rostamzadeh R, Sofian, S. Prioritizing effective 7Ms to improve production systems performance using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS. Expert Systems with Applications. 2011;38 (5).
9.  Yazdani S. Concepts, vocabulary, and definitions related to scientific hegemony. 2019.
10. Hounkonnou Daea. Convergence of sciences: the management of agricultural research for small-scale farmers in Benin and Ghana. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences
2006;53.
11. Shamsi E, et. al. Internationalization of medical education in Iran: A way towards implementation of the plans of development and innovation in medical education. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2014;6(1).
12.  Joshua Travis B. the Seven Silos of Accountability in Higher Education: Systematizing Multiple Logics and Fields. Research & Practice in Assessment Journal. 2017;11.
13. Taheri A. Human dignity from the perspective of Imam Ali. Religious research. 2005;2.
14.   Mousavi Khomeini R. Imam Khomeini's Will. 1989.
15. Prisacariu A. Defining the quality of higher education around ethics and moral values. Quality in Higher Education Journal. 2016;22.
16.Givarian H, et.al. Designing An Intersectoral Collaboration Model for Implementing Spatial Planning policy of Medical Higher Education in Iran, Study Protocol. Teb va Tazkiye. 2018;27(2).